Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Stageregeling gemeente De Wolden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStageregeling gemeente De Wolden 2013
CiteertitelStageregeling gemeente De Wolden 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2013Nieuwe regeling

11-06-2013

De Wolder Courant

11-06-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Stageregeling gemeente De Wolden 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:5 lid 1 sub b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst mogelijk is personen in dienst te nemen ten behoeve van wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming;

besluiten:

vast te stellen de navolgende:

Stageregeling gemeente De Wolden 2013

Artikel 1 Definities

Stage

Leerperiode die als onderdeel van een opleiding aan een erkende onderwijsinstelling, en met begeleiding vanuit die instelling, plaatsvindt bij de gemeente.

Stagiair

Een stagiair is een student van een erkende onderwijsinstelling die in het kader van zijn opleiding bij de gemeente praktische ervaring opdoet.

Artikel 2 Arbeidsvoorwaarden

1. Stageovereenkomst

Voor de duur van de stage wordt tussen de gemeente en de stagiair een stageovereenkomst gesloten. In de door de gemeente voorgeschreven (standaard) overeenkomst worden afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide partijen vastgelegd.

2. Integriteitverklaring

Een stagiair ondertekent de integriteitverklaring die wordt uitgereikt door de gemeente.

3. Verlof

Voor de stagiair geldt de verlofregeling zoals die geldt voor de medewerkers die in dienst zijn van de gemeente De Wolden. Wanneer de onderwijsinstelling aangeeft dat het gebruikelijk is de stagiaires verlof te geven volgens de schoolvakanties, kan ook hiervoor worden gekozen. De stagiair neemt in overleg met de praktijkbegeleider verlof.

4. Stagevergoeding

De stagiair ontvangt maandelijks een vergoeding van:

a. € 170,- bruto per maand voor een stage op (V)MBO niveau

b. € 280,- bruto per maand voor een stage op HBO/WO niveau

c. voor stagiaires uit andere studierichtingen kan door ons college nader een vergoe-ding worden vastgesteld

De stagevergoeding is gebaseerd op een werkweek van 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato betaald.

5. Reiskosten

De stagiair die niet beschikt over een (studenten) OV-jaarkaart komt in aanmerking voor een (eventuele) reiskostenvergoeding. De reiskosten worden vergoed op basis van de tarieven van openbaar vervoer.

Artikel 3 Begeleiding van de stagiair

Gedurende de stage zorgt de betreffende afdeling voor een adequate begeleiding en fungeert één medewerker als aanspreekpunt voor stagiair en onderwijsinstelling. 

Artikel 4 Stageregeling gemeente De Wolden 2013

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013 en kan worden aangehaald als ‘Stageregeling gemeente De Wolden 2013’. Met inwerkingtreding van deze regeling vervalt de ‘Stageregeling’, welke is vastgesteld op 1 januari 1998. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden d.d. 14 mei 2013.

Zuidwolde, 11 juni 2013

secretaris-directeur, burgemeester, 

T.N. Kramer, R.T. de Groot