Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015
CiteertitelVerordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015-9449

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegenprestatieParticipatiewet BMWE 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  tegenprestatie: het verrichten naar vermogen van door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

 • b.

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden;

c.vrijwilligerswerk: bij vrijwilligerswerk spreken we van onbetaalde, niet verplichte werkzaamheden die ten goede komen aan anderen en/of de samenleving waarbij er sprake is van een zekere mate van organisatie;

d.korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen een half jaar ;

e.middellange afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen een half jaar tot twee jaar.

Hoofdstuk 2 Beleid

Artikel 2. Inhoud van een tegenprestatie

Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

a.naar zijn aard niet direct zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en

b.niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument en

c.acceptatie van algemeen geaccepteerde arbeid niet in de weg staat en

d.niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en

e.additionele onbeloonde maatschappelijke nuttige activiteiten zijn en

f.tijdelijk en beperkt van omvang zijn.

Artikel 3. Het opleggen van een tegenprestatie

1.Het college legt geen tegenprestatie op als

a.de belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.

b. de belanghebbende aantoonbaar vrijwilligerswerk verricht dat naar aard en omvang minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening.

c.de belanghebbende een korte of een middellange afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

2.Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:

a.de tegenprestatie kan naar vermogen worden verricht door een belanghebbende;

b.de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende;

c.de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende;

d.of de belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht;

e.of belanghebbende een re-integratietraject of zorgtraject volgt.

Artikel 4. Duur en omvang van een tegenprestatie

1.De tegenprestatie wordt opgedragen voor de duur van maximaal 6 maanden, voor minimaal vier uur per week tot maximaal zestien uur per week.

2.Na de periode als genoemd in het eerste lid, beoordeelt de gemeente of de omstandigheden en situatie van de belanghebbende verder onveranderd zijn gebleven. Bij ongewijzigde omstandigheden kan de belanghebbende de activiteiten voortzetten. Deze activiteiten vallen dan niet meer onder het regime van de tegenprestatie maar worden gezien als een maatschappelijke activiteit of vrijwilligerswerk.

Artikel 5. Geen werkzaamheden voorhanden

Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6. Nadere regels en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1.Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

2.Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015’.