Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013
CiteertitelVerordening rioolheffing Delft 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

08-11-2012

Stadskrant, 28 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolheffing Delft 2013

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2012;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Middelen en Economie;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

(Verordening rioolheffing Delft 2013)

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: voor de toepassing van deze verordening wordt als één perceel aangemerkt:

 • a.

  hetgeen in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken als één onroerende

zaak wordt aangemerkt;

 • b.

  een roerende zaak;

 • c.

  een gedeelte van een roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • e.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);

 • f.

  Incidentele lozing: incidentele afvoer van water van beperkte duur, zoals afvoer in verband met bronbemaling en bodemzuivering.

Artikel 2 AARD VAN DE HEFFING

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 BELASTBAAR FEIT EN BELASTINGPLICHT

 • 1.

  De belasting wordt geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en

  • b.

   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2.

  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

  • b.

   Voor de toepassing van onderdeel a, wordt:

   • gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

   • gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

   • het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 ZELFSTANDIGE GEDEELTEN

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 GRONDSLAG EN MAATSTAF VAN HEFFING

 • 1.

  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt de belasting voor incidentele lozingen geheven naar het aantal kubieke meters water dat in het belastingtijdvak op de gemeentelijke riolering is afgevoerd.

Artikel 6 BELASTINGTARIEVEN

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  In geval van een incidentele lozing geldt het belastingtarief ten tijde van de aanvang van het plan c.q. werk.

Artikel 7 BELASTINGTIJDVAK

 • 1.

  Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In geval van een incidentele lozing van water is het belastingtijdvak, in afwijking van het eerste lid, gelijk aan de duur van het plan c.q. werk.

Artikel 8 WIJZE VAN HEFFING

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD

 • 1.

  De rioolheffing is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel 365ᵉ gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel 365ᵉ gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van een incidentele lozing.

Artikel 10 TIJDSTIP VAN BETALING EN BETALING IN TERMIJNEN

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet de rioolheffing worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in maximaal 10 termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijn telkens een maand later.

 • 3.

  Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso bedraagt € 15,00.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 NIET OPLEGGEN VAN AANSLAGEN

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen als één aanslag aangemerkt.

Artikel 12 NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De Verordening rioolrechten Delft 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing Delft 2013'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2012.

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

R.H. van Luyk ,griffier.

Bekendgemaakt 28 november 2012

 

TARIEVENTABEL RIOOLHEFFING DELFT 2013

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

Eigenarendeel

 

 

1.1

Het eigenarendeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, bedraagt

137,15

 

Gebruikersdeel

 

 

1.2

Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, bedraagt, indien niet meer dan 500 m³ water wordt afgevoerd

38,55

1.3

Het tarief van 1.2 wordt, indien meer dan 500 m³, maar niet meer dan 500.000 m³ wordt afgevoerd, voor elke m³ boven de eerste 500 m³ verhoogd met

0,45

1.4

Indien meer dan 500.000 m³ wordt afgevoerd, wordt het tarief van 1.3 voor elke m³ boven 500.000 m³ verhoogd met

0,16

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 8 november 2012 tot vaststelling van de Verordening rioolheffing Delft 2013.

TOELICHTING

op de Verordening rioolheffing Delft 2013

Tarieven

De tarieven zijn verhoogd naar de tarieven genoemd in het Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012-2015.

De tarieven zijn rekenkundig afgerond.

Verordening

Gebruiker

Per 1 januari 2012 wordt het in de afvalstoffenheffing verplicht om de aanslag in geval van kamerbewoning op te leggen aan de verhuurder. Om het mogelijk te maken de aanslag rioolheffing vanaf 2013 eveneens op te leggen aan de kamerverhuurder is het noodzakelijk om het begrip perceel voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing te uniformeren. Ook is de ingebruiker voor de rioolheffing als gebruiker aangewezen zoals dat ook in artikel 15.33, lid 2, onderdeel b van de Wet Milieubeheer is gedaan.

Incidentele lozing

Verder is de verordening zodanig aangepast dat de heffing bij incidentele lozingen eenvoudiger is.

Regionale Belasting Groep

De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen wordt met ingang

01-01-2013 uitgevoerd door de Regionale Belasting Groep. Om de uitvoering te harmoniseren zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

-Ontstaan belastingschuld

Indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander object in gebruik neemt terwijl in het belastbaar feit geen wijziging optreedt, dan blijft het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 8 buiten toepassing. Dit betekent dat een tijdsevenredige herleiding van de belastingschuld dan achterwege kan blijven. Deze herleiding zou slechts louter om formele redenen plaatsvinden. Een materiële wijziging in de belastingschuld zal immers door een verhuizing niet plaatsvinden. Voorwaarde voor toepassing van deze bepaling is overigens wel dat de belastingplichtige het ene object verlaat en het volgende object in feitelijk gebruik neemt. Indien een belastingplichtige op enig moment een tweede object in feitelijk gebruik zou nemen dan vindt het bepaalde in het vijfde lid geen toepassing, maar wel het bepaalde in het tweede lid.

Inzake het ontstaan en eindigen van de belastingplicht is ook een wijziging doorgevoerd. De belasting wordt per dag geheven, in plaats van per volledige kalendermaand.

 • -

  In het kader van efficiency worden er geen aanslagen van minder dan € 5,- opgelegd.

 • -

  Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso is €15,-.