Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2016
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening graf- en begraafrechten 2016
Externe bijlageTabel graf- en begraafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsrecht, artikel 11 lid 1

De 'Verordening graf- en begraafrechten 2015 van 11 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 216 Gemeentewet
  2. Artikel 219 Gemeentewet
  3. Artikel 229, lid 1, aanhef en sub a en b, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

10-12-2015

Wolder Courant

XVI / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2016

De raad van de gemeente DE WOLDEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2016.

(Verordening graf- en begraafrechten 2016).

Afdeling 1  

Verordening graf- en begraafrechten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de begraafplaats(en) ;

- begraafplaats te Zuidwolde;

- begraafplaats te de Wijk;

- begraafplaats te Ruinen;

- begraafplaats te Echten

- begraafplaats te Ruinerwold;

b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c. algemeen graf: een graf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

d. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

e. algemeen urnengraf:; een urnengraf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

f. eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

h. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

i. verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid;

j. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

k. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

l. rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf;

m. lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene;

n. afdekplaat: plaat ter afdekking van een urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wijze van aanslag of een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen of kennisgevingen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Verordening graf- en begraafrechten 2015 van 11 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

4. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening graf- en begraafrechten 2016'.

Zuidwolde, 10 december 2015

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot