Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de Gemeente De Wolden.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de Gemeente De Wolden.
CiteertitelVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2009 Gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 213a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2009Nieuwe regeling

23-04-2009

Wolder Courant

2009 - VIII/7
24-04-2009Nieuwe regeling

23-04-2009

Wolder Courant

2009 - VIII/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de Gemeente De Wolden.

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2009 Gemeente De Wolden

De raad van de Gemeente De Wolden;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2009;

besluit vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de Gemeente De Wolden.

Afdeling 1  

.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met eenzo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • 2.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijkworden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid en het beheer van de middelen en toetst de doeltreffendheid van het in de programma’s en paragrafen geformuleerde beleid.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt jaarlijks gelijktijdig met de aanbieding van de programmabegroting het onderzoeksplan voor het komende jaar naar de raad.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:a. het object van onderzoek;b. de reikwijdte van het onderzoek;c. de onderzoeksmethode;d. doorlooptijd van het onderzoek;e. de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijnopgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de besteding van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 24 april 2009

 • 2.

  Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervalt de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2008 van de gemeente De Wolden’, zoals vastgesteld in de raad van 25 september 2008.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2009 Gemeente De Wolden’.

Zuidwolde, 23 april 2009

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

(mw. drs. I.J. Gehrke) (P.H. Snijders)