Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Regeling Energiebesparing De Wolden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Energiebesparing De Wolden 2014
CiteertitelRegeling Energiebesparing De Wolden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 160 Gemeentewet
 2. Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2011
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2014Nieuwe regeling

08-04-2014

De Wolder Courant

1340

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2011 (ASV De Wolden 2011);

Artikel 1 Doel

Het doel van de subsidieregeling is om particulieren in de Gemeente De Wolden te stimuleren tot het (laten) uitvoeren van bepaalde energiebesparende maatregelen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan de bewoner van een woning die vóór het jaar 2006 gebouwd is en voor die bewoner als hoofdverblijf dient, mits de bewoner tevens eigenaar van de woning is.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De subsidiabele activiteit is het treffen van één of meer van de volgende energiebesparende maatregelen aan een woning:

 

 

Maatregel:

Voorwaarde:

Gevel-, dak- en vloerisolatie

Rc ≥ 2,5

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3

HR++ glas (incl. kozijnen)

U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm

Leidingisolatie

 

Lage temperatuurverwarming (LTV)

 

Zonneboiler

 

Warmteterugwin-eenheid voor douchewater

 

Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie

 

Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen

 

Houtgestookte CV-ketel

 

Drukregulerende ventilatieroosters

 

Gelijkstroom ventilatoren

 

Warmtepomp

 

Ultra Hoog Rendementketel (UHR

 

HRe-ketel

 

Artikel 4 Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek

 • 1.

  Voor de aanvraag van subsidie wordt een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekende formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

 • 2.

  Onverminderd lid 1 dient bij de aanvraag in elk geval een offerte ter onderbouwing van de kosten meegestuurd te worden.

   

 • 3.

  Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.

   

 • 4.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

   

Artikel 5 Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn in redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen die in artikel 3 zijn genoemd.

 

Artikel 6 Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.200,-- per woning.

   

 • 2.

  Het maximum bedrag van € 3200 per woning is inclusief de subsidie die op grond van een eerdere subsidieregeling energiebesparing gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze aanvraag is verstrekt.

   

 • 3.

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering.

   

 • 4.

  Het maximale subsidiebedrag wordt lager vastgesteld indien de uitgevoerde maatregelen betrekking hebben op een deel van de woning dat na 31 december 2005 is gebouwd.

   

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 en 4:25 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd, indien:

 • a.

  Verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag;

 • b.

  Niet wordt voldaan aan de voorschriften van deze regeling;

 • c.

  De (uitgevoerde) maatregelen geen energiebesparing tot gevolg zullen hebben;

 • d.

  De subsidiabele kosten minder dan € 5.000,- bedragen;

 • e.

  Er anderszins overwegende bezwaren bestaan.

 

Artikel 8 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  In afwijking van de Subsidieverordening gemeente De Wolden 2011 dienen alle subsidies in het kader van deze beleidsregels vastgesteld te worden.

   

 • 2.

  In afwijking van de Algemene Subsidieverordening De Wolden 2011 dient binnen 9 maanden of binnen een nader vast te stellen langere termijn na de verzending van het verleningsbesluit, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ontvangen.

   

 • 3.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekend formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

   

 • 4.

  De termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag tot subsidievaststelling is 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

   

Artikel 9 Overgangsbepaling

Aanvragen om subsidie die in behandeling zijn genomen op grond van de Beleidsregels subsidiering Energiebesparing gemeente De Wolden 2013 worden afgedaan volgens de bepalingen van Beleidsregels subsidiering Energiebesparing gemeente De Wolden 2013.

 

Artikel 10 Intrekking regeling 2012

De subsidieregeling energiebesparing gemeente De Wolden 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 mei 2014 en wordt aangehaald als “Regeling energiebesparing De Wolden 2014”.

 

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 8 april 2014.

De secretaris, De burgemeester,

T.N. Kramer, R.T. de Groot