Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Reglement burgerlijke stand 2018 Gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2018 Gemeente De Wolden
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2018 gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht - besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek
 2. Artikel 1 t/m 4 Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2018Nieuwe regeling

28-11-2017

Digitaal gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2018 Gemeente De Wolden

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, besluit vast te stellen:

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

(Reglement burgerlijke stand 2018 gemeente De Wolden)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

  c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

  d.buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het  benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente. 

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in dienst van de gemeente De Wolden vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 4.

  Leden van de gemeenteraad kunnen maximaal voor de periode dat zij raadslid zijn van de gemeente De Wolden tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 5.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de voltrekking van één huwelijk in de gemeente De Wolden worden benoemd: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn benoemd en waarbij de benoeming en beëdiging nog niet is verlopen.

Artikel 3 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  a. voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 20.00 uur;

  b. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.30 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in artikel 3 lid 1 onder a, vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Als buitengewone tijdstippen voor het houden van plechtigheden, als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a, worden aangemerkt de tijdstippen op zaterdag gelegen van 18.00 tot 20.00 uur.

 • 4.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op maandag om 09.00 en 09.15 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde, in kamer B79, waarbij geen ceremonie plaats vindt.

 • 5.

  Eenvoudige huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op maandag- en  dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde, in kamer B82 of B82A. Er vindt een korte ceremonie plaats van hooguit 20 minuten.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 7.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 8.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid gestelde openingstijden.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, die op 31 december 1997 huwelijken voltrokken voor de gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde wordt de leeftijdsgrens gesteld op 70 jaar. 

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement burgerlijke stand 2018 gemeente De Wolden”.

 • 3.

  Het reglement burgerlijke stand, vastgesteld op 1 september 2009 vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • 4.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op

28 november 2017.