Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening Lauwerspas 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lauwerspas 2009
CiteertitelVerordening Lauwerspas 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012

14-12-2010

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 12-01-2011

01-12-201001-01-2011nieuwe regeling

26-01-2010

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 12-05-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lauwerspas 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  pashouder:

 • de persoon van 12 jaar of ouder die als inwoner staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de deelnemende gemeente en die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en/of zijn kinderen een bijdrage als bedoeld in deze verordening vraagt;

 • b.

  kind:

 • het op het adres van de aanvrager ingeschreven eigen kind, jonger dan 12 jaar;

 • c.

  inkomen:

 • de netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag van een pashouder en eventuele partner, verkregen uit arbeid, uitkering, pensioen, alimentatie;

 • d.

  inwoner:

 • de persoon die ingeschreven staat in de gemeenschappelijk basisadministratie van de gemeente Dantumadiel;

 • e.

  peildatum:

 • de datum waarop de aanvraag is ingediend;

 • f.

  toetsinkomen:

 • i.

  als de pashouder jonger is dan 27 jaar:

 • 110% van de inkomensvoorziening bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet investeren in jongeren, verminderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 36 lid 1 van die wet, afgerond naar boven op hele euro’s;

 • ii.

  als de pashouder 27 jaar of ouder is:

 • 110% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5 sub c van de Wet werk en bijstand, verminderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 19 van de Wet werk en bijstand, afgerond naar boven op hele euro’s.

Artikel 2 Doelgroep

Tot de doelgroep van de Lauwerspas behoren alle inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Artikel 3 De Lauwerspas

 • 1.

  Er is een Lauwerspas.

 • 2.

  De Lauwerspas wordt gratis verstrekt aan inwoners die:

  • a.

   65 jaar of ouder zijn;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik), of een inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ);

  • c.

   op de peildatum een inkomen hebben dat niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 3.

  Een thuiswonende student van 18 jaar of ouder heeft recht op een gratis Lauwerspas als het inkomen van zijn/haar ouder(s) lager is dan het toetsinkomen voor alleenstaande ouders of gehuwden als bedoeld in de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en bijstand.

 • 4.

  Inwoners die niet voldoen aan de in het eerste en tweede lid genoemde criteria kunnen een Lauwerspas kopen bij één van de verkooppunten.

Artikel 3a Gebruik van de Lauwerspas

 • 1.

  De Lauwerspas is geldig als de naam en handtekening van de pashouder en het pasnummer daarop staan vermeld.

 • 2.

  De Lauwerspas kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsregelingen.

 • 3.

  Kortingen in horecabedrijven gelden voor groepen van maximaal vier personen. De korting geldt niet voor tabakswaren en telefoonkosten.

Artikel 4 Kortingen

 • 1.

  De burgemeester gaat overeenkomsten met contractanten aan. Onder contractanten wordt verstaan: ondernemers die op vertoon van de Lauwerspas korting verlenen op artikelen en diensten.

 • 2.

  De burgemeester is bevoegd een door hem aan te wijzen persoon te mandateren de overeenkomsten bedoeld in het eerste lid te ondertekenen.

Artikel 5 Dagtochten en andere activiteiten

 • 1.

  Er worden dagtochten en andere activiteiten georganiseerd. Bekendmaking gebeurt via de huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden en via de website.

 • 2.

  Pashouders kunnen aan maximaal twee dagtochten per kalenderjaar deelnemen.

Artikel 6 Geld-Terugregeling

 • 1.

  Er is een Geld-terugregeling voor pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 2.

  Pashouders kunnen op aanvraag een vergoeding krijgen voor kosten van participatie. Burgemeester en wethouders stellen vast voor welke kosten een vergoeding kan worden aangevraagd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding vast.

 • 4.

  De kosten worden gedeclareerd met een daarvoor beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier moet uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingeleverd.

Artikel 6a Vergoeding identiteitsbewijs

 • 1.

  Pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen kunnen op aanvraag een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een identiteitsbewijs.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding voor de aanschaf van het identiteitsbewijs vast.

 • 3.

  Een vergoeding wordt eenmaal per vijf jaar verstrekt.

Artikel 6b Kinderen doen mee!

 • 1.

  Er is van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 een extra geld-terugregeling onder de naam Kinderen doen mee! voor pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 2.

  Pashouders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van:

  • a.

   aanschaf van sportkleding;

  • b.

   huur of aanschaf van een muziekinstrument;

  • c.

   deelname aan culturele activiteiten;

  • d.

   museumjaarkaart;

  • e.

   speel-o-theek;

  • f.

   sport- en speluitleen;

  • g.

   deelname aan kindervakantiekampen. die zijn gemaakt ten behoeve van hun kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding vast.

 • 4.

  Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 7 Verplichtingen

De pashouder is verplicht:

 • a.

  alle bewijsstukken over te leggen die het college redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de beoordeling van de aanvraag, de declaraties en de uitbetaling daarvan.

 • b.

  de ontvangen declaraties terug te betalen aan het college als deze door toedoen van de aanvrager ten onrechte is verstrekt.

Artikel 8 Aanvraag, beslissing

1. Een aanvraag voor een Lauwerspas kan van 1 januari tot 1 december plaatsvinden. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

2. Op de aanvraag voor een Lauwerspas wordt binnen acht weken beslist.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen van deze verordening als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag waarop de Gemeenschappelijke regeling Lauwerspas in werking treedt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lauwerspas 2009.

Toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Personen van 12 jaar of ouder krijgen een eigen Lauwerspas. Kinderen tot 12 jaar liften mee op de Lauwerspas van de ouder(s).

Onder inkomen wordt verstaan het netto inkomen van de aanvrager en zijn partner uit arbeid, uitkering en pensioen.

Het toetsinkomen is 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, verminderd met de gereserveerde vakantietoeslag, en afgerond naar boven op hele euro’s.

Artikel 2 Doelgroep

De Lauwerspas is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente. De pas wordt gratis verstrekt aan alle 65-plussers en personen die tot een bepaalde inkomensgroep behoren. Inwoners die niet tot een van deze groepen behoren kunnen een pas kopen bij één van de verkooppunten.

Artikel 3 De Lauwerspas

De Lauwerspas is een pas waarmee pashouders kortingen kunnen krijgen bij deelnemende bedrijven in de gemeente. Daarnaast kunnen pashouders meedoen aan dagtochten tegen een gereduceerd tarief. Pashouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen krijgen een gratis pas en kunnen daarnaast kosten van deelname aan maatschappelijk verkeer declareren tot een maximumbedrag per persoon.

De Lauwerspas wordt gratis ambtshalve verstrekt aan alle inwoners die op de peildatum 65 jaar of ouder zijn, en aan inwoners die een uitkering ontvangen. Inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag kunnen een gratis pas aanvragen met een daartoe bestemd formulier aanvragen.

Inwoners die niet voor een gratis pas in aanmerking komen kunnen deze bij één van de verkooppunten tegen betaling aanschaffen.

Artikel 4 Kortingen

Ondernemers kunnen kortingen aanbieden aan pashouders. Zij gaan hiervoor contracten aan met de gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. De burgemeester van Dantumadiel is op grond van artikel 4 gemandateerd om ook de andere deelnemende gemeenten te vertegenwoordigen. Hij is bevoegd om hiervoor een persoon aan te wijzen.

Artikel 5 Dagtochten en andere activiteiten

Er worden een aantal malen per jaar dagtochten en/of andere activiteiten georganiseerd. Deze worden tijdig in de huis-aan-huisbladen die in de deelnemende gemeenten verschijnen, en op de website www.lauwerspas.nl gepubliceerd. Pashouders kunnen zich telefonisch aanmelden voor deelname. Pashouders kunnen maximaal aan twee dagtochten per kalenderjaar deelnemen.

Artikel 6 Geld-Terugregeling

Inwoners die een Lauwerspas hebben en een inkomen dat niet hoger is dan110% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van de Geld-Terugregeling. Voor een aantal kosten kunnen zij een vergoeding per gezinslid ontvangen. De maximale vergoeding per gezinslid wordt door het college vastgesteld.

Inwoners betalen de rekening zelf. Via een speciaal formulier kunnen zij deze kosten declareren. Er moeten bewijsstukken van de gemaakte kosten worden bijgevoegd. Uit deze bewijsstukken moet blijken welke kosten zijn gemaakt, en ten behoeve van welk gezinslid ze zijn gemaakt. Het declaratieformulier moet uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingeleverd.

Artikel 6a Vergoeding identiteitsbewijs

Iedere burger vanaf 14 jaar moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs: een gemeentelijke identiteitskaart, een paspoort of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Inwoners van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel die een Lauwerspas hebben en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minumum kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een identiteitsbewijs. De hoogte van de vergoeding wordtn door het college vastgesteld.

Kinderen van 14 jaar krijgen tot 1 januari 2010 het eerste identiteitsbewijs gratis. Vanaf die datum is de prijs van aanschaf gelijk aan de prijs voor bijschrijving in het paspoort van één van de ouders. De gratis verstrekking komt daarmee te vervallen.

Artikel 6b Kinderen doen mee!

In de jaren 2008 en 2009 stelt de regering 40 miljoen euro per jaar beschikbaar voor participatie van arme kinderen (motie Van Geel c.s.). Gemeenten ontvangen hiervoor in die twee jaren jaarlijks een bedrag. De ontvangen bedrag zijn door de gemeenteraden bestemd voor de uitvoering van een regeling Kinderen doen Mee! via de Stichting Lauwerspas in de kalenderjaren 2009 en 2010.

Toelichting Wijzigingsverordening Lauwerspas 2011 (iwtr. 01-01-2011)

In artikel 6b van de verordening Lauwerspas 2010 zijn de bepalingen van de tijdelijke geld-terugregeling Kinderen doen mee! opgenomen. Deze tijdelijke bepaling eindigt met ingang van 1 januari 2011. Gelet op de beschikbare middelen en het belang van maatschappelijke participatie van kinderen uit arme gezinnen wordt de regeling met één jaar verlengd tot 1 januari 2012. Door de tekstuele wijzigingen bepalen de gewijzigde leden van artikel 6b van de verordening dat er van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 een extra geld-terugregeling is en dat het artikel met ingang van 1 januari 2012 vervalt.

Artikel 7 Verplichtingen

De pashouder is verplicht om alle bewijsstukken over te leggen die het college redelijkerwijs nodig acht voor de beoordeling van de pasaanvraag, de declaraties en de uitbetaling daarvan. Hierbij moet in ieder geval aan inkomensgegevens en bewijsstukken van de gedeclareerde kosten worden gedacht.

Als door toedoen van de pashouder ten onrechte declaraties aan hem zijn betaald is hij verplicht deze op verzoek van het college terug te betalen. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldvorderingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Aanvraag, beslissing

Een aanvraag voor een Lauwerspas kan op ieder moment plaatsvinden. Binnen acht weken wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Er kunnen zich situatie voordoen waarbij strikte toepassing van de verordening niet redelijk is. Voor die situaties is de hardheidsclausule bedoeld. Het gebruik van deze clausule dient een uitzondering te zijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op dag waarop de gemeenschappelijke regeling Lauwerspas in werking treedt. Tot dat moment wordt het product Lauwerspas en de daaraan verbonden regelingen geëxploiteerd door de Stichting.