Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk & inkomen
Externe bijlageVerordening loonkostensubsidie BMWE 2016 TOELICHTING

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015-128457

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016

 

 

 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Een daartoe bevoegde externe organisatie adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een daartoe bevoegde externe organisatie adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. Deze organisatie neemt daarbij de in de bijlage omschreven methode in acht.

  Artikel 3. Nadere regels en hardheidsclausule

  • 1.

   In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

  • 2.

   Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

  Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

  • 2.

   Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016.

  Bijlage bij artikel 2 - wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

  Het college maakt gebruik van de loonwaardemethodiek Dariuz om de loonwaarde van een persoon te bepalen. Hierna wordt de werkwijze van de methode van Dariuz omschreven.

  Loonwaardebepaling

  Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde expert te faciliteren met een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde expert een assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde expert terug in een online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.