Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014
CiteertitelVerordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 Drank- en Horecawet
 2. Artikel 148 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2014Instelling

13-04-2014

Wolder Courant

2014 - IV-8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2014;

 

gelezen de Kaderstellende notitie Drank- en horecawet januari 2014;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 4 van de Drank- en horecawet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  - alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

  -  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • 2

  Onder bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt verstaan: bijeenkomsten die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon.

 • 3

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Artikel 2 Schenktijden

Een paracommerciële rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 1 uur voor de aanvang en tot uiterlijk 1 uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.

Artikel 3 Bijeenkomsten van persoonlijke aard

 • 1

  Een paracommerciële rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 • 2

  Een dorpshuis mag tijdens maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard per

  jaar alcoholhoudende drank verstrekken als aan de volgende voorwaarden

  voldaan wordt:

  a. Er is een relatie tussen de organisator van de bijeenkomst en het dorpshuis;

  b. Er is sprake van een besloten bijeenkomst met maximaal 30 gasten van 18 jaar of ouder;

  c. De mogelijkheid van een bijeenkomst van persoonlijke aard wordt niet actief aangeprezen;

  d. Het dorpshuis doet uiterlijk tien werkdagen voor een bijeenkomst van persoonlijke aard melding hiervan aan de burgemeester.

Artikel 4 Overgangbepaling

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor de paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die op grond van de wet aan de Drank- en Horecavergunning zijn gesteld.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 april 2014.

Artikel 6 Benaming

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening paracommerciële horeca voor de gemeente De Wolden 2014.

Zuidwolde, 13 maart 2014

De raad voornoemd,

griffier,                                     voorzitter,

drs. I.J. Gehrke                      R.T. de Groot