Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van kadegelden 2012
CiteertitelVerordening kadegelden Delft 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

10-11-2011

27 november 2011 Stadskrant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kadegelden Delft 2012

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Middelen en Economie;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2012

(Verordening kadegelden Delft 2012).

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 00.00 uur;

 • b.

  Algemene termijnenwet: de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314);

 • c.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);

 • d.

  kade: de voor de openbare dienst bestemde plaats ingericht voor het aanleggen of aangelegd houden van vaartuigen en/of voor het opslaan van goederen ter lading in of gelost uit voer- of vaartuigen;

 • e.

  vaartuig: elk drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen van of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen.

Artikel 2 AARD VAN DE HEFFING EN BELASTBAAR FEIT

Onder de naam "kadegelden" worden rechten geheven terzake van het gebruik van de gemeentelijke kaden en loswallen voor de overslag van goederen.

Artikel 3 BELASTINGPLICHT

De kadegelden worden geheven van degene die, al dan niet met vergunning of ontheffing, de gemeentelijke kaden of loswallen gebruikt.

Artikel 4 GRONDSLAG EN MAATSTAF VAN HEFFING

De kadegelden worden geheven naar de grondslag en maatstaven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 TARIEVEN

 • 1.

  De kadegelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De tarieven worden verhoogd met omzetbelasting indien het gehanteerde tarief betrekking heeft op een activiteit die door het Ministerie van Financiën wordt aangemerkt als een belaste prestatie.

Artikel 6 BELASTINGJAAR

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 WIJZE VAN HEFFING

De kadegelden worden geheven bij wege van aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD

De kadegelden zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 VRIJSTELLING

De kadegelden worden niet geheven ter zake van publieke werken die door of vanwege het gemeentebestuur worden uitgevoerd.

Artikel 10 TIJDSTIP VAN BETALING

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de kadegelden worden betaald ingeval een schriftelijke kennisgeving wordt uitgereikt: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de kadegelden worden betaald ingeval de aanslag of schriftelijke kennisgeving wordt toegezonden: binnen een maand na de dagtekening.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN B&W

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de kadegelden.

Artikel 12 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kadegelden Delft 2012".

Artikel 13 INWERKINGTREDING

 • 1.

  De Verordening kadegelden Delft 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

R.H. van Luyk ,griffier.

Bekendgemaakt 27 november 2011.

 

TARIEVENTABEL KADEGELDEN DELFT 2012

 

Hoofdstuk 1

Laden en lossen

 

 

1

Het tarief bedraagt ter zake van het gebruik van de kade of loswal ten behoeve van het uit vaartuigen lossen of in vaartuigen laden van

 

 

1.1.1

bulkgoederen, waarvan de prijs in het economisch verkeer gewoonlijk naar inhoud wordt berekend, zoals zand en slakken; per kubieke meter geladen of gelost goed

0,16;

1.1.2

stukgoederen, waarvan de prijs in het economisch verkeer gewoonlijk naar aantal of gewicht wordt berekend, zoals werktuigen en containers; per 1000 kilo geladen of geloste goederen

0,70.

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 10 november 2011 tot vaststelling van de Verordening kadegelden Delft 2012.

TOELICHTING

op de Verordening kadegeldenDelft 2012

Tarieven

De tarieven zijn verhoogd met het voor 2012 vastgestelde algemene prijsstijgingspercentage van 2% en afgerond op hele centen.

Het onafgeronde tarief van 1.1.1 gebaseerd op de prijsstijgingen sinds 2003 is € 0,1560. Dit tarief is afgerond op € 0,16

Het onafgeronde tarief gebaseerd op de prijsstijgingen sinds 2003 is € 0,6992. Dit tarief is afgerond op € 0,70.