Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden
CiteertitelStimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2018Wijziging artikel 1, sub e en artikel 4, lid 1, sub b.

28-08-2018

Digitaal gemeenteblad

Onbekend
12-04-201804-09-2018Nieuwe regeling

30-01-2018

Digitaal gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het volgende:

 

"Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden"

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: degene die een aanvraag voor Stimuleringsbijdrage indient;

 • b.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015;

 • c.

  BVO: bruto-vloeroppervlakte volgens NEN 2580;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 • e.

  Lokaal Verhuizende Ondernemer: de Aanvrager die op het moment van de aanvraag van de Stimuleringsbijdrage als Ondernemer gevestigd is in de gemeente waarbinnen hij zich wil verplaatsen;

 • f.

  Ondernemer: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Onderneming drijft;

 • g.

  Onderneming: een detailhandels- en/of daghorecavestiging;

 • h.

  Starter: de Aanvrager die op het moment van de aanvraag nog geen Onderneming voert of heeft gevoerd in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag;

 • i.

  Stimuleringsbijdrage: een subsidie als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 en deze regeling;

 • j.

  Winkelconcentratiegebied: de gebieden die zijn gelegen binnen de op bijgaande kaarten voor de dorpen de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde aangegeven contour.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het versterken van het Winkelconcentratiegebied in de dorpen de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde door aan Lokaal Verhuizende Ondernemers en Starters die zich in het Winkelconcentratiegebied vestigen een Stimuleringsbijdrage te verlenen.

Hoofdstuk 2 Stimuleringsbijdrage

Artikel 3 Bijdrage in kosten voor verhuizing, verbouwing, duurzame inrichting en huur

 • 1.

  Aan een Lokaal Verhuizende Ondernemer of Starter die zich als Ondernemer vestigt in het Winkelconcentratiegebied kan een Stimuleringsbijdrage worden verstrekt voor de verhuizing-, verbouwing- en/of duurzame inrichting van de Onderneming. De Stimuleringsbijdrage bedraagt 50% van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 2.

  Aan een Lokaal Verhuizende Ondernemer die zich in het Winkelconcentratiegebied vestigt, kan een Stimuleringsbijdrage in de huurkosten van het voor de Onderneming benodigde bedrijfspand worden verstrekt indien op de nieuwe locatie, in vergelijking met de oude locatie een hogere huur per m2 BVO geldt. De Stimuleringsbijdrage is 50% van het huurverschil per m2 BVO over drie jaren, te vermenigvuldigen met het aantal m2 BVO van de te verlaten locatie tot een maximum van het aantal m2 BVO van de nieuwe locatie.

 • 3.

  Aan een Starter die zich als Ondernemer in het Winkelconcentratiegebied vestigt, kan een Stimuleringsbijdrage in de huurkosten van het voor de Onderneming benodigde bedrijfspand worden verstrekt van 50% van de te betalen huur over drie jaren.

 • 4.

  De op basis van de leden 1, 2 en 3 te verlenen Stimuleringsbijdrage wordt verstrekt bij kosten vanaf € 5.000,- en bedraagt in totaal maximaal € 25.000,-.

 • 5.

  Ter toetsing van de in de aanvraag benoemde kosten behoudt het College zich het recht voor om een taxatie te laten verrichten door een onafhankelijk deskundige.

Artikel 4 Voorschriften Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Voor het verlenen van Stimuleringsbijdrage gelden in elk geval de volgende voorschriften:

  a. de Lokaal Verhuizende Ondernemer beëindigt de Onderneming op de te verlaten locatie en de te verlaten locatie is gelegen buiten het Winkelconcentratiegebied;

  b. indien Aanvrager zich wil vestigen op een locatie die op de kaart met het Winkelconcentratiegebied is weergegeven als aandachtsgebied, komt Aanvrager in aanmerking voor een Stimuleringsbijdrage indien sprake is van gehele sloop en nieuwbouw van het pand of revitalisering van het pand en herinrichting van het perceel op de betreffende locatie;

  c. vestiging in het Winkelconcentratiegebied dient in overeenstemming te zijn met de voor de locatie geldende bestemmingsvoorschriften;

  d. de Onderneming dient minimaal twee jaar, gerekend vanaf de officiële start van de Onderneming op de locatie waarvoor de Stimuleringsbijdrage wordt verstrekt, gevestigd te blijven.

 • 2.

  De ontvanger van de Stimuleringsbijdrage voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit achteraf de voor de vaststelling van de Stimuleringsbijdrage van belang zijnde verplichtingen kunnen worden nagegaan. Deze administratie wordt gedurende vijf jaren na uitvoering van de activiteiten of, ingeval van een bijdrage op grond van artikel 3, het tweede of derde lid, gedurende vijf jaren na de gesubsidieerde periode bewaard.

Artikel 5 Aanvraag Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het College op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier. Aanvrager overlegt daarbij in elk geval:

  • a.

   een kopie van de (concept) huur- en/of koopovereenkomst van de nieuwe locatie en, indien Aanvrager een Lokaal Verhuizende Ondernemer is, een kopie van de (concept) huur- en/of koopovereenkomst van de oude locatie;

  • b.

   een beschrijving en onderbouwing van de kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;

  • c.

   indien Aanvrager een Lokaal Verhuizende Ondernemer is, een jaarrekening van de afgelopen twee boekjaren;

  • d.

   indien Aanvrager een Starter is, een ondernemersplan.

 • 2.

  De aanvraag moet, met toepassing van artikel 6, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening worden ingediend voordat met de beëindigings- dan wel verplaatsingsactiviteiten wordt gestart die tot het verlenen van een Stimuleringsbijdrage kunnen leiden.

Artikel 6 Aanvraag tot vaststelling Stimuleringsbijdrage

In geval van Stimuleringsbijdragen tussen € 7.500,- en € 25.000,-, bevat de aanvraag tot vaststelling een overzicht van de werkelijk betaalde kosten en de bijbehorende facturen.

Hoofdstuk 3 Afhandeling

Artikel 7 Voorrang

Aanvragen worden in volgorde van datum van indiening afgehandeld.

Artikel 8 Verlening Stimuleringsbijdrage

Het College kan nadere voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een Stimuleringsbijdrage, en stelt, indien Aanvrager een Lokaal Verhuizende Ondernemer is, in ieder geval een termijn vast waarbinnen de beëindiging en verplaatsing van de Onderneming moet plaatsvinden.

Artikel 9 Intrekking Stimuleringsbijdrage

Het College kan, onverminderd de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening, het besluit tot verlening van een Stimuleringsbijdrage geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a.

  niet aan de voorschriften van het besluit is voldaan;

 • b.

  de Onderneming niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 is beëindigd;

 • c.

  de Onderneming niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 is gestart op de nieuwe locatie.

Artikel 10 Bevoorschotting Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Voor zover de Stimuleringsbijdrage betrekking heeft op verhuis-, verbouwings- en/of duurzame inrichtingskosten en tussen de € 7.500,- en € 25.000,- bedraagt, vindt betaling van het voorschot binnen vier weken plaats nadat de Onderneming in het pand op de nieuwe locatie is gevestigd en de Aanvrager het College hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld of, indien het besluit tot subsidieverlening op dat moment nog niet genomen is, binnen vier weken na dit besluit.

 • 2.

  Voor zover de Stimuleringsbijdrage betrekking heeft op de huurkosten en tussen de € 7.500,- en € 25.000,- bedraagt, vindt uitbetaling van het voorschot jaarlijks plaats. Voor betaling van het eerste voorschot geldt dat uitbetaling plaatsvindt binnen vier weken nadat de Onderneming in het pand op de nieuwe locatie is gevestigd en de Aanvrager het College hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld of, indien het besluit tot subsidieverlening op dat moment nog niet genomen is, binnen vier weken na dit besluit. Voor betaling van het tweede voorschot geldt dat Aanvrager in de negende maand nadat de Onderneming in het pand op de nieuwe locatie is gevestigd het College schriftelijk meedeelt dat de Onderneming nog gevestigd is op de betreffende locatie, waarna uitbetaling plaatsvindt binnen vier weken na deze melding. Voor betaling van het derde voorschot geldt dat Aanvrager in de eenentwintigste maand nadat de Onderneming in het pand op de nieuwe locatie is gevestigd het College schriftelijk meedeelt dat de Onderneming nog gevestigd is op de betreffende locatie, waarna uitbetaling plaatsvindt binnen vier weken na deze melding.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Evaluatie

Na uitwerkingtreding van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling geëvalueerd.

Artikel 12 Belasting toegevoegde waarde

Bij toekenning van Stimuleringsbijdrage wordt geen btw vergoed.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het College stelt een subsidieplafond vast.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het College kan deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing van die bepalingen voor de Aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze stimuleringsregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. De regeling treedt uit werking drie jaren gerekend vanaf de dag van bekendmaking.

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018.

de secretaris, de burgemeester,

N. Kramer R. de Groot

Bekijk de kaarten onder het kopje ‘Openbare documenten’ via deze link: Externe verwijzing naar https://www.dewolden.nl/direct-regelen/onderwerpen-a-z_43776/product/stimuleringsbijdrage-winkels-en-horeca_940.htmlhttps://www.dewolden.nl/direct-regelen/onderwerpen-a-z_43776/product/stimuleringsbijdrage-winkels-en-horeca_940.html