Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2018
CiteertitelVerordening marktgelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017-231797

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2018

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2018(Verordening Marktgelden 2018)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder het innemen van een standplaats: het innemen van een voor publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel, teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor het houden van markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m1).

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 0,89 per meter.

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt voor een abonnement, geldig gedurende een kalenderjaar

  € 26,37 per m1 of een gedeelte daarvan, ongeacht het aantal marktdagen.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot het recht dat per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Tijstip van betaling

Het recht moet worden voldaan op het tijdstip dat de standplaats wordt ingenomen, dan wel een abonnement wordt aangevraagd.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Marktgelden 2017 van 20 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2018”.