Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Regeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 2015
CiteertitelRegeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15 Arbeidsomstandighedenwet; art. 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 83076

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 2015

 

 

Regeling Bedrijfshulpverlening 2015.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd bestuursorgaan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne;

 • b.

  Bedrijfshulpverlener (BHV-er): de ambtenaar in dienst van de gemeente De Marne, in bezit van een geldig BHV-certificaat, die door het college is aangewezen om conform artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet hulp in of rond locaties van de gemeente De Marne te verlenen met één of meer van de volgende functies:

  • -

   ploegleider bedrijfshulpverlening;

  • -

   bedrijfshulpverlener (levensreddende Eerste Hulp en Brand, ontruiming en calamiteiten).

Artikel 2 Aanwijzing als bedrijfshulpverlener

 • 1.

  De aanwijzing als bedrijfshulpverlener wordt schriftelijk door het bevoegd bestuursorgaan verleend en is voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De bedrijfshulpverlener is in het bezit van een geldig BHV-certificaat en volgt daartoe jaarlijks een herhalingscursus.

Artikel 3 Beëindiging aanwijzing als bedrijfshulpverlener

De aanstelling als BHV-er eindigt:

 • a)

  Op verzoek van de ambtenaar, nadat een schriftelijk verzoek hiertoe is ontvangen;

 • b)

  Op het moment dat de BHV-er niet meer in het bezit is van een geldig BHV-certificaat;

 • c)

  Wanneer de BHV-er door het bevoegd bestuursorgaan niet meer in staat wordt geacht zijn BHV-taak op adequate wijze uit te voeren;

 • d)

  Bij ontslag van de ambtenaar bij de gemeente De Marne.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

BHV-ers voeren naast hun normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken uit.

De taken:

 • -

  Alarmeren en evacueren van personen bij noodsituaties;

 • -

  Het uitvoeren van de hem of haar toegewezen taken in het bedrijfsnoodplan;

 • -

  Zorgdragen voor (het laten) alarmeren en inschakelen van professionele hulpverleningsdiensten;

 • -

  Beperken en bestrijden van brand met kleine blusmiddelen;

 • -

  Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

 • -

  Mede signaleren en oplossen van risicovolle situaties;

 • -

  Mede onderhouden van het bedrijfsnoodplan (ploegleider);

 • -

  Bedrijfshulpverleners worden door het bevoegd bestuursorgaan gemandateerd om het gebouw of de werkplek te evacueren bij calamiteiten of bij een oefening.

Artikel 5 Middelen

 • 1.

  BHV-ers krijgen om hun functie goed te kunnen vervullen, noodzakelijke middelen, werktijd en opleidingen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  Alle in het bedrijfshulpverleningsplan beschreven middelen worden aan de BHV-ers ter beschikking gesteld.

 • 3.

  Er zijn BHV-koffers aanwezig. Die worden bewaard op de daarvoor afgesproken plaatsen.

Artikel 6 Werktijd

 • 1.

  BHV-cursussen, -herhalingslessen en –oefeningen worden zoveel mogelijk tijdens de normale werktijden gehouden. Deze tijd wordt aangemerkt als werktijd.

 • 2.

  Wanneer BHV-activiteiten niet binnen de normale werktijd gehouden kunnen worden, wordt de hieraan bestede tijd gezien als werktijd en op een ander moment gecompenseerd.

 • 3.

  Wanneer bovengenoemde BHV-activiteiten noodzakelijk op een zaterdag, zondag of een feestdag gehouden worden, gelden de overwerkvergoedingen als genoemd in artikel 3:2:1 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Cursussen en herhalingslessen

De gemeente De Marne organiseert de cursussen en de herhalingslessen voor BHV-ers. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  Wanneer de BHV-er heeft voldaan aan de gestelde criteria, ontvangt deze een vergoeding van:

  • a)

   Ploegleider BHV: € 300,- bruto per jaar;

  • b)

   BHV-er: € 200,- bruto per jaar.

 • 2.

  Er wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de vergoeding voor de bedrijfshulpverlener en de ploegleider, omdat de ploegleider meer verantwoordelijkheden heeft.

 • 3.

  De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

 • 4.

  Het bedrag van de vergoeding gaat mee met de cao-wijzigingen van de salaristabellen zoals genoemd in de CAR-UWO.

Artikel 9 Aantal BHV-ers

 • 1.

  Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd.

 • 2.

  Het aantal hangt samen met de aard, grootte en ligging van de organisaties en de restrisico’s.

 • 3.

  De BHV ‘ers dienen verspreid te werken binnen de organisatie en/of de verschillende verdiepingen.

 • 4.

  Er zullen voldoende BHV’ ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdende met vakanties en ziekte, er altijd BHV’ ers aanwezig zijn.

 • 5.

  Voor de organisatie is het minimale aantal BHV’ers vastgesteld op 2 per locatie en het maximum op 12 voor de hele organisatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Schade die de BHV-er, ondervindt als gevolg van het uitvoeren van zijn taak als bedrijfshulpverlener komt voor rekening van de werkgever mits de BHV-er zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet te wijten is aan grove schuld of onvoorzichtigheid.

 • 2.

  Indien de BHV-er in het kader van BHV-activiteiten ondeskundig handelt, is de schade toegebracht aan derden voor rekening van de gemeente conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 12 Overgangsbepaling

In afwijking van het gestelde in artikel 8, blijft in de gemeente De Marne, de huidige EBHO-vergoeding gehandhaafd voor die medewerkers die deze vergoeding vóór 01-01-2015 reeds ontvingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling Bedrijfshulpverlening (BHV) 2015”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.