Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Paracommerciële verordening gemeente De Marne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParacommerciële verordening gemeente De Marne
CiteertitelParacommerciële verordening gemeente De Marne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 Drank- en Horecawet; artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

26-11-2013

Ommelander Courant 19 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Paracommerciële verordening gemeente De Marne

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van toepassing.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend indien deze passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, en uitsluitend van 1 uur voor tot 1 uur na de laatste activiteit..

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken na 01.00 uur.

 • 3.

  De burgemeester kan aan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 3 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke concurrentie.

  Van oneerlijke concurrentie kan geen sprake zijn indien:

  • a.

   er sprake is van lokale behoefte, of

  • b.

   de bijeenkomsten een dorpsgebonden karakter hebben, of

  • c.

   de bijeenkomsten een relatie hebben met de aard van de instelling of:

  • d.

   de bijeenkomsten redelijkerwijs niet kunnen worden gehouden in een commerciële lokaliteit in de directe omgeving.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen geven aan derden geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  De burgemeester kan aan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Overige beperkingen

 • 1.Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in inrichtingen, die of waarvan:

  • a.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties;

  • b.

   een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen.

   2.De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid en/of de volksgezondheid aan de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholische drank.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Paracommerciële verordening gemeente De Marne ́