Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Mandaat Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat Jeugdwet
CiteertitelMandaat Jeugdwet juni 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 168 Gemeentewet;
  2. hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2017Nieuwe regeling

12-06-2017

Gemeenteblad 2017-106954

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat Jeugdwet

 

 

Mandaat Jeugdwet

Burgemeester en wethouders van Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum

 

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 168 van de Gemeentewet; besluiten:

 

I mandaat te verlenen aan de medewerker beschikkingen jeugd en het teamhoofd van de medewerker beschikkingen voor het

Mandaat

Artikel

Het toekennen of weigeren van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget.

1.2, 2.3, 8.1.1 Jeugdwet, 3, 5 verordening jeugdhulp, 9 nadere regels jeugdhulp

Indienen van een verzoek om advies of een verzoekt tot raadsonderzoek voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel bij de Raad voor de Kinderbescherming

2.4, 3.1 Jeugdwet

Nemen van een beslissing indien de gecertificeerde instelling heeft bepaalt of, en zo ja, welke jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering

3.5 Jeugdwet

Doen van een verzoek om machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging gesloten accommodatie

6.1.8 Jeugdwet

Nemen van een beslissing dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is

6.1.2 Jeugdwet

Doen van mededeling van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

6.1.12 Jeugdwet

Toekennen dan wel afwijzen van een verzoek om een persoonsgebonden budget om de individuele voorziening van derden te betrekken

8.1.1 Jeugdwet

Herzien of intrekken van een jeugdhulpvoorziening en terugvordering van ten onrechte betaalde pgb en/of geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening in natura

8.1.4 Jeugdwet, 7 verordening jeugdhulp

Verlengen van de beslistermijn

4:14 Algemene wet bestuursrecht

Opschorten van de beslistermijn

4:15 Algemene wet bestuursrecht

II mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder jeugd voor het

Mandaat

Artikel

Afwijken van de bepalingen bij en krachtens de verordening jeugdhulp in bijzondere gevallen en indien toepassing voor de jeugdige en/of zijn ouders leidt tot billijkheid van overwegende aard

  instructie na overleg met het college

12 Verordening jeugdhulp

Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum, 12 juni 2017