Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015-9435

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  studietoeslag: individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet.

 • b.

  wet: Participatiewet.

Hoofdstuk 2 Studietoeslag

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek om een studietoeslag door een persoon , als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Inwinnen advies

Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Artikel 4 Frequentie en verlening individuele studietoeslag

1.Een persoon kan eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een

studietoeslag.

2.De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van zes maanden of, indien de duur van de

opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  De studietoeslag bedraagt € 100,-.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden afgerond naar boven op hele euro's.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7. Nadere regels en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015’.