Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels subsidiëring dorpshuizen De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring dorpshuizen De Wolden
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring dorpshuizen De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling

22-12-2009

De Wolder Courant

B-10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring dorpshuizen De Wolden

Burgemeester en wethouders;

Gelet op de Algemene wet Bestuursrecht;:

Besluiten

Vast te stellen de: “Beleidsregels subsidiëring dorpshuizen”

Grondslag beleidsregels

De Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 25 november 1999 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 december 2005, nr.5.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

- Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 25 november 1999 en laatstelijk gewijzigd op 6 december 2005.

- Dorpshuis: Een gebouw dat functioneert als ontmoetingsplaats, waarin ruimte aangeboden kan worden voor activiteiten die in verenigingsverband of op andere wijze worden ontplooid. Een dorpshuis wordt beheerd door een stichting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, geestelijk en sociaal-culturele ontwikkeling van een kern.

- Stichting: Een statutair in de gemeente gevestigde rechtspersoon.

- Onderhoud: Het geheel aan werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud aan een dorpshuis.

Artikel 2 Algemene regels

- Een aanvraag tot subsidieverlening dient vóór 15 april, voorafgaand aan het kalenderjaar, ingediend te worden bij burgemeester en wethouders.

- Bij een eerste subsidieaanvraag worden tevens overlegd een afschrift van de statuten, een beschrijving van de organisatievorm, een opgave van de bestuurssamenstelling en een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.

- Bij wijzigingen in de hiervoor genoemde stukken worden deze binnen een maand na vaststelling ter kennis van burgemeester en wethouders gebracht.

- De activiteiten voldoen aan de criteria van de Algemene subsidieverordening.

- De activiteiten zijn in beginsel voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk.

- De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

- De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 5 jaren bewaard.

- De subsidieverlening kan worden geweigerd op grond van de weigeringgronden die zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 3 Subsidieverlening

- De subsidie wordt voor één kalenderjaar verleend.

- De beschikking op de subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken na de uiterste indieningstermijn genomen.

- Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt het voorbehoud gemaakt, dat de gemeenteraad voldoende financiële middelen beschikbaar stelt.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

- Voor het in stand houden van een dorpshuis wordt subsidie toegekend voor de kosten verbonden aan het onderhoud aan de accommodaties.

- Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op 45% van de totale onderhoudskosten. De totale kosten van het onderhoud worden bepaald op basis van de door het ministerie van onderwijs voor het betreffende jaar vastgestelde component onderhoud in het bekostigingsstelsel basisonderwijs.

- Mocht het uitgekeerde subsidiebedrag de voor onderhoud benodigde financiële middelen overstijgen is het bestuur van een dorpshuis verplicht de overtollige gelden te reserveren voor onderhoud of (ver-)bouw in de komende jaren. Zie Algemene subsidieverordening, Toelichting Algemene Bepalingen, Artikel 1 Lid 1 en Artikel 3.

- De gemeente zal nieuwe investeringen tot maximaal 50% meefinancieren, als de ingediende plannen door de raad zijn goedgekeurd en vastgesteld.

- Ingeval het dorpshuis is gevestigd in een pand dat particulier eigendom is, wordt de bijdrage in nieuwe investeringen door de gemeente in principe verstrekt in de vorm van een renteloze lening.

- De gymvergoeding voor dorpshuis de Schakel in Koekange en dorpshuis De Barg’n in Berghuizen wordt gehandhaafd. Dorpshuis De Linde in Linde en dorpshuis ‘t Markehuus in Veeningen zullen na vaststelling van de nieuwe beleidsregels in aanmerking komen voor een gymvergoeding. De gymvergoeding zal jaarlijks worden vastgesteld aan de hand van het Bekostigingsstelsel basisonderwijs, ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs.

- Verenigingen, organisaties en clubs zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van huisvesting (bijv. clubhuizen), ruimte voor binnenactiviteiten (bijv. vergaderingen) en de financiële gevolgen daarvan.

- Het gemeentebestuur zal geen verzoeken om een financiële tegemoetkoming in de huisvestingskosten honoreren als een vereniging, club of organisatie gebruik kan maken van een gemeenschappelijke ruimte, in bijvoorbeeld een dorpshuis, of van ruimte in plaatselijke horecagelegenheden.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze beleidsregels zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 6 Overgangsregeling

Ingetrokken met ingang van 1 januari 2009. 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 8 Citeerartikel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: “Beleidsregels subsidiëring dorpshuizen De Wolden”.

Zuidwolde, 22 december 2009  

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

secretaris, burgemeester,

(T.N Kramer), (P.H. Snijders)