Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening over het instellen, regelen en toekennen van een Erepenning van de gemeente Dantumadeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening over het instellen, regelen en toekennen van een Erepenning van de gemeente Dantumadeel
CiteertitelVerordening over het instellen, regelen en toekennen van een Erepenning van de gemeente Dantumadeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-199826-06-2012nieuwe regeling

31-03-1998

Nieuwsblad Noord-Oost Friesland, 24-06-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening over het instellen, regelen en toekennen van een Erepenning van de gemeente Dantumadeel

 

 

Artikel 1.

De gemeenteraad stelt een erepenning in.

Artikel 2.

De erepenning wordt van zilver gemaakt en heeft een doorsnede van zes centimeter. Aan de voorkant staat het gemeentewapen en "Gemeentebestuur van Danturadeel" en aan de achterkant de naam van de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de penning is toegekend.

Artikel 3.

Burgemeester en wethouders kunnen de penning, gehoord de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken alleen toekennen met een gemotiveerd besluit. Dat besluit delen zij de raad in de eerstvolgende raadsvergadering mee.

Artikel 4.

De erepenning kan als blijk van waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan zowel ingezetenen als aan niet-ingezetenen, alsmede aan instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, die jegens de plaatselijke gemeenschap of de gemeente algemeen erkende verdiensten hebben verworven.

Artikel 5.

Het college van burgemeester en wethouders kan:

  • a.

    zelfstandig het initiatief nemen tot het toekennen van een erepenning;

  • b.

    het initiatief nemen tot het toekennen van een erepenning op voordracht van een of meer ingezetenen of niet-ingezetenen van de gemeente.

Artikel 6.

Naast de erepenning krijgt de ontvanger het gemotiveerde besluit van

burgemeester en wethouders in de vorm van een oorkonde.

Artikel 7.

Deze verordening gaat in op 1 juli 1998.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadeel, gehouden in Rinsma-State te Driesum op 31 maart 1998.

De raad voorgenoemd,