Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Mandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020
CiteertitelMandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afd. 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 2. art. 160 Gemeentewet
 3. art. 171 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201701-07-2017Nieuwe regeling

09-06-2017

Gemeenteblad 2017-150064

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020

 

 

Mandaatbesluit Inkoop jeugdhulp 2018-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen op 9 juni 2017 het volgende besluit hebben genomen:

Het Dagelijks Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen, respectievelijk de directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten

Uitgaande van het feit dat de inkoop van de producten voor jeugdhulp door 23 gemeenten in zijn geheel wordt gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur van de PG & Z, en dat het Dagelijks Bestuur van de GR PG & Z deze taak verder mandateert aan de directeur van de RIGG.

De directeur van de RIGG dient in te stemmen met het mandaat van het Dagelijks Bestuur en de in de bijlage genoemde voorwaarden te accepteren door middel van ondertekening van dit besluit;

 

gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 171 van de Gemeentewet;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Jeugdwet en daarop gebaseerde regelingen ;

 

besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

 

de directeur van de RIGG, onder de voorwaarden die opgenomen zijn in dit mandaatbesluit, te mandateren/machtigen om de inkoop voor de jeugdhulp (ZIN) voor de periode 2018-2020 onder de in dit mandaatbesluit gestelde regels en voorwaarden (bijlage 1) vast te stellen en bekend te maken.

 

Besloten in de vergadering 9 juni 2017,

 

Het Dagelijks Bestuur voornoemd

Bijlage 1 bij het mandaatbesluit inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020

Voorwaarden voor mandaatverlening en machtiging inkoop jeugdhulp aan de directeur van de RIGG

De directeur van de RIGG wordt gemandateerd/gemachtigd om namens de betrokken gemeenten en bestuursorganen de inkoop 2018-2020 uit te voeren, zulks in de ruimste zins des woords:

Artikel 1 Privaatrechtelijke rechtshandelingen en volmacht

Met betrekking tot de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden:

 • a.

  is de gemandateerde bevoegd om in naam van het Dagelijks Bestuur PG&Z privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan.

 • b.

  verleent de voorzitter van het Dagelijks Bestuur aan de directeur RIGG om hem in het kader van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde privaatrechtelijke rechtshandeling te vertegenwoordigen inzake de ondertekening van contracten.

Artikel 2 Uitvoering

Onder uitvoering van het inkoopmandaat wordt mede verstaan:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de opgedragen taken;

 • c.

  het ondertekenen van uitgaande stukken;

 • d.

  het voeren van overleg met alle betrokkenen;

 • e.

  het verstrekken van informatie.

Artikel 3 Beperkingen en voorwaarden mandaat

 • 1.

  De directeur van de RIGG:

  • a.

   informeert het Dagelijks Bestuur tijdig over alle mogelijke relevante ontwikkelingen met betrekking tot de voorbereiding van de inkoop, de inkoop zelf en de uitvoering van de inkoop.

  • b.

   zal in gevallen waarin er belangrijke beleidsmatige, financiële en/of publicitaire gevolgen te verwachten zijn (de voorzitter van) het Dagelijks Bestuur tijdig informeren.

  • c.

   legt periodiek verantwoording af over de wijze waarop hij/zij de taken uitvoert.

 • 2.

  (de voorzitter van) het Dagelijks Bestuur kan in gevallen als bedoeld onder b. in het vorige lid besluiten het mandaat terug te nemen.

Artikel 4 Ondermandaat

Indien de directeur onderdelen van dit mandaat wil ondermandateren, heeft hij/zij daarvoor toestemming nodig van het DB van de gemeenschappelijke regeling PG & Z. 4

Artikel 5 Inwerkingtreding mandaatbesluit

 • 1.

  Dit mandaatbesluit en de daarbij behorende bijlage(n) treden per 1 juli 2017 in werking.

 • 2.

  Dit mandaatbesluit is geldig tot 1 januari 2021

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020