Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening Langdurigheidstoeslag Delft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag Delft
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Delft
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-200901-01-200901-01-2015Nieuwe regeling

29-01-2010

Stadskrant Delft 1 februari 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag Delft

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 22 januari 2009,

BESLUIT:

Vast te stellen de

Verordening Langdurigheidstoeslag Delft

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  wet: de Wet werk en bijstand

 • c.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 • d.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering

 • e.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

 • f.

  peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

 • 3.

  Geen recht op een langdurigheidstoeslag ontstaat tijdens detentie. De periode bedoeld in artikel 2 lid 1wordt verlengd met de periode van detentie

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt

  • a.

   voor gehuwden: 38% van de geldende bijstandsnorm

  • b.

   voor alleenstaande ouders: 49 % van de geldende bijstandsnorm

  • c.

   voor alleenstaanden: 54 % van de geldende bijstandsnorm

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als : Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Delft.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2009.

Bekendgemaakt 1 februari 2009

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

plv.griffier

drs. M.R.Fabbricotti

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt als percentage van het voor de berokken toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 3

In dit artikel wordt de hoogte van de langdurigheidstoeslag geregeld. Er wordt uitgegaan van een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm zonder toeslagen. Hierdoor hoeft het bedrag van de toeslag niet jaarlijks aangepast te worden aan de wijziging in de normbedragen van de WWB. De genoemde percentages zijn de huidige percentages wanneer de bedragen van de langdurigheidstoeslag worden afgezet tegen de bijstandsnormen.

Artikel 5

Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de beoogde inwerkingtreding van het wetsontwerp, 1 januari 2009. In het wetsontwerp is een bepaling over overgangsrecht opgenomen, zodat dit niet in de verordening geregeld hoeft te worden.