Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMisbruik en oneigenlijk gebruik
CiteertitelMisbruik en oneigenlijk gebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 16 Financiële verordening 2007 De Wolden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuwe regeling

13-05-2008

De Wolder Courant

13-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Misbruik en oneigenlijk gebruik

 

 

Artikel 1  

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

Aanleiding

In artikel 16 van de “Financiële verordening 2007 gemeente De Wolden” is de volgende bepaling opgenomen:

''Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.''

In het kader van rechtmatigheid is het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) beleid een van de criteria waarop de accountant de jaarrekening toetst.

In deze notitie wordt beschreven wat Misbruik en Oneigenlijk gebruik is en welk beleid de gemeente De Wolden in dat kader hanteert.

Wat is M&O beleid?

Misbruik en oneigenlijk gebruik is aan de orde bij die activiteiten waarbij informatie van derden (belanghebbenden) van groot belang is voor het verlenen c.q. vaststellen van uitkeringen, vergoedingen, subsidies, heffingen, belastingen en vergunningen. De gemeente wordt op twee manieren geconfronteerd met M&O. Enerzijds als verstrekker van gelden en vergunningen en oplegger van eigen heffingen anderzijds als intermediair bij Rijkssubsidies (medebewind).

Definities

- Misbruik

Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens (door belanghebbenden) met als doel ten onrechte overheidssubsidies of uitkeringen te verkrijgen of geen of een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

- Oneigenlijk Gebruik

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of geen of een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking ervan.

Beleid

Misbruik en Oneigenlijk gebruik is niet nieuw. Het is immers al opgenomen in de Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Mede daarom heeft de gemeente De Wolden op alle M&O gevoelige processen al maatregelen genomen om Misbruik en Oneigenlijk gebruik door informatie van derden te voorkomen. Deze maatregelen zijn geformaliseerd in raadsbesluiten, verordeningen of beleidsstukken. Maatregelen in het kader van M&O zijn dus op afdelingsniveau genomen en daarbij meestal specifiek in het kader van een bepaalde activiteit. We vinden dit een logische keuze waaraan we vast willen houden.

Uitgangspunt van M&O-beleid

Centraal uitgangspunt van M&O beleid is dat elke afdeling verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen, gericht op het voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik.

Dit dient te worden gerealiseerd binnen de processen of activiteiten waarbij informatie van derden van groot belang is voor het verlenen c.q. vaststellen van uitkeringen, vergoedingen, subsidies, heffingen, belastingen en vergunningen. Deze werkwijze wordt met het vaststellen van deze notitie geformaliseerd.

De door het Platform rechtmatigheid  uitgebrachte adviezen dienen hierbij als uitgangspunt te dienen. Actuele informatie is te verkrijgen op www.platformrechtmatigheid.nl.

Verslaglegging

In het vastgestelde controleprotocol  is bepaald, dat het college zich in het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid.

Inwerkingtreding

Het middels deze notitie geformaliseerde beleid is feitelijk conform de bestaande werkwijze. Voor de inwerkingtreding is aansluiting gezocht bij de op 13 december 2007 vastgestelde “Financiële verordening 2007 gemeente De Wolden” en treedt derhalve in werking op 1 januari 2008.

College van burgemeester en wethouders, 13 mei 2008.

Voorzitter, Secretaris,

P.H.Snijders, R.Vogelzang