Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening gemeentelijke ombudsman

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman 2008 Gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Hoofdstuk IVc Gemeentewet
 2. Artikel 149 Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2008Nieuwe regeling

25-09-2008

Wolder Courant

2008 -XIV/7
02-10-2008Nieuwe regeling

25-09-2008

Wolder Courant

2008 -XIV/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudsman

Verordening gemeentelijke ombudsman 2008 Gemeente De Wolden

De raad van de Gemeente De Wolden;

gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2008;

besluit vast te stellen:

Verordening gemeentelijke ombudsman

Afdeling 1 Naam

Verordening gemeentelijke ombudsman 2008 Gemeente De Wolden.

Artikel 1 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman.

Artikel 2 Zittingsduur

De ombudsman kan eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 3 Financiële middelen

 • 1.

  De gemeentelijke ombudsman ontvangt een vergoeding van 50 euro per uur (peildatum 1 januari 2006) voor zijn werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

 • 2.

  De vergoeding wordt ingaande 2007 per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van de indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorgaande kalenderjaar.

 • 3.

  De raad verschaft de ombudsman voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden.

Artikel 4 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudsman kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudsman brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 5 Werkinstructie

Voor zover de ombudsman dit nodig acht, maakt hij een werkinstructie voor zijn werkzaamheden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudsman bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 2 oktober 2008.

 • 2.

  Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervalt de ‘Verordening gemeentelijke ombudsman’, zoals vastgesteld in de raad van 8 december 2005.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening gemeentelijke ombudsman 2008 Gemeente De Wolden.

Zuidwolde, 25 september 2008

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

(mw. drs. I.J. Gehrke) (P.H. Snijders)

Toelichting 1