Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen van de Diftar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen van de Diftar
CiteertitelBeleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen van de Diftar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 250 Gemeentewet
 2. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-201601-01-2016Nieuwe regeling

10-05-2016

Ommelander Courant 19 mei 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen van de Diftar

 

 

Beleidsregels betreffende automatische incasso van de Diftarnota

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 • 1.

  Automatische incasso: Het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingplichtige, ten gunste van de rekening van de gemeente De Marne.

 • 2.

  Belastingjaar: Periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen geheven worden.

 • 3.

  Belastingplichtige: degene (natuurlijk- of rechtspersoon) die in de belasting kan worden betrokken.

 • 4.

  Belastingschuld: Het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • 5.

  Belastingschuldige: degene (natuurlijk- of rechtspersoon) op wiens naam een belastingaanslag is opgelegd.

 • 6.

  Doelgroep: belastingplichtigen en belastingschuldigen die een aanslag gemeentelijke belastingen (hebben) ontvangen.

 • 7.

  Diftarnota: het aanslagbiljet voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

 • 8.

  Incassant: De gemeente De Marne.

 • 9.

  Normale termijnen: de in de belastingverordeningen bepaalde termijnen, anders dan die gelden voor automatische incasso, waarbinnen de belastingschuld dient te worden betaald.

 • 10.

  Ontheffing: Verlaging van de belastingschuld naar aanleiding van een ten onrechte opgelegde aanslag gemeentelijke belastingen.

 • 11.

  Vermindering: Verlaging van de belastingschuld naar aanleiding van een wijziging van de opgelegde aanslag gemeentelijke belastingen.

Artikel 2

Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft de bevordering van een efficiënte invordering van de Diftarnota tot doel.

Artikel 3

Termijnen

Voor de invordering van de Diftarnota geldt één termijn.

Artikel 4

Gemeentelijke belastingen

Voor automatische incasso komen de volgende gemeentelijke belastingen in aanmerking:

 • 1.

  onroerendezaakbelastingen;

 • 2.

  afvalstoffenheffing;

 • 3.

  afvalstoffenheffing extra container;

 • 4.

  rioolheffing.

Artikel 5

Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso voor de Diftarnota is alleen mogelijk als ook automatische incasso wordt afgegeven voor de in artikel 4 genoemde gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  De incassant kan de deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de betalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 6

Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor automatische incasso vindt plaats door de machtigingskaart in te leveren bij het taakveld belastingen/WOZ van de gemeente De Marne.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7

Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de Diftarnota is vermeld.

Artikel 8

Mededeling belastingschuldige

De belastingschuldige wordt bij de oplegging van het aanslagbiljet mededeling gedaan dat het totaalbedrag automatisch van zijn rekening wordt afgeschreven.

Artikel 9

Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende keren niet slaagt;

 • 2.

  Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt, of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

 • 3.

  In de gevallen onder 1 en 2 dient het totaal verschuldigde bedrag onmiddellijk te worden voldaan.

Artikel 10

Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven en/of gemachtigden kunnen de automatische incasso beëindigen door inzenden van de intrekkingskaart of een andere schriftelijke verklaring naar het taakveld belastingen/WOZ waaruit duidelijk blijkt dat de automatische incasso moet worden beëindigd.

Artikel 11

Ontbinding samenleving

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer door te geven waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 12

Verhuizing

 • 1.

  Bij verhuizing, binnen Nederland, van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet beëindigd.

 • 2.

  Indien er geen belasting in de gemeente De Marne meer is verschuldigd door de verhuizing, dient belastingschuldige de intrekkingskaart of een andere schriftelijke verklaring waaruit duidelijk blijkt dat de automatische incasso moet worden beëindigd naar het taakveld belastingen/WOZ van de gemeente De Marne te sturen.

Artikel 13

Uitstel van betaling bij een bezwaarschrift

Indien een bezwaarschrift tegen de Diftarnota wordt ingediend wordt de automatische incasso niet stopgezet. Mocht blijken dat belastingschuldige in aanmerking komt voor vermindering of ontheffing dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggestort.

Artikel 14

Kwijtschelding

Indien tijdens de periode van automatische incasso kwijtschelding wordt aangevraagd wordt de automatische incasso niet stopgezet. Mocht blijken dat belastingschuldige in aanmerking komt voor kwijtschelding dan wordt het reeds ontvangen bedrag teruggestort.

Artikel 15

Wijziging bank-/giro-incasso

Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan het taakveld belastingen/WOZ van de gemeente De Marne.

Artikel 16

Terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijn, kan hij de bankinstelling binnen 56 dagen opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

Artikel 17

Beëindiging van de incasso-overeenkomst door belastingplichtige

Automatische incasso kan door de belastingschuldige ten allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de intrekkingskaart. In dit geval dient het totaal nog verschuldigde bedrag binnen de normale termijnen te worden voldaan, dan wel onmiddellijk, indien de laatste vervaltermijn is verstreken.

Artikel 18

Gevolgen beëindiging automatisch incasso

Als de automatische incasso door belastingschuldige dan wel de gemeente wordt beëindigd zijn de normale termijnen weer van kracht. Indien de laatste betalingstermijn reeds is verstreken, dient het resterende bedrag onmiddellijk te worden voldaan. Voldoet de belastingplichtige niet aan deze verplichting, dan wordt zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingplichtige.

Artikel 19

Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang op de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels automatische incasso gemeentelijkebelastingen van de Diftarnota”.