Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening graf- en begraafrechten 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 216 Gemeentewet
 2. Artikel 219 Gemeentewet
 3. Artikel 229, lid 1, aanhef en sub a en b, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

20-12-2018

Digitaal gemeenteblad / Wolder Courant

2252

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019

De raad van de gemeente DE WOLDEN; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

 

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019.

 

(Verordening graf- en begraafrechten 2019).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats(en) ;

  - begraafplaats te Zuidwolde;

  - begraafplaats te de Wijk;

  - begraafplaats te Ruinen;

  - begraafplaats te Echten

  - begraafplaats te Ruinerwold;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen begraven en begraven houden van lijken;

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  - het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

 • d.

  Kindergraf: algemeen of particulier graf voor het begraven en begraven houden van lijken van personen jonger dan 12 jaar;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  - het doen verstrooien van as;

 • f.

  algemeen urnengraf: een urnengraf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid;

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • l.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • m.

  rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf;

 • n.

   lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene;

 • o.

  afdekplaat: plaat ter afdekking van een urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wijze van aanslag of een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen of kennisgevingen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening graf- en begraafrechten 2018',vastgesteld op 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening graf- en begraafrechten 2019'.

Zuidwolde, 20 december 2018

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot

Tarieventabel 2019  

 

HOOFDSTUK 1 Verlenen van rechten

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor:

 

 

 

 

1.1

Particulier graf vanaf 12 jaar

 

1.1.1

één verdieping (20 jaar)

€2.217

1.1.2

één verdieping (30 jaar)

€2.501

1.1.3

2 verdiepingen (20 jaar) - (waar mogelijk)

€3.208

1.1.4

2 verdiepingen (30 jaar - (waar mogelijk)

€3.487

 

 

 

1.2

Kindergraf tot 12 jaar

 

1.2.1

een graf (30 jaar)

€1.489

1.2.2

een graf (50 jaar)

€1.930

 

 

 

 

Het recht bedraagt voor het verlenen van een uitsluitend recht op:

 

 

 

 

1.3

Urnen

 

1.3.1

een particuliere urnennis (20 jaar)

€1.057

1.3.2

een particuliere urnennis (30 jaar)

€1.375

1.3.3

particulier urnengraf (20 jaar)

€1.454

1.3.4

particulier urnengraf (30 jaar)

€1.744

 

 

 

 

Voor het verlengen van het recht wordt geheven:

 

1.4

Verlenging met 10 jaar

 

1.4.1

voor een recht op een graf

€634

1.4.2

een recht op een particuliere urnennis

€634

1.4.3

een recht op een particulier urnengraf

€634

 

 

HOOFDSTUK 2 Begraven

 

2.1

Het recht bedraagt voor het, binnen de gewone uren van begraven, openen en sluiten van een graf ten behoeve van het begraven van een lijk:

 

2.1.1

van een persoon vanaf 12 jaar

€848

2.1.2

buiten de gewone uren van begraven geldt een toeslag boven het in 2.1.1 genoemde tarief van

€211

2.1.3

van een kind tot 12 jaar

€436

2.1.4

buiten de gewone uren van begraven geldt een toeslag boven het in 2.1.3 genoemde tarief van

€109

2.1.5

Het recht bedraagt voor het afvoeren van vrijgekomen zand voorafgaand aan de plechtigheid(ingeval dit technisch mogelijk is)

€208

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Het recht voor het bijzetten van een asbus of urn binnen de gewone uren van asbezorging bedraagt:

 

3.1.1

in een particuliere urnennis

€245

3.1.2

in een particulier (urnen)graf

€245

3.1.3

buiten de gewone uren van asbezorging geldt een toeslag boven de in 3.1.1 en 3.1.2 genoemde tarieven van

€61

3.2

Het recht bedraagt voor de levering van een afdekplaat

€128

 

 

 

 

Asverstrooiing

 

3.4

Het recht voor het verstrooien van as door of van gemeentewege op een daartoe aangewezen verstrooiingsplaats binnen de gewone uren van asverstrooiing bedraagt:

 

Buiten de gewone uren van asverstrooiing geldt een toeslag boven het in 3.4 genoemde tarief

 

 

€142

 

 

€36

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 Vergunningen

 

4.1

Het recht bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor:

 

4.1.1

grafbedekking(grafteken en/of beplanting)

€279

4.1.2

gedenkteken voor een particuliere urnennis (incl. toezicht bij het aanbrengen)

€279

4.1.3

plaatsen kelder in een particulier graf

€73

4.1.4

plaatsen kelder in een particulier urnengraf

€73

 

 

 

4.2

Het recht bedraagt voor het wijzigen of uitbreiden van een bestaande vergunning als bedoeld in 4.1 t/m 4.1.4, met het:

 

4.2.1

aanbrengen van grind ( met banden)

€73

4.2.2

aanbrengen van beplanting ( met banden)

€73

4.2.3

aanbrengen van grind en beplanting ( met banden)

€73

4.2.4

plaatsen van een liggende en/of staande grafsteen

€94

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 Inschrijven en overschrijven van particuliere graven, urnengraven en urnennissen

 

5.1

Voor het inschrijven of overschrijven van particuliere graven, particuliere urnengraven of particuliere urnennissen in het daartoe bestemde register wordt per particulier graf, particulier urnengraf of particuliere urnennis geheven

€15,40

5.2

Voor het overschrijven van particuliere graven, particuliere urnengraven en particuliere urnennissen, waarvan het recht vervallen is aan de gemeente, op naam van een nieuwe rechthebbende in het daartoe bestemde register wordt per particulier graf, particulier

€62,00

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 Lichten t.b.v. ruimen of herbegraven

 

6.1

Voor het lichten van één stoffelijk overschot uit een grafruimte wordt geheven:

 

6.1.1

Indien het een persoon betreft van 12 jaar of ouder, waarvan de wettelijke grafrust van 10 jaar is verstreken

€1.015

6.1.2

Indien het een kind betreft tot 12 jaar waarvan de wettelijke grafrust van 10 jaar is verstreken

€710

6.1.3

Indien het betreft het lichten van één stoffelijk overschot binnen de wettelijke grafrust van 10 jaar, wordt het tarief berekend op basis van een begroting die terzake door of vanwege het college is opgesteld om de genoemde werkzaamheden door een extern bedrijf te laten uitvoeren.

 

6.2

Voor het na het lichten wederom begraven van het stoffelijk overschot in een ander graf wordt geheven

€848

6.3

Voor het lichten of verwijderen van de inhoud uit een particulier urnengraf wordt geheven:

€245

6.4

Voor het lichten of verwijderen van de inhoud uit een particuliere urnennis wordt geheven: het ruimen van een graf op verzoek wordt geheven

€142

 

Behorende bij raadsbesluit van 29 december 2018

 

De griffier,