Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van oud papier in de gemeente De Wolden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van oud papier in de gemeente De Wolden 2014
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van oud papier in de gemeente De Wolden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 lid 2 sub b, Uitvoeringbesluit Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente De Wolden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014Nieuwe regeling

22-07-2014

De Wolder Courant

22-07-2014
05-11-2009Nieuwe regeling

26-10-2009

De Wolder Courant

26-10-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van oud papier in de gemeente De Wolden 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

gelet op artikel 2 lid 2 sub b van het Uitvoeringbesluit Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente De Wolden;

Besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van huishoudelijk oud papier in de gemeente De Wolden.

Artikel 1 Huishoudelijk oud papier

Onder huishoudelijk oud papier wordt verstaan, papier en karton, al dan niet gebruikt, bedrukt of onbedrukt, afkomstig van huishoudens uit de gemeente De Wolden.

Artikel 2 Huishouden

Een één- of meerpersoonshuishouden die een afvalstoffenheffing heeft opgelegd gekregen van de gemeente De Wolden.

Artikel 3 Kerken, scholen en verenigingen die kunnen worden aangewezen

Elke in de gemeente De Wolden gevestigde:

- Kerkgenootschap;

- School;

- volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging met een maatschappelijk doel en waarvan een ieder lid kan worden.

Artikel 4 Vereniging voor dorpsbelangen

De gemeente kan een vereniging voor dorpsbelangen aanwijzen als inzamelaar van oud papier. De vereniging voor dorpsbelangen kan de feitelijke inzameling opdragen aan kerken, scholen en verenigingen. Hierbij hanteert de vereniging voor dorpsbelangen de beleidsregels. Voor de coördinatie van de inzameling ontvangt de vereniging voor dorpsbelangen een vergoeding.

Artikel 5 Inzamelgebieden

De gemeente is opgedeeld in 16 inzamelgebieden voor huishoudelijk oud papier (zie kaart).

Artikel 6 Aanwijzingen per inzamelgebied

Per inzamelgebied kunnen één of meerdere kerken, scholen en verenigingen worden aangewezen als inzamelaar van oud papier.

Artikel 7 Het aantal kerken, scholen en verenigingen dat feitelijk kan inzamelen

- Het maximum aantal kerken, scholen en verenigingen dat per inzamelgebied feitelijk kan inzamelen, wordt bepaald door het aantal ingezamelde tonnen in het voorafgaande jaar te delen door 50 ton (afgerond naar beneden). 

- Bij meer aanwijzingen dan het maximum aantal dat feitelijk kan inzamelen, wordt in goed overleg een roulatieschema opgesteld. In geval van onenigheid, bepalen burgemeester en wethouders door loting de volgorde op de lijst. Jaarlijks wordt er gerouleerd.

Artikel 8 Nieuwe aanwijzingen

- Kerken, scholen en verenigingen die aangewezen willen worden, dienen vóór 1 juli een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college besluit binnen 6 weken op het verzoek. Een eventuele aanwijzing geldt vanaf 1 januari van het volgende jaar.

- Nieuwe kerken, scholen en verenigingen worden, indien nodig, op volgorde van aanwijzing in het roulatieschema opgenomen en komen onderaan de lijst te staan.

Artikel 9 Inzamelsysteem

- In elk inzamelgebied is er één gemeentelijke inzameling van huishoudelijk oud papier.

- De gemeente stelt aan ieder huishouden binnen haar grondgebied een minicontainer beschikbaar van 240 liter voor de inzameling van oud papier.

- Voor de inzameling stelt de gemeente inzamelvoertuigen beschikbaar.

- Zolang Comite Soweto oud papier inzamelt, wordt alleen aan deze organisatie een 20 m3 container beschikbaar gesteld voor het inzamelen van oud papier.

Artikel 10 Aantal inzamelingen

Het oud papier wordt maandelijks ten minste 1 keer huis aan huis ingezameld bij alle huishoudens in het inzamelgebied.

Artikel 11 Inzamelschema (planning)

- Het inzamelschema wordt in overleg met de inzamelaars door de gemeente opgesteld.

- In het belang van een doelmatige inzameling kan de gemeente afwijken van door een inzamelaar voorgestelde inzameldata.

- Het inzamelschema wordt door de gemeente bekend gemaakt via de gemeentelijke website.

- De inzamelaars maken de inzameldata bekend via een plaatselijk huis-aan-huis blad.

Artikel 12 Eigendom oud papier

Het oud papier is, nadat het is ingezameld, eigendom van de gemeente.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden die ontstaat tijdens het inzamelen van het oud papier.

Artikel 14 Ongevallen

De vrijwilligers van de kerken, scholen en verenigingen zijn tijdens het inzamelen van oud papier door de gemeente verzekerd tegen ongevallen.

Artikel 15 Vergoeding

- Voor de inzet van vrijwilliger, die het beladen van de kraakpersauto verzorgen, ontvangen de kerken, scholen en verenigingen een inzamelvergoeding van € 50,00 per ton ingezameld oud papier.

- De coördinatievergoeding bedraagt € 2,50 per ton. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de vergoeding voor de kerken, scholen en verenigingen.

- De vergoeding wordt per kwartaal uitbetaald op basis van de weegbonnen die de gemeente ontvangt van het bedrijf waaraan de gemeente het oud papier verkoopt.

Artikel 16 Voorwaarden

- De vrijwilligers zijn ten minste 18 jaar oud.

- De vrijwilligers dragen een duidelijk zichtbaar signalerend kledingstuk en stevige schoenen.

- De vrijwilligers beschikken over een certificaat van het bedrijf waar de kraakpersauto’s afkomstig van zijn, waaruit blijkt dat ze instrueert zijn over de risico’s van de mechanismen en het bedieningsorgaan van de kraakpersauto.

Artikel 17 Verbod inzameling oud papier van bedrijven

Het is kerken, scholen en verenigingen verboden om tijdens de gemeentelijke inzameling oud papier van bedrijven mee te nemen.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels voor het aanwijzen van kerken, scholen en verenigingen als inzamelaar van oud papier in de gemeente De Wolden 2014”.

Zuidwolde, 8 juli 2014.

Het college voornoemd,

Secretaris, burgemeester,

T.N. Kramer, R. de Groot