Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Vakantieverlofregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVakantieverlofregeling
CiteertitelVakantieverlofregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Nieuwe regeling

01-01-1998

De Wolder Courant

01-01-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakantieverlofregeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

overwegende, dat het met betrekking tot de duur van het vakantieverlof gewenst is algemene regels vast te stellen;

gelet op artikel 6:2 en volgende van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

besluiten:

vast te stellen de volgende:

vakantieverlofregeling.

Artikel 1  

1. De duur van de vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt in 1998 172,8 uren en met ingang van 1999 165,6 uren.

2. De duur van de vakantie van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uren per week, wordt naar evenredigheid verminderd.

3. De uitkomst van de op basis van lid 2 berekende duur van de vakantie wordt naar boven afgerond op een heel uur.

Artikel 2  

1.De volgens artikel 1 vastgestelde duur van de vakantie wordt bij een volledige betrekking en conform de in de leden 2 en 3 van artikel 1 vermelde berekening, vermeerderd overeenkomstig de hiernavolgende tabel.

a. bij het bereiken van de leeftijd van 30 jaar / danwel een diensttijd van 10 jaar: 7,2 uren

b. bij het bereiken van de leeftijd van 35 jaar / danwel een diensttijd van 15 jaar: 14,4 uren

c. bij het bereiken van de leeftijd van 40 jaar / danwel een diensttijd van 20 jaar: 21,6 uren

d. bij het bereiken van de leeftijd van 45 jaar / danwel een diensttijd van 25 jaar: 28,8 uren

e. bij het bereiken van de leeftijd van 50 jaar / danwel een diensttijd van 30 jaar: 36,0 uren

f. bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar / danwel een diensttijd van 35 jaar: 43,2 uren

2. De vermeerdering van het vakantieverlof als bedoeld in lid 1 wordt voor het eerst genoten in het jaar waarin de ambtenaar de vereiste leeftijd c.q. diensttijd bereikt.

Artikel 3  

Onder diensttijd als bedoeld in artikel 2 dient te worden verstaan het totaal aantal jaren in overheidsdienst doorgebracht.

Artikel 4  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Zuidwolde,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,