Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Regeling verstrekking werkkleding 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verstrekking werkkleding 2015
CiteertitelRegeling verstrekking werkkleding 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15:1:16 CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 83105

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verstrekking werkkleding 2015

 

 

Regeling verstrekking werkkleding

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • b)

  Werkkleding:

  • ·

   kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor de uitoefening van de functie van de medewerker;

  • ·

   kleding die is voorzien van een of meer duidelijk zichtbaar logo van de gemeente Winsum ter grootte van tenminste 70 cm2;

  • ·

   kleding en schoeisel in het kader van de Arbo-wetgeving.

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Noodzakelijke verstrekking werkkleding

De verstrekking van de kleding is noodzakelijk voor de uitoefening van de functie, indien:

 • a)

  de medewerker in belangrijke mate vuil werk verricht;

 • b)

  de medewerkers in de uitoefening van zijn functie herkenbaar moet zijn;

 • c)

  als gevolg van de uitoefening van zijn functie de kleding van de medewerker onderhevig is aan overmatige slijtage;

 • d)

  een bijzondere kledingvoorziening noodzakelijk is uit veiligheidsoogpunt voor de medewerker.

Artikel 3 Vaststellen aanschaf werkkleding

Het college stelt vast voor welke functies werkkleding moet worden aangeschaft en wanneer het noodzakelijk is de werkkleding te vervangen, met het oog op een goede en veilige bedrijfsvoering.

Artikel 4 Verstrekken en inleveren werkkleding

 • 1.

  Aan de medewerker wordt werkkleding verstrekt door en voor rekening van de gemeente De Marne;

 • 2.

  De medewerker is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven werkkleding te dragen. Het is de medewerker niet toegestaan de werkkleding voor andere doeleinden dan voor de functie te gebruiken;

 • 3.

  De werkkleding dient te worden ingeleverd, indien:

  • a)

   De medewerker niet meer in dienst is van de gemeente De Marne;

  • b)

   De medewerker niet langer gehouden is de werkkleding te gebruiken bij de uitoefening van zijn functie.

 • 4.

  In gevallen, waarbij buiten schuld van de drager de kleding wordt beschadigd, wordt de schade voor rekening van de gemeente hersteld.

Artikel 5 Eigendom werkkleding

De werkkleding blijft eigendom van de gemeente De Marne.

Artikel 6 Schoonhouden en herstellen werkkleding

 • 1.

  De medewerker is verplicht te zorgen voor de goede staat van de werkkleding, inclusief het voor eigen rekening schoonhouden en –voor zover mogelijk- herstellen van de werkkleding.

 • 2.

  Uitgezonderd hiervan worden specifieke werkkleding, die vragen om speciale reiniging. Die werkkleding wordt voor rekening van de gemeente gereinigd.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling verstrekking werkkleding 2015”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de laatst geldende regeling met betrekking tot de verstrekking van werkkleding.