Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente De Wolden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente De Wolden 2011
CiteertitelBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente De Wolden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Artikel 35 Wet op de lijkbezorging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2011Wijziging regeling/opnieuw gepubliceerd

13-01-2011

De Wolder Courant

2011 - I/5
13-05-2009Nieuwe regeling

26-03-2009

Wolder Courant

2009 - VI/4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente De Wolden 2011

De raad van de gemeente De Wolden;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaats(en);

gezien de beleidsnota begraafplaatsen d.d. 8 juli 2004;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2010;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente De Wolden 2011.

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:1. Begraafplaats(en):– Begraafplaats Zuidwolde;– Begraafplaats de Wijk;– Begraafplaats Ruinen;– Begraafplaats Ruinerwold;– Begraafplaats Echten.2. Particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:– het doen begraven en begraven houden van lijken;– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;– het doen verstrooien van as.

3. kindergraf: algemeen of particulier graf voor het begraven en begraven houden van lijken van personen jonger dan 12 jaar.4. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend in opdracht van de gemeente gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;( zie art.4 uitvoeringsvoorschriften begraafplaatsen). 5. particulier urnengraf: een urnengraf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;– het doen verstrooien van as.6. algemeen urnengraf: een urnengraf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend in opdracht van de gemeente gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;( zie art.4 uitvoeringsvoorschriften begraafplaatsen). 7. particulier urnennis: een urnennis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.8. verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid.9. particulier verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om as te doen verstrooien.10. dubbeldiep graf: graf waarin ten hoogste twee lijken boven elkaar worden begraven, (alleen mogelijk in vak S, begraafplaats Zuidwolde).11. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken.12. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

13. asbus: een bus ter berging van as van een overledene.14. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, of gedenkplaats:– gedenkteken: voorwerp, vervaardigd van duurzaam materiaal, zoals natuursteen, keramiek of weerbestendig metaal, op een graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken. Een veldkei kan hier ook onder gerekend worden;– grafbeplanting: winterharde beplanting welke door een rechthebbende op een graf wordt aangebracht en welke door zijn aard en omvang geschikt is om op een graf te worden aangebracht. 15. afdekplaat: plaat ter afdekking van een urnennis. 16. lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene.17. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van tenminste 24 weken ter wereld gekomen menselijke vrucht, die na de geboorte geen enkel teken van levensverrichting heeft vertoond.18. beheerder: de leidinggevende ambtenaar die belast is met het beheer van de begraafplaats(en) of degene die hem/haar vervangt.19. dagelijkse beheerder: de ambtenaar die het dagelijkse beheer op de begraafplaats(en) uitvoert of degene die hem / haar vervangt.20. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder particulier graf mede verstaan: particulier urnengraf, particulier urnennis, particulier verstrooiingsplaats.2. Particulier eigen graf: enkel of dubbel (diep) graf.3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemeen urnengraf.4. Voor de toepassing van lijkbezorging in een algemeen graf geldt het protocol “Uitvaart in opdracht van de gemeente”, vermeldt in artikel 4, in de Uitvoeringsvoorschriften Gemeentelijke Begraafplaatsen.

Afdeling 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 3 Openstelling begraafplaats(en)

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende de door burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maken deze tijden openbaar bekend.2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 4 Ordemaatregelen

1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van burgemeester en wethouders, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaatsen te verrichten.2. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats(en) te rijden:- elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen. Motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;- sneller dan 10 km per uur;3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en het eerste punt van het tweede lid.4. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats(en) hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de dagelijkse beheerder.5. Degenen die zich niet aan de in het vierde lid bedoelde aanwijzing houden, moeten zich op eerste aanzegging van de dagelijkse beheerder van de begraafplaats verwijderen.

Artikel 5 Plechtigheden

1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten tenminste 6 werkdagen tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de dagelijkse beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast en onder toezicht van de dagelijkse beheerder.

Afdeling 3 Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7 Kennisgeving begraven en as bezorging, openen en

1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis of telefonisch aan afdeling Interne en Externe Dienstverlening. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de dagelijkse beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.2. De houder van de begraafplaats moet de identiteit van de overledene of de doodgeborene kunnen controleren aan de hand van registratienummers die zijn aangebracht op de kist of ander omhulsel. Bij de poort of de aula kan de controle beperkt blijven tot het vergelijken van de registratienummers.

3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door de dagelijkse beheerder of op aanwijzingen en onder toezicht van de dagelijkse beheerder. De nabestaanden kunnen, bij uitzondering, deze werkzaamheden onder toezicht van de dagelijkse beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de dagelijkse beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de dagelijkse beheerder op te volgen.

Artikel 8 Over te leggen stukken

1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de dagelijkse beheerder en onder toezicht van de dagelijkse beheerder.2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 15, tweede lid.4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.5. De dagelijkse beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken, waarna tot begraven over gegaan kan worden.

Artikel 9 Tijden van begraven en as bezorging

 • 1.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as is: - op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur;- op zaterdag van 9:00 tot 14:00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Afdeling 4 Indeling en uitgifte der graven

Artikel 10 Indeling graven en as bezorging

1. Op de begraafplaats(en) kunnen worden uitgegeven:- particuliere graven en particuliere urnengraven;- particuliere urnennissen;- particuliere verstrooiingsplaats.

2. Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op of in de particuliere graven kunnen plaatshebben. Zij bepalen tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 11 Aantal overledenen in algemene graven

 • 1.

  In de algemene graven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken worden begraven.

 • 2.

  In de algemene urnengraven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 12 Volgorde van uitgifte

1. Een particulier graf wordt slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. 2. Op verzoek van betrokkene kunnen meerdere graven tegelijkertijd worden uitgegeven:· bij enkeldiep begraven kunnen er maximaal 3 graven worden uitgegeven; · bij dubbeldiep begraven kan er maximaal 1 dubbeldiep graf worden uitgegeven. 3. Burgemeester en wethouders kunnen bij hoge uitzondering een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats(en) niet bezwaarlijk is.

Artikel 13 Termijnen particuliere graven

1. Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van tenminste twintig of dertig jaar het recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particulier graf is uitgegeven.2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaren, mits gedaan binnen 2 jaar vóór het verstrijken van de lopende termijn.3. Binnen een jaar, na de aanvang van termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht, doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende van wie het adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van de termijn en van het bepaalde in het tweede lid. Als er na de schriftelijke mededeling door de begraafplaatshouder binnen 3 maanden geen verlenging is verzocht, moet de begraafplaats-houder het aflopen van de termijn bekend maken bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. Tevens wordt de mededeling gedaan dat wanneer er niet om verlenging wordt verzocht het college opdracht zal geven de grafbedekking na het verstrijken van de termijn te verwijderen en het graf te ruimen. Dertien weken na verwijdering vervalt de grafbedekking aan de gemeente.

Artikel 14 Grafkelder

Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door hen te stellen voorwaarden.

 

Artikel 15 Overschrijving van verleende rechten

1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het particulier graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen (zes maanden) na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf wil worden begraven of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan burgemeester en wethouders niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het particulier graf te doen vervallen.4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van 6 maanden kunnen burgemeester en wethouders het particulier graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 16 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Artikel 16a Melding afloop termijn uitgifte algemeen graf aan belanghebbenden

De beheerder van de begraafplaats wordt verplicht tenminste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte dit schriftelijk aan belanghebbenden, van wie het adres bekend is, bekend te maken. Na afloop van de uitgiftetermijn is het mogelijk dat het graf wordt geruimd.

Afdeling 5 Grafbedekkingen

Artikel 17 Vergunning grafbedekking

1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders.2. De rechthebbende van een particulier graf vraagt vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.3. Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels.5. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien:- niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels;- de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;- de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;- de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 18 Niet-blijvende grafbeplanting

Niet-blijvende beplantingen en losse voorwerpen, op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de dagelijkse beheerder zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd en zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke losse voorwerpen kunnen, wanneer zij verwelkt zijn of in verwaarloosde toestand verkeren, door de dagelijkse beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende twaalf weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft ingediend bij de dagelijkse beheerder.

Artikel 19 Verwijdering grafbedekking en gedenkteken

1. De grafbedekking / gedenkteken kan na het verstrijken van de graftermijn door burgemeester en wethouders worden verwijderd.2. De rechthebbende op een graf verplicht zich te gedogen dat een grafbedekking / gedenkteken tijdelijk wordt weggenomen, verplaatst of als gronddepot wordt gebruikt, indien dit ter begraving van lijken in de nabijheid van het graf, dan wel om andere redenen noodzakelijk is.

Artikel 20 Onderhoud door de rechthebbende of gebruiker

1. Het plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen, of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of gebruiker.2. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen;3. Indien de rechthebbende of gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kunnen burgemeester en wethouders opdracht geven, de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking, te laten verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per aangetekende verklaring, is opgeroepen om binnen een periode van een jaar de verwaarlozing op te heffen. De oproeping geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Deze verklaring dient gedurende een periode van 5 jaar bij graf en poort te hangen.5. Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.6. Als er na 1 jaar (zie lid 4) en respectievelijk 5 jaar (lid 4) niets aan het grafonderhoud is gebeurd vervalt het grafrecht. 7. Indien het recht op het graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode van 5 jaar, bedoeld in het vierde lid, is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien voordien niet in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

Artikel 21 Onderhoud door de gemeente

Burgemeester en wethouders voorzien uitsluitend in het onderhoud en schoonhouden van paden, algemene perken en met gras ingezaaide oppervlakken, alsmede in het onderhoud van de omheining van de begraafplaatsen inclusief de zich daarin bevindende doorgangen.

Artikel 22 Uitsluiting aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan grafmonumenten, gedenktekens, voorwerpen en beplantingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud door de rechthebbende, door storm of door vandalisme.

 

Afdeling 6 Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 23 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

1. Het voornemen van burgemeester en wethouders om een graf te ruimen wordt, indien de rechthebbende bekend is, uiterlijk 1 jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief kenbaar gemaakt. Indien de rechthebbende niet bekend is zullen burgemeester en wethouders een bord plaatsen bij het te ruimen graf ter kennisneming van belanghebbenden. 2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op één van de daartoe bestemde, afgesloten gedeelten van de begraafplaats(en).3. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te brengen voor her begraving elders.Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor her begraving of verstrooiing elders.4. De rechthebbende op een particulier graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven.De rechthebbende op een particulier urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Afdeling 7 Instandhouden historische graven en graven met opvallende grafbedekking

Artikel 24 Lijst

1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.3. Het college beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Afdeling 8 Inrichting register

Artikel 25 Voorschriften

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het register van de begraven lijken en de bezorgde as.

 • 2.

  Het register wordt bijgehouden door de beheerder.

Afdeling 9 Slotbepalingen

Artikel 26 Strafbepaling

1. Hij die handelt in strijd met de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

2. Overtreding van de verordening kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 27 Overgangsbepaling

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge artikel 28 ingetrokken verordeningen, worden geacht ingevolge deze verordening te zijn ontstaan.

Artikel 28 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op de eerste dag na bekendmaking. Op dat tijdstip wordt de bestaande “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen” 2009 ingetrokken.

Artikel 29 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente De Wolden 2011.

Zuidwolde, 13 januari 2011De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,drs. I.J. Gehrke P.H. Snijders

Uitvoeringsvoorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 1  

Burgemeester en Wethouders van DE WOLDEN;

gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen”;

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende

“UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE WOLDEN”.

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze uitvoeringsvoorschriften wordt verstaan onder:1. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:– het doen begraven en begraven houden van lijken;– het doen bijzetten en bijgezet houden van as bussen met of zonder urnen;– het doen verstrooien van as;2. kindergraf: algemeen of eigen graf voor het begraven en begraven houden van lijken van personen jonger dan 12 jaar;3. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend in opdracht van de gemeente gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; ( zie art.4 uitvoeringsvoorschriften begraafplaatsen)4. eigen urnengraf: een urnengraf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:– het doen bijzetten en bijgezet houden van as bussen met of zonder urnen;– het doen verstrooien van as;5. algemeen urnengraf: een urnengraf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend in opdracht van de gemeente gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van lijken; ( zie art.4 uitvoeringsvoorschriften begraafplaatsen)6. eigen urnennis: een urnennis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van as bussen met of zonder urnen;7. verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid;8. eigen verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om as te doen verstrooien;9. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;10. urn: een voorwerp ter berging van een of meer as bussen;11. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;12. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, of gedenkplaats;– gedenkteken: voorwerp, vervaardigd van duurzaam materiaal, zoals natuursteen, keramiek of weerbestendig metaal, op een graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken. Een veldkei kan hier ook onder gerekend worden;– grafbeplanting: winterharde beplanting welke door een rechthebbende op een graf wordt aangebracht en welke door zijn aard en omvang geschikt is om op een graf te worden aangebracht; 13. afdekplaat: plaat ter afdekking van een urnennis;14. beheerder: de leidinggevende ambtenaar die belast is met het beheer van de begraafplaats(en) of degene die hem/haar vervangt;15. dagelijkse beheerder: de ambtenaar die het dagelijkse beheer op de begraafplaats(en) uitvoert;16. rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf; 17 Lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of dood geborene;18 Dood geborene: de na een zwangerschapsduur van tenminste 24 weken ter wereld gekomen menselijk vrucht, die na de geboorte geen enkel teken van levensverrichting heeft vertoond;

Artikel 2 Openingstijden begraafplaats1. De begraafplaats is toegankelijk vanaf 09.00 uur tot zonsondergang, doch niet later dan 21.00 uur.2. De tijden van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur; en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur;3. Als gewone uren van begraven, as bezorging en as verstrooiing worden aangemerkt de op werkdagen gelegen uren tussen 09.00 en 16.00 uur;4. De overige tijd wordt aangemerkt als buitengewone uren van begraven, as bezorgen en asverstrooiingen;

HOOFDSTUK 2 INDELING BEGRAAFPLAATSEN

Artikel 3 Indeling begraafplaatsen Op de kaarten, waarop de indeling van de begraafplaatsen en de nummers van de graven zijn aangegeven, wordt voor elk als één geheel te beschouwen rij of gebied aangegeven of deze zijn bestemd voor:- eigen of algemene graven; - eigen of algemene urnengraven; - eigen of algemene kindergraven; - eigen urnennissen;- verstrooiingsplaatsen;- gedenkplaatsen.

Artikel 4 Protocol Uitvaart in opdracht van de gemeenteWanneer nabestaanden of verkrijger(s) van de nalatenschap van een overledene geen opdracht willen geven tot een uitvaart zal in dat geval de burgemeester, gelet op art. 21 van de Wet op de Lijkbezorging, deze taak op zich nemen en opdracht geven aan een uitvaartvereniging tot het regelen van een “minimale” uitvaart. In dat geval gelden de volgende regels;1. De nabestaanden of verkrijger(s) dienen daarbij te weten dat in dat geval de gemeente alle graf - en begraafkosten en de overige aan de betreffende uitvaart verbonden kosten zal verhalen op de eventuele nalatenschap. Indien er geen nalatenschap is, of als deze niet toereikend is, zullen de kosten zonder uitzondering worden verhaald op de bloedverwanten in de 1ste graad, en aanverwanten van de overledene, zoals een eventuele partner of kinderen.2. De uitvaartvereniging meldt het overlijden op de gebruikelijke wijze bij de gemeente. De uitvaartvereniging geeft door dat de nabestaande(n) of verkrijger(s) geen opdracht wil geven voor het regelen van de uitvaart. Indien bekend, geeft de uitvaartvereniging de naam en het adres door van de nabestaande(n) of verkrijger(s);3. Als de nabestaande(n)of verkrijger(s) daadwerkelijk blijft bij zijn weigering om opdracht te geven voor de uitvaart zal de beheerder, namens de burgemeester, opdracht geven aan de uitvaartvereniging voor een zo goedkoop mogelijke uitvaart.4. Door of namens de beheerder wordt contact opgenomen met de nabestaande(n) of verkrijger(s). Daarbij zal het aspect van het in rekening brengen van alle kosten aan de nabestaanden van de overledene nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. Tevens zal uitgelegd worden dat als de burgemeester opdracht moet geven voor de uitvaart o.a. de volgende regels van toepassing zijn: - de burgemeester bepaalt waar en wanneer de overledene zal worden begraven in een algemeen graf; - er wordt geen overlijdensadvertentie geplaatst; - er zal geen afscheidsbijeenkomst worden georganiseerd; - er wordt gekozen voor de goedkoopste kist; - alleen het vervoer van de kist zal worden betaald;- gedurende de periode van opbaring berust de sleutel van de opbaarruimte bij de beheerder;- de eventuele nabestaanden hebben geen inbreng in de uitvoering van de uitvaart;- er wordt geen gedenkteken op het graf geplaatst;5. De uitvaartvereniging brengt de kosten in rekening bij de gemeente, die vervolgens door de gemeente, als opdrachtgever, zullen worden betaald.6. De gemeente verhaalt de kosten, zoals eerdergenoemd op de nalatenschap of brengt deze in rekening bij de bloed - of aanverwanten van de overledene. Ingevolge artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging kunnen alle gemaakte kosten die betrekking hebben op de lijkbezorging verhaald worden op de nalatenschap via de notaris. De artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek geven aan dat de bloed - en aanverwanten tot onderhoud verplicht zijn.

HOOFDSTUK 3 NADERE REGELS VOOR GRAVEN

Artikel 5 Afmetingen graven De graven hebben de volgende maximale afmetingen: - graf: 2.25 m bij 1.00 m; - kindergraf: 1.20 m bij 0.80 m; - urnengraf: 0.75 cm m bij 0.75 cm .

Artikel 6 Eisen grafkelder1. Een grafkelder dient te voldoen aan de volgende eisen:- een grafkelder dient te zijn vervaardigd van beton - een grafkelder heeft de volgende afmetingen, in meters (l x b x h) 2.20 x 0.90 x 1.00; - de afdekplaat van een grafkelder dient met cementspecie te zijn vastgezet; - de grafkelder dient voorzien te zijn van tenminste één ventilatiekanaal. 2. Een dubbele grafkelder is maximaal 1.80 m breed; 3. Een grafkelder dient te worden afgedekt met minimaal 0.50 m grond.

Artikel 7 Eisen grafkelder urnenruimte1. Een urnenruimte dient te voldoen aan de volgende eisen:- een urnenruimte dient te zijn vervaardigd van beton of van kunststof;- een urnenruimte heeft de volgende afmetingen, in meters minimaal (l x b x h) 0.30 x 0.30 x 0.30 m.. (max. 2 asbussen) of - een urnenruimte heeft de volgende afmetingen, in meters maximaal (l x b x h) 0.45 x 0.45 x 0.45 m.(maximaal 3 asbussen)2. De ruimte dient te worden aangebracht onder de grond en te worden afgedekt met een deugdelijke afdekplaat.

HOOFDSTUK 4 NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 8 Eisen staande gedenktekens 1. Staande gedenktekens dienen te voldoen aan de volgende afmetingen:a. indien geplaatst op een eigengraf:1. de hoogte, inclusief letterplaat, boven het maaiveld dient niet meer te bedragen dan 1.20 m;2. de dikte dient niet meer te bedragen dan 0.10 m;3. de breedte dient niet meer te bedragen dan 0.90 m;b. indien geplaatst op een eigen urnen - of kindergraf:1. de hoogte, inclusief letterplaat, boven het maaiveld dient niet meer te bedragen dan 0.60 m;2. de dikte dient niet meer te bedragen dan 0.10 m;3. de breedte dient niet meer te bedragen dan 0.60 m; c. Gedenktekens voor dubbele graven mogen maximaal twee keer zo breed zijn als de maximaal toegestane breedte van een gedenkteken voor een enkel graf.2. Het is toegestaan om een veldkei te plaatsen. Deze mag niet groter zijn dan de maximale afmeting van het graf.

Artikel 9 Eisen liggende gedenktekens1. Liggende gedenktekens dienen te voldoen aan de volgende afmetingen:a. indien geplaatst op een eigen graf:1. de hoogte boven het maaiveld dient aan de voorkant niet meer te bedragen dan 0.20 m en aan de achterkant niet meer dan 0.40m;2. de breedte dient niet meer te bedragen dan 0.90m;3. de lengte dient niet meer te bedragen dan 2.00m;b. indien geplaatst op een eigen urnengraf:1. de hoogte boven het maaiveld dient niet meer te bedragen dan0.20m;2. de breedte en lengte dienen niet meer te bedragen dan 0.50m en niet minder dan 0.30 m;c. indien geplaatst op een eigen kindergraf:1. de hoogte boven het maaiveld dient niet meer te bedragen dan 0.20m;2. de breedte dient niet meer te bedragen dan0.60m en niet minder dan 0.40m;3. de lengte dient niet meer te bedragen dan 1.20m en niet minder dan 1.00m;

2. Gedenktekens voor dubbele graven mogen maximaal twee keer zo breed zijn als de maximaal toegestane breedte van een gedenkteken voor een enkel graf.

3. Bijzondere afmeting De afmetingen voor liggende gedenktekens van de graven in vak E van de begraafplaats te Ruinen dienen te voldoen aan:1. de hoogte boven het maaiveld dient aan de voorkant niet meer te bedragen dan 0.20 m en aan de achterkant niet meer dan 0.40 m; 2. de breedte dient niet meer te bedragen dan 0.80 m;3. de lengte dient niet meer te bedragen dan 1.90 m;

Artikel 10 Eisen gedenktekens voor de urnenmuurVoor urnennissen dienen de afmetingen te voldoen aan de afmetingen van de reeds aangebrachte plaatjes.Voor Zuidwolde : hxbxd 34 cm x 57 cm x 2cmVoor Echten : hxbxd 44.5 cm x 33 cm x 2 cmVoor Ruinen : hxbxd 44.5 cm x 33 cm x 2 cmVoor Ruinerwold: hxbxd 30 cm x 32 cm x 2 cmVoor De Wijk : hxbxd 30 cm x 32 cm x 2 cm

Artikel 11 Eisen grafbanden1. Grafbanden mogen niet hoger zijn dan 0.08 m boven het maaiveld;2. Grafbanden mogen slechts worden geplaatst indien de ruimte ertussen wordt opgevuld met vlakke natuursteen in specie, flagstones, tegels of andere gelijksoortige materialen en/of eenjarige of winterharde beplanting; 3. De afmetingen van de grafbanden mogen niet meer bedragen dan de afmetingen van het graf;4. Alle grafbanden dienen te worden gefundeerd op betonnen paaltjes of op paaltjes van een ander materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit;

Artikel 12 Eisen grafbeplanting1. Grafbeplanting die op een graf wordt geplaatst mag bij volle wasdom ( niet hoger dan 0,50 cm ) het voor het graf beschikbare oppervlak ( zie artikel 9 ) niet overschrijden of moet door besnoeiing binnen het oppervlak kunnen worden gehouden. 2. Indien en voor zover op een graf geen harde grafbedekking aanwezig is of toegestaan is dient de rechthebbende te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening (beplanting en gazon) wordt aangebracht en onderhouden.

HOOFDSTUK 5 VERGUNNINGEN

Artikel 13 Aanvraag vergunning grafbedekking op eigen graven1. De aanvraag om een vergunning voor het aanbrengen van een grafbedekking bevat:– een duidelijke ontwerptekening in tweevoud;– naam en adres van de rechthebbende;– grafgegevens;– factuuradres.2. Op de tekening dienen, voor zover het een gedenkteken betreft, ten minste voor te komen:– een boven -, voor - en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte -, dikte -, en lengte maten;– de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;– de vermelding of de letters van de tekst ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;– de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);– het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;3. Indien het grafbeplanting betreft, dient de tekening voorzien te worden van een lijst van te gebruiken planten. 4. Alle gedenktekens dienen te worden gefundeerd op betonnen paaltjes of op paaltjes van een ander materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 14 Beperkingen ten aanzien van vergunningen voor grafbedekkingen1. Gedenktekens worden niet toegestaan op algemene graven.2. Op algemene graven is geen grafbeplanting anders dan gras toegestaan.

Artikel 15 Verwijdering van zonder vergunning aangebrachte grafbedekkingenIndien en voor zover de gemeente overgaat tot het verwijderen van zonder vergunning, of in afwijking van een vergunning aangebrachte grafbedekking, zal deze gedurende drie maanden ter beschikking van rechthebbende worden gehouden, na verloop van de termijn varvallen de zaken aan de gemeente, zonder dat er enige aanspraak op vergoeding, in welke vorm of onder welke naam dan ook bestaat.

HOOFDSTUK 6 NADERE REGELS INZAKE INDELING EN UITGIFTE DER GRAVEN

Artikel 14 Aantal lijken en as bussen per graf 1. Per eigen of algemeen graf mag één lijk worden begraven of mogen maximaal vier as bussen, met of zonder urn, worden bijgezet;2. in een urnengraf mogen maximaal drie as bussen, met of zonder urn, worden bijgezet; 3. Indien in een graf een stoffelijk overschot is begraven of bijgezet van een persoon jonger dan zes jaar, kan de beheerder toestemming verlenen in dat graf een tweede stoffelijk overschot van een persoon jonger dan zes jaar te begraven, mits de termijn van wettelijke grafrust is verstreken.4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is het toegestaan twee of drie lijken per eigen graf te begraven:- Op het gedeelte dat op de kaart is aangegeven (dit betreft alleen vak C op de begraafplaats in Zuidwolde).5. In de in lid 4 bedoelde gevallen is een tweede of derde begraving alleen toegestaan indien en voor zover de rechthebbende bij een eerdere begraving in het betreffende graf de keus heeft gemaakt om verdiept te begraven.6. Op verzoek van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders toestaan, dat in een graf waarin een lijk is begraven nadien ten hoogste twee as bussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 15 Aantal asverstrooiingen per graf1. Per eigen of algemeen graf mogen ten hoogste drie asverstrooiingen plaatsvinden.2. As verstrooiing op een graf mag niet geschieden wanneer op dat graf liggende grafbedekking van harde materialen aanwezig is.

Artikel 16 Aantal asbussen per urnennis1. In een urnennis mogen maximaal drie as bussen met of zonder urn worden bijgezet, mits de urnennis dit toelaat.

HOOFDSTUK 7 BEPALINGEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD.

Artikel 17 Register en kaarten1. In het gemeentehuis wordt de administratie van de begraafplaatsen bijgehouden.2. De administratie bestaat uit één of meer kaarten per begraafplaats, waarop de indeling en de nummering der graven zijn aangegeven.3. Binnen de administratie wordt een registratie bijgehouden van de rechthebbenden, waarin kunnen worden opgenomen de geslachtsnaam, voornamen, naam van de partner, geboortedatum alsmede de adresgegevens en waarin aantekening wordt gehouden omtrent het ontstaan en de duur van het uitsluitend recht.4. Binnen de administratie wordt een registratie bijgehouden van de personen die zijn begraven of bijgezet, waarin kunnen worden opgenomen de geslachtsnaam, voornamen, naam van de partner alsmede geboorte -, overlijden - en begraafdatum.5. Per grafruimte wordt bijgehouden welke vergunningen verleend zijn voor het plaatsen van grafbedekkingen, waarbij naam, adres en woonplaatsgegevens van de vergunninghouder, de datum van de vergunning en de soort grafbedekking worden geregistreerd.

HOOFDSTUK 8 ONTHEFFING

Artikel 18 OntheffingBurgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze uitvoeringsvoorschriften ontheffing verlenen.

HOOFDSTUK 9 SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 19 Citeertitel Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als “Uitvoeringsvoorschriften gemeentelijke begraafplaatsen”.

Artikel 20 InwerkingtredingDeze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van publicatie en op dat tijdstip vervallen alle hiervoor vastgestelde uitvoeringsvoorschriften.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester enWethouders van de gemeente De Wolden,gehouden op 03-03-2009.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, De Secretaris,