Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Dantumadiel 2009 e.v.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Dantumadiel 2009 e.v.
CiteertitelMaatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Dantumadiel 2009 e.v.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet investeren in jongeren, art. 12 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2012nieuwe regeling

16-02-2010

Nieuwsblad Noord-Oost Friesland, 03-03-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Dantumadiel 2009 e.v.

De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 22 december 2009;

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, en de artikelen 12, eerste lid, onderdeel b en 41, eerste lid, van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is het verlagen van uitkeringen van jongeren van 18 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar bij wijze van sanctie bij verordening te regelen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Dantumadiel 2009 e.v.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

   • 1.

    In deze verordening wordt verstaan onder:

   • a.

    wet:

   • de Wet investeren in jongeren (WIJ);

   • b.

    WIJ-norm:

   • de op grond van hoofdstuk 4 van de wet op de jongere van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van dat hoofdstuk door het college vastgestelde verhoging of verlaging;

   • c.

    maatregel:

   • de verlaging van de inkomensvoorziening op grond van artikel 41, eerste lid WIJ;

   • d.

    benadelingsbedrag:

   • het bruto bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van een inlichtingenverplichting ten onrechte is verleend als inkomensvoorziening of werkleeraanbod op grond van de wet;

   • e.

    college:

   • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel.

  • 2.

   In deze verordening wordt mede verstaan onder benadelingsbedrag: de kosten van het werkleeraanbod.

Artikel 2. Het opleggen van een maatregel

 • 1.

  Onverminderd artikel 42 van de wet, verlaagt het college, overeenkomstig deze verordening, het bedrag van de aan de jongere toegekende inkomensvoorziening, indien de jongere naar het oordeel van het college de op hem rustende verplichtingen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet, of de uit artikel 30c, tweede lid of derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen, niet of onvoldoende nakomt, dan wel zich jegens het college zeer ernstig misdraagt.

 • 2.

  Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de jongere kan daarom afwijken van de in deze verordening genormeerde maatregelen.

Artikel 3. De wijze van opleggen van een maatregel

 • 1.

  De maatregel wordt toegepast op de voor de jongere van toepassing zijnde WIJ-norm.

 • 2.

  De maatregel wordt opgelegd met ingang van de kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de jongere is bekendgemaakt.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden opgelegd, voor zover de ingangsdatum daardoor niet voor de datum van de gesanctioneerde gedraging komt te liggen.

Artikel 4. Afzien van het opleggen van een maatregel

 • 1.

  Onverminderd artikel 41, tweede lid, van de wet, ziet het college af van het opleggen van een maatregel indien:

  • a.

   de gedraging meer dan één jaar vóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt en als gevolg van die gedraging ten onrechte inkomensvoorziening is verleend. Een maatregel wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de betreffende gedraging heeft plaatsgevonden;

  • b.

   het college kan geheel of gedeeltelijk afzien van het opleggen van een maatregel indien het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.

 • 2.

  Indien het college afziet van het opleggen van een maatregel, wordt de jongere daarvan schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 5. Samenloop

 • 1.

  Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die het niet nakomen van een verplichting als genoemd in artikel 2, eerste lid, inhouden, vindt cumulatie plaats van de maatregelen.

 • 2.

  Indien de cumulatie van de maatregelen hoger is dan 100%, en dus niet in één kalendermaand kan worden geëffectueerd, kan het resterende deel van de maatregel opgelegd worden in de volgende maand.

HOOFDSTUK 2 - HET NIET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 45 VAN DE WET

Artikel 6. Gedragingen

 • Gedragingen

  van de jongere inhoudende het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen bedoeld in artikel 45 van de wet, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 • 1.

  Eerste categorie:

  • a.

   het onvoldoende meewerken aan het opstellen van een plan met betrekking tot de arbeidsinschakeling, waaronder begrepen het onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;

  • b.

   het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

 • 2.

  Tweede categorie:

  • a.

   het stellen van onredelijke eisen in verband met door de jongere te verrichten algemeen geaccepteerde arbeid, die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmeren;

  • b.

   het niet of onvoldoende meewerken aan het behoud of bevorderen van de arbeidsbekwaamheid;

  • c.

   het niet of onvoldoende meewerken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op de arbeidsinschakeling;

  • d.

   het nalaten de opgedragen werkzaamheden of activiteiten naar beste vermogen te verrichten.

Artikel 7. De hoogte en duur van de maatregel

 • 1.

  De maatregel wordt vastgesteld op:

  • a.

   25 procent van de WIJ-norm bij gedragingen van de eerste categorie;

  • b.

   50 procent van de WIJ-norm bij gedragingen van de tweede categorie.

 • 2.

  De duur van de maatregel bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op een maand.

 • 3.

  In afwijking van het vorige lid kan de duur van de maatregel worden verdubbeld, indien de jongere zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

HOOFDSTUK 3 - NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENPLICHT

Artikel 8. Schending inlichtingenplicht zonder benadeling gemeente

 • 1.

  Indien het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet, en artikel 30 c, eerste en derde lid van de wet SUWI, niet heeft geleid tot het ten onrechte toekennen of uitvoeren van het werkleeraanbod of tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de inkomensvoorziening, wordt een maatregel opgelegd van 10 procent van de WIJ-norm,

 • 2.

  De duur van de maatregel bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op een maand.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan de duur/ hoogte van de maatregel worden verdubbeld, indien de jongere zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel wordt opgelegd opnieuw schuldig maakt aan dezelfde als verwijtbare aan te merken gedraging. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 4 tweede lid.

Artikel 9. Schending inlichtingenplicht met benadeling gemeente

 • 1.

  Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 44 eerste lid, van de wet en artikel 30 c, tweede en derde lid van de wet SUWI, heeft geleid tot het ten onrechte toekennen of uitvoeren van het werkleeraanbod of tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de inkomensvoorziening, wordt de maatregel afgestemd op de hoogte van het bruto benadelingsbedrag.

 • 2.

  Onverminderd artikel 2 tweede lid, wordt de maatregel vastgesteld op tien procent van het benadelingsbedrag, met dien verstande dat zij tenminste € 50,00 wordt gesteld en gemaximeerd op € 2.250,00.

 • 3.

  Van een maatregel wordt afgezien;

  • a.

   zodra ter zake van de gedraging stragvervolging is ingesteld en het onderzoek ter rechtzitting een aanvang heeft genomen;

  • b.

   zodra het recht tot strafvervolging is vervallen, doordat het Openbaar Ministerie een schikking met belanghebbende heeft getroffen.

HOOFDSTUK 4 - ZEER ERNSTIGE MISDRAGINGEN

Artikel 10. Zeer ernstige misdragingen

 • 1.

  Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn medewerkers, stemt het college de uitkering van belanghebbende af door de hoogte van de inkomensvoorziening te verlagen.

 • De

  maatregel bedraagt:

  • a.

   tien procent van de WIJ-norm gedurende een maand indien de gedraging gekwalificeerd kan worden als verbaal geweld;

  • b.

   vijfentwintig procent van de WIJ-norm gedurende een maand indien de gedraging gekwalificeerd kan worden als vernieling;

  • c.

   vijftig procent van de WIJ-norm gedurende een maand indien de gedraging gekwalificeerd kan worden als bedreiging;

  • d.

   honderd procent van de WIJ-norm gedurende een maand indien de gedraging gekwalificeerd kan worden als mishandeling;

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid kan door of namens het college aangifte worden gedaan bij de politie dan wel aan belanghebbende de toegang tot het gemeentehuis (of locatie waar de werkzaamheden in verband met de WIJ worden uitgevoerd) worden ontzegd.

 • 3.

  Het opleggen van een maatregel laat de mogelijkheid onverlet om de door de gedraging veroorzaakte schade op de belanghebbende te verhalen.

 • 4.

  De duur van de maatregel wordt verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een gedraging genoemd in het eerste lid.

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren Dantumadiel 2009 e.v.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2010

De griffier, De voorzitter,

Dhr C. Vos dhr A. Aalberts