Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Regeling reis- en verblijfkosten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reis- en verblijfkosten 2015
CiteertitelRegeling reis- en verblijfkosten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15:1:22 CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 83096

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reis- en verblijfkosten 2015

 

 

Regeling Reis- en verblijfskosten

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor dienstreizen moet in principe gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, tenzij het reizen met openbaar vervoer niet doelmatig is.

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • a)

  medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO;

 • b)

  college: Het college van Burgemeester en Wethouders;

 • c)

  standplaats: de gemeente waar de plaats van tewerkstelling van de betrokkene is gelegen;

 • d)

  plaats van tewerkstelling: het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • e)

  reis-en verblijfkosten: alle kosten voor in opdracht gemaakte dienstreizen, opleidingen, cursussen, seminars en congressen;

 • f)

  dienstreis: een naar het oordeel van het college noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van dienst buiten de plaats van tewerkstelling, evenals het hiermee verband houdende verblijf buiten deze plaats;

 • g)

  Reisregeling Binnenland: de Rijksregeling waarin de vergoeding voor reis- en verblijfkosten zijn geregeld;

 • h)

  openbaar vervoer: vervoer per trein, bus, tram of metro.

Artikel 3 Openbaar vervoer

 • 1.

  De medewerker die voor de dienstreis gebruik maakt van de trein, heeft toestemming om 1e klas te reizen.

 • 2.

  Voor het reizen met het openbaar vervoer kan gebruik gemaakt worden van de OV-chipkaart, waarover de gemeente beschikt.

 • 3.

  Onder de vergoeding voor het openbaar vervoer vallen ook de noodzakelijk gemaakte kosten voor het reizen met de taxi, wanneer het niet mogelijk is om de eindbestemming met het openbaar vervoer te bereiken.

Artikel 4 Begin- en eindpunt van dienstreizen

 • 1.

  Voor vergoeding van de reiskosten wordt in principe voor het begin- en eindpunt uitgegaan van de standplaats.

 • 2.

  De woonplaats, niet zijnde de standplaats, kan als begin- en eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt wanneer dit efficiënter is.

Artikel 5 Gebruik eigen motorvoertuig

 • 1.

  Indien het reizen met openbaar vervoer voor de dienstreis, opleiding, cursus, seminar of congres niet het meest doelmatig is, heeft de medewerker bij gebruik van het eigen motorvoertuig recht op een kilometervergoeding overeenkomstig de Reisregeling Binnenland, behoudens het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid. De reiskosten worden vergoed op basis van de werkelijk gereden kilometers, waarbij de gangbaarste route is gevolgd.

 • 2.

  De vergoeding voor vervoer met het eigen vervoermiddel is een all-in-vergoeding, dat wil zeggen inclusief vergoeding van de kosten voor verzekering, onderhoud, tolheffing, etc.

 • 3.

  Op het voorgaande geldt een uitzondering voor parkeerkosten. Noodzakelijker wijze te maken parkeerkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Artikel 6 Verblijfkosten

 • 1.

  De kosten van een maaltijd worden vergoed indien de medewerker als gevolg van een dienstreis of cursus niet voor 19.00 uur thuis kan zijn.

 • 2.

  De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor kleine uitgaven overdag en ’s avonds worden vergoed op basis van de Reisregeling Binnenland.

 • 3.

  Bij een overnachting in een hotel worden de daadwerkelijk gemaakte overnachtingskosten van dat hotel vergoed, nadat toestemming van de leidinggevende voor die overnachting is verkregen..

 • 4.

  De kosten van een maaltijd worden vergoed als de medewerker als gevolg van overwerk of reguliere werkzaamheden na 19.00 uur niet in de gelegenheid is om tussen 17.00 uur en 19.00 uur thuis een maaltijd te gebruiken.

Artikel 7 Woon-/werkverkeer

 • 1.

  Aan de medewerker wordt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, geen vergoeding verstrekt voor het reizen van en naar de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt aan medewerkers een reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer vergoed:

  • a)

   Indien de medewerker verhuisplichtig is zoals bedoeld in artikel 18:1:6 CAR/UWO;

  • b)

   Indien in verband met overwerk de reisafstand voor woon-werk verkeer nogmaals op dezelfde dag moet worden afgelegd; dan geldt het bepaalde in artikel 5.

  • c)

   Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene voorwaarden voor de detachering van medewerkers van de gemeenten De Marne, De Marne en Winsum bij samenvoeging van organisatieonderdelen, indien deze bepalingen op de medewerker van toepassing zijn én een detacheringsovereenkomst met de medewerker is gesloten; in dit geval gelden de van toepassing zijnde bepalingen van de hiervoor genoemde Algemene voorwaarden. Aan stagiaires die niet in het bezit zijn van een studentenreisproduct wordt een vergoeding verstrekt op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, op basis van het tarief tweede klasse, of een vergoeding van € 0,19 per kilometer bij gebruik van een eigen motorvoertuig.

Artikel 8 Declaraties

 • 1.

  Het declareren van de reis- en verblijfkosten geschiedt, op een door het college voorgeschreven wijze, onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 • 2.

  De declaratie dient binnen drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft, te zijn ingediend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid bij schade

Voor schade aan het eigen motorvoertuig tijdens de uitoefening van de dienst, als gevolg van opzet of roekeloosheid van de medewerker, erkent het college geen aansprakelijkheid.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling reis- en verblijfkosten 2015”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de laatst geldende regeling met betrekking tot de reis-en verblijfkosten. Voor de geldende regeling is de datum waarop de declaratie betrekking heeft bepalend.