Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregel plaatsingssubsidie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel plaatsingssubsidie 2016
CiteertitelBeleidsregel plaatsingssubsidie 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en artikel 4:81
 2. Artikel 22 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201701-01-2016Nieuwe regeling

30-08-2016

De Wolder Courant

2153
30-11-201701-01-2016Nieuwe regeling

30-08-2016

De Wolder Courant

2153

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel plaatsingssubsidie 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

 

gelet op artikel 22 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015, titel 4.2 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

- de gemeenteraad in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015 als re-integratievoorziening een plaatsingssubsidie heeft ingesteld,

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende beleidsregel.

 

Beleidsregel plaatsingssubsidie 2016

Artikel 1 Termijn en wijze aanvraag

 • 1.

  De werkgever dient de plaatsingssubsidie uiterlijk binnen drie maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst aan te vragen op een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Plaatsingssubsidie kan niet worden aangevraagd zolang de arbeidsovereenkomst nog niet tot stand is gekomen.

Artikel 2 Gegevens benodigd bij aanvraag

De werkgever verstrekt bij de aanvraag voor de plaatsingssubsidie de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer van de werknemer;

 • b.

  een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband blijken;

 • c.

  desgevraagd overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten op de subsidieaanvraag.

Artikel 3 Voorwaarden

De persoon met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ voor wie de werkgever de plaatsingssubsidie aanvraagt, dient:

 • a.

  minimaal een jaar aaneengesloten een werkloosheidsuitkering (WW, Participatiewet, IOAW of IOAZ) te hebben gehad direct voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever die de plaatsingssubsidie aanvraagt, of

 • b.

  alleenstaande ouder te zijn met minimaal één kind jonger dan 12 jaar, of

 • c.

  50 jaar of ouder te zijn, of

 • d.

  niet te beschikken over een startkwalificatie, en 

 • e.

  niet te behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie conform de Participatiewet.

Artikel 4 Hoogte van de plaatsingssubsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van € 5.000,- per werknemer indien een contract voor minimaal een jaar wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van € 2.000,- per werknemer indien een contract voor minimaal een half jaar, doch korter dan een jaar, wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van € 2.500,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een contract voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een jaar wordt aangeboden.

 • 4.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van € 1.000,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een contract voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een half jaar wordt aangeboden.

 • 5.

  Uitbreiding of verlenging van een contract dan wel het afsluiten van een volgend contract met dezelfde werknemer geeft geen aanspraak op aanvulling of subsidie ingevolge dit artikel.

Artikel 5 Uitzendarbeid

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde onder de artikelen 1, 2 en 3 kan de plaatsingssubsidie worden toegekend voor uitzendkrachten als de subsidieaanvraag ingediend is voor aanvang van de uitzendarbeid.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 1,00 per gewerkt uur met een maximum van € 2.000,00 voor een maximale periode van twaalf maanden. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

 • 3.

  Maandelijks verstrekt het uitzendbureau aan de gemeente een overzicht van de gewerkte uren op basis waarvan de subsidie zal worden uitgekeerd.

 • 4.

  Uitbreiding of verlenging van een contract dan wel het afsluiten van een volgende contract met dezelfde werknemer geeft geen aanspraak op aanvulling of subsidie ingevolge dit artikel.

Artikel 6 De subsidievaststelling

De vaststelling van de subsidie vindt gelijktijdig plaats met de verlening.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Door het college wordt de plaatsingssubsidie geweigerd indien de werkgever niet de in artikel 2 bedoelde informatie verstrekt.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel plaatsingssubsidie 2016.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 30 augustus 2016.

burgemeester en wethouders van De Wolden,

De secretaris de burgemeester

T.N. Kramer R.T. de Groot