Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

MMV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMMV
CiteertitelMMV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201101-01-2016nieuwe bijlagen met ondermandaten

27-09-2011

Stadskrant Delft 28 september 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit (MMV-besluit) 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Delft en de burgemeester van Delft, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op: hoofdstuk 10 titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

b e s l u i t e n:

het navolgende Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit en de bijbehorende artikelsgewijze toelichting en bijlagen vast te stellen;

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

mandaat (md): de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

volmacht (vm): de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

machtiging (mg): de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

het bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Artikel 2 - Ondermandaat

 • 1.

  In dit besluit wordt onder (onder)mandaat mede begrepen (onder)volmacht en (onder)machtiging.

 • 2.

  Het bestuursorgaan staat toe dat ondermandaat wordt verleend, tenzij dit in deze regeling of de instructies uitdrukkelijk is uitgesloten.

 • 3.

  Het ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis van het bestuursorgaan gebracht.

 

 

Artikel 3 - Procedure

a. Het bestuursorgaan verleent mandaat van de bevoegdheden genoemd in de bijlagen A en B aan de gemeentesecretaris.

 • b.

  De gemeentesecretaris verleent ondermandaat van de onder a genoemde bevoegdheden aan de (gemeente)directeuren, genoemd in kolom 4 en de functionarissen, genoemd in kolom 6 van bijlage A. (Algemeen, Personeelsaangelegenheden en Financiën).

 • c.

  De gemeentesecretaris verleent ondermandaat van de onder a genoemde bevoegdheden aan de (gemeente)directeuren, genoemd in kolom 4 van bijlage B. (bevoegdheden per organisatieonderdeel).

 • d.

  De (gemeente)directeuren verlenen ondermandaat, aan onder hen ressorterende functionarissen, die worden opgenomen in kolom 6 van bijlage B, die vervolgens ook weer ondermandaat, kunnen verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen, die ook worden opgenomen in kolom 6.

 • 2.

  Het bestuursorgaan verleent mandaat van de bevoegdheden, genoemd in bijlage C aan de Griffier.

 • 3.

  Het bestuursorgaan verleent mandaat van de bevoegdheden genoemd in bijlage D aan de instanties genoemd in kolom 4 van die bijlage (externe mandaten).

 

Artikel 4 - Vermelding bestuursorgaan

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid brengt de (onder)gemandateerde in alle gevallen tot uitdrukking dat besloten of gehandeld wordt namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van (onder)mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: “Het college van burgemeester en wethouders van Delft, namens het college”, (onder brief in de wij-vorm) c.q. “Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft” (onder brief in de ik-vorm), c.q. “De burgemeester van Delft, namens deze”, gevolgd door de handtekening, naam en functie-aanduiding van degene die als (onder)gemandateerde beslist of handelt.

Artikel 5 - Vervanging

In geval van afwezigheid van een functionaris, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of de waarnemer, waar een waarnemer is aangewezen.

Artikel 6 Uitzonderingen

 • 1.

  Mandaat kan worden verleend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2.

  In de volgende gevallen legt de (onder)gemandateerde de kwestie in ieder geval ter beoordeling aan het bestuursorgaan voor, onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 tweede lid van de Awb:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid of tot vaststelling van nieuw beleid;

  • b.

   indien niet begrote financiële of andere belangrijke consequenties zijn te verwachten of anderszins een aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten;

  • c.

   indien er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuursorgaan op zijn of haar verantwoordelijkheid voor de uitgeoefende bevoegdheid zal worden aangesproken;

  • d.

   indien het een onderwerp betreft dat naar verwachting sterk in de publieke aandacht zal staan;

  • e.

   indien de ambtelijke adviezen die ten grondslag liggen aan het besluit niet eensluidend zijn;

  • f.

   indien er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich in een bepaalde situatie tegen de mandaatuitoefening verzet.

 • 3.

  Stukken gericht aan de kroon, minister, staatssecretaris, commissaris van de koningin en gedeputeerde staten, worden ondertekend door het bestuursorgaan, behoudens zaken met een routinematig karakter.

Artikel 7 - Wijzigingen

Wijzigingen in de verlening van (onder)mandaat van bevoegdheden die in de lijsten behorende bij dit besluit worden opgenomen zijn te herleiden tot een besluit voorzien van datum en ondertekening.

Artikel 8 - Slotbepalingen

 • 1.

  Onder afdelingshoofden en teamleiders worden in dit verband tevens verstaan de daarmee overeenkomende functies binnen Werkse!

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit (MMV-besluit);

 • 3.

  Het MMV-besluit van 1 april 2004, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 juni 2007, is hierbij ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011.

Delft,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

De burgemeester van Delft,

Besluit van burgemeester en wethouders van 27 september 2011, inwerkingtreding 1 oktober 2011. Bekendgemaakt 28 september 2011.

Bij dit besluit behorende bijlagen:

 • A.

  (Algemeen, Personeelsaangelegenheden en Financiën)

 • B.

  (Bevoegdheidsverdeling per organisatieonderdeel)

 • C.

  (Bevoegdheidsuitoefening Griffier)

 • D.

  (Externe mandaten)

   

Artikelsgewijze toelichting op het MMV-besluit

Artikel 2 - Ondermandaat

Degene aan wie een bevoegdheid is gemandateerd mag die bevoegdheid doormandateren aan hiërarchisch aan hem ondergeschikten, tenzij dit in wet, regeling of instructies is uitgesloten. Uitgesloten zijn onder meer de bevoegdheden, zoals opgenomen in de bijlagen: Algemeen, Personeelsaangelegenheden en Financiën. Hiervan bepaalt de gemeentesecretaris door welke functionaris die bevoegdheden in ondermandaat kunnen worden uitgeoefend, zodat deze bijlagen voor alle organisatieonderdelen gelijk zijn.

Doormandateren moet altijd schriftelijk gebeuren aan een functie, niet aan een met naam genoemd persoon. Het ondermandaat wordt ter kennis van het bestuursorgaan (college of burgemeester) gebracht.

Artikel 3 - Procedure

Hier is de procedure van mandateren en ondermandateren opgenomen. Het bestuursorgaan verleent mandaat aan de gemeentesecretaris en die kan ondermandaat verlenen aan de (gemeente) directeuren.

Degenen, die ondermandaat hebben verkregen kunnen ondermandaat verlenen aan direct onder hen ressorterende functionarissen.

Het gaat dus om getrapte mandatering, zodat iedere functionaris in de hiërarchie het ondermandaat heeft.

De ondermandaten worden opgenomen in de bij het MMV- besluit behorende bijlagen. Er is onder meer een bijlage met externe mandaten (mandaten aan functionarissen, die niet bij de gemeente werkzaam zijn;deze moeten altijd door het college worden verleend).

Artikel 4 - Vermelding bestuursorgaan

Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid dient vermeld te worden, dat wordt besloten of gehandeld namens het bestuursorgaan. In het tweede lid wordt aangegeven hoe uitgaande stukken moeten worden ondertekend, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een brief in de “wij-vorm” en een brief in de “ik-vorm”.

Artikel 5 - Vervanging

Dit artikel regelt de uitoefening van bevoegdheden in mandaat bij afwezigheid van functionarissen bij voorbeeld tijdens de vakantie. De aangewezen plaatsvervangers of waarnemers zijn dan bevoegd.

Artikel 6 - Uitzonderingen

In artikel 6 , tweede lid, worden de gevallen genoemd die in ieder geval aan het bestuursorgaan ter beoordeling moeten worden voorgelegd. Het bestuursorgaan kan dan beslissen dat de gemandateerde de zaak zelf mag afdoen of kan zelf een besluit nemen. Het hier bepaalde doet niets af aan de werking van het mandaat. Het mandaat blijft ook bij politiek gevoelige zaken van kracht. De mandaatverlener, die altijd zelf bevoegd blijft, kan echter in bepaalde situaties zelf een besluit willen nemen. De wet vermeldt ook nog uitzonderingen. Zo mag degene, die een besluit in mandaat heeft genomen niet krachtens mandaat besluiten op het bezwaarschrift, dat tegen dat besluit gericht is. Mandaat tot het beslissen op bezwaar dient dus aan een ander te worden verleend dan aan degene, die krachtens mandaat in eerste instantie heeft besloten.

Artikel 7 - Wijzigingen

De bij het MMV behorende bijlagen bevatten een verzameling van alle genomen ondermandaatbesluiten. Die tabellen kunnen niet zomaar aangevuld worden met nieuwe (onder)mandaten. Er moet altijd een besluit aan ten grondslag liggen.

Inhoudsopgave

A. Bevoegdheidsverdeling geldend voor alle organisatieonderdelen

 • -

  Algemeen

 • -

  Personeelsaangelegenheden

 • -

  Financiën

B. Bevoegdheidsverdeling per organisatieonderdeel

 • -

  Cluster KCC

 • -

  Cluster Ruimte

 • -

  Cluster Veiligheid

 • -

  Cluster Samenleving

 • -

  Cluster GBO

 • -

  Vastgoed

 • -

  Cluster Besturing en Controlling

 • -

  Werkse!

 • -

  Erfgoed Delft

 • -

  Vrije Akademie

 • -

  Actiecentrum Communicatie

C. Bevoegdheidsuitoefening Griffier

D. Externe mandaten

A. Bevoegdheidsverdeling geldend

voor alle organisatieonderdelen:

algemeen, personeelsaangelegenheden en financiën

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

Voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen e.d.)

college, burg.

md, mg, vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse!, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en Hoofd Bedrijfsvoering voor GBO

voor alle in deze tabel genoemde bevoegdheden geldt dat verder ondermandaat niet is toegestaan.

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel, waaraan zij leiding geven

 

Alle handelingen in het kader van de voorbereiding van door het bestuursorgaan te nemen besluiten.

college, burg.

md, mg, vm

Idem

 

idem

 

Voeren van correspondentie ter uitvoering van raads- en college besluiten.

college

mg

Idem

 

idem

 

Beantwoording van verzoeken om informatie/deelneming aan enquêtes e.d.

college, burg.

mg

Idem

 

idem

 

Verstrekken van informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur betreffende aangelegenheden, waarvan de voorbereiding, c.q. uitvoering aan het betreffende dienstonderdeel is opgedragen.

college, burg.

md, mg

Idem

 

idem

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten, hoorzittingen e.d.

college, burg.

mg

Idem

 

idem

 

Het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen, het geven van gelegenheid tot aanvulling of verbetering van aanvragen, het verdagen van beslissingstermijnen, het besluiten tot buiten behandeling laten van aanvragen en het verbinden van voorwaarden, voorschriften of beperkingen aan een beschikking, dan wel het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorwaarden, voorschriften of beperkingen, alles in die gevallen dat de beslissing op het verzoek om beschikking is gemandateerd.

college, burg.

md, mg

Idem

 

idem

 

Weigeren, intrekken en/of wijzigen van een beschikking en daarmee samenhangende beslissingen, in die gevallen dat de beslissing tot het nemen van een beschikking is gemandateerd

college, burg.

md

Idem

 

idem

 

Beschikken op een subsidieaanvraag op basis van gemeentelijke subsidieregelingen tot een maximum van € 100.000,-, dan wel op basis van een begrotingspost, voor zover daartoe in de begroting dan wel in de toelichting op de begroting, de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, worden vermeld.

college

md

Idem

-voor zover t.a.v. specifieke regelingen niet anders is bepaald en voor zover uitgaven binnen het budget blijven.

-subsidies tussen €10.000 en € 100.000 dienen te worden besproken met de portefeuillehouders.

-programmeurs en teamleiders zijn bevoegd tot € 10.000.

idem

 

Verlenen van voorschotten in geval dat een beschikking omtrent subsidieverlening is gegeven.

college

md

Idem

voor zover t.a.v. specifieke regelingen niet anders is bepaald en voor zover uitgaven binnen het budget blijven.

idem

 

Vaststellen van definitieve subsidie na voorafgaande subsidieverlening, tot maximaal het bedrag van de beschikking tot subsidieverlening.

college

md

Idem

voor zover t.a.v. specifieke regelingen niet anders is bepaald en voor zover uitgaven binnen het budget blijven.

idem

 

Aangaan van een overeenkomst tot uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening.

college, burg.

vm

Idem

voor zover t.a.v. specifieke regelingen niet anders is bepaald en voor zover uitgaven binnen het budget blijven.

idem

 

Treffen van maatregelen ter invordering van achterstallige betalingen aan de gemeente.

college, burg.

vm

Idem

 

idem

 

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, waarvan de kennisneming behoort tot de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank.

college

vm

Idem

 

idem

 

Het voeren van verweer ter zitting, en het verrichten van proceshandelingen, voor de sector kanton van de rechtbank

college, burg.

md, mg

idem

 

idem

 

Besluiten tot voeging als beledigde partij als bedoeld in art. 332 Wetboek van Strafvordering.

college

vm

idem

 

idem

 

Verstrekken van gunningen voor onder toezicht van het betreffende organisatieonderdeel uit te voeren werken.

college, burg.

vm

idem

 

idem

 

Vertegenwoordigen van de gemeente inzake 1.alle buitengerechtelijke rechtshandelingen, en 2.alle niet op rechtsgevolg gerichte handelingen voor zover betrekking hebbend op aangelegenheden, waarvan de uitvoering aan het betreffende organisatieonderdeel is opgedragen.

burg.

vm, mg

idem

 

idem

 

Indienen van verweerschrift namens burgemeester en wethouders of de burgemeester in administratiefrechtelijke procedures.

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het voeren van verweer ter zitting alsmede het verlenen van een machtiging voor het voeren van verweer ter zitting namens het college of de burgemeester in administratiefrechtelijke procedures.

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het voeren van het woord als derde-belanghebbende ter zitting, alsmede het verlenen van een machtiging voor het voeren van het woord ter zitting, namens burgemeester en wethouders of de burgemeester in administratiefrechtelijke procedures.

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Aan de Adviescommissie bezwaarschriften in handen stellen van bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken (art. 11 lid 2 verordening commissie voor bezwaarschriften).

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Verdagen van door burgemeester en wethouders of de burgemeester te nemen beslissingen op bezwaar- of beroepschriften.

college, burg.

md, mg

idem

 

idem

 

Het uitnodigen voor hoorzittingen alsmede het horen i.h.k.v. bezwaar- of beroepschriftenprocedures in gevallen waarin het horen niet is opgedragen aan een commissie als bedoeld in de artikelen 7:13 en 7:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

college, burg.

md, mg

idem

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:5 Awb (geen betrokkenheid bij de voorbereiding van het besluit), voor zover van toepassing.

idem

 

Besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden.

college

md

idem

Na toestemming van de gemeentearchivaris.

idem

 

Beschikbaarstellen van ereprijzen, anders dan op grond van de verordening inzake erepenningen en gemeentepenningen.

college, burg.

vm

idem

 

idem

 

Het besluiten tot en het aangaan van overeenkomsten betrekking hebbend op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente, respectievelijk het betreffende organisatie-onderdeel, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting is opgenomen.

college, burg.

md, vm

idem

 

idem

 

Het voeren van aanbestedingsprocedures en het aanbesteden van werken, leveringen en diensten op nationaal, Europees of enig ander niveau.

college, burg.

vm, mg

idem

 

idem

 

Het instellen van bezwaar, beroep, hoger beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het aanhangig maken van een bodemprocedure alsmede het instellen van hoger beroep en cassatie.

college, burg.

vm

idem

 

idem

 

Het indienen van een verzoek bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening op te heffen of te wijzigen (art. 8:87 lid 2 Awb).

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het indienen van een verzoek bij de rechtbank een onherroepelijk geworden uitspraak te herzien (art. 8:88 lid 1 Awb).

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het naar voren brengen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor de gemeente of het gemeentebestuur de mogelijkheid bestaat.

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en het melden van gegevensverwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens.

college

md

idem

 

idem

 

Het nemen van besluiten op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandig schadebesluit)

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Het beslissen omtrent klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Awb

college, burg.

md

idem

verantwoording gebruik bevoegdheid dmv registratie.

idem

 

Het aanvragen van subsidies bij andere overheden.

college

mg

idem

 

idem

 

Het nemen van (ambtshalve) besluit inzake de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (artikel 4:18 Awb)

college, burg.

md

idem

 

idem

 

Personeelsaangelegenheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering rechtspositieregelingen:

-Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

-Uitwerkingsregeling rechtspositie (UR)

-Nadere uitwerkingsregeling rechtspositie (NUR)

-Wet op de ondernemingsraden (WOR)

 

 

 

 

 

1.

Aanstelling, m.u.v. directeursfuncties, incl. wijziging omvang werktijd (CAR 2:1, NUR 2:4:6 en 2:4:16; rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

1a

stageplaats en –overeenkomst

(CAR 1:2a)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd directeur Erfgoed Delft e.o. en directeur VAK

1b

werkervaringsplaats en –overeenkomst

(CAR 1:2b)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd directeur Erfgoed Delft e.o. en directeur VAK

1c

Verplichting andere passende functie te aanvaarden (CAR 2:1b, lid 1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

voor zover het betreft een functie binnen de cluster/het organisatieonderdeel waar de betrokken ambtenaar al werkzaam was, en voor zover het een functie betreft, waarvoor ook de bevoegdheid tot het verlenen van een aanstelling (ad 1) is gemandateerd.

Wanneer er meerdere clusters bij zijn betrokken dan wordt de bevoegdheid, als beide betrokken clusterdirecteuren met de overplaatsing instemmen, uitgeoefend door de directeur van het cluster waarbij de betrokken ambtenaar komt te werken.

omd directeur Erfgoed Delft e.o. en directeur VAK

1d

Verplichten tijdelijk andere werkzaamheden laten verrichten (CAR 2:1B lid 2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd directeur Erfgoed Delft e.o. en directeur VAK

1c

Omzetten dienstverband naar algemene dienst (NUR 2:1A1:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd directeur Erfgoed Delft e.o. en directeur VAK

hoofd basisondersteuning GBO

teamleider PSA

2.

Bepalen functies, waarvoor aanstellingskeuring dient plaats te vinden (CAR 2:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van de uitgangspunten, die de basis vormden van de Wet op de medische keuringen (instemmings-bevoegdheid OR op grond van de WOR), en voor zover op grond van de WOR besluitvorming op cluster-/dienstniveau kan plaatsvinden.

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

3.

Tussentijds beëindigen aanstelling leerling ambtenaar wegens onvoldoende resultaten bij de opleiding (UR 2:4:6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

4.

Aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst (CAR 2:5)

college

vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met uitzondering van beëindiging niet op eigen verzoek

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

5.

Aangaan en beëindigen stage-overeenkomst

college

vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

6.

Aangaan en beëindigen vrijwilligersovereenkomst

college

vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

7.

Ondertekening arbeidsovereenkomst namens gemeente

burg.

vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

-

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

8.

Aanpassen formele arbeidsduur (CAR 2:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

9.

Verruiming arbeidsduur (CAR 2:7a)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

10.

Toekennen status herplaatsingskandidaat (2a:1:1:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

11.

Verlenen toestemming tot geljjktijdige interne en externe werving over te gaan of louter externe werving dan wel benoeming externe kandidaat (NUR 2a:1:1:3/2a:1:1:6)

college

m.d.

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

12.

Toekennen bezoldiging (CAR 3:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

voor zover binnen het kader van de uitkomsten van de functiewaardering

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

13.

Verlenen van voorschot op de salarisbetaling

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd aan hoofd kennisveld HRM (tot een bedrag, overeenkomend met de netto-salarisbetaling per maand) en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

14.

Toekennen waarnemingstoelage (UR 3:1:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

15.

Waarnemingstoelage, afwijkende, billijke regeling (UR 3:1:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

16.

Verlenen van verlof als vergoeding voor overwerk (UR 3:2:1, lid 2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

17.

Toewijzing, eventueel gedeeltelijk, verzoek verlofuren als vergoeding voor overwerk omzetten in vakantie-uren (UR 3:2:1, lid 3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

18.

Uitbetalen vergoeding voor overwerk (UR 3:2:1, lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

19.

Vergoeden overwerk in bijzondere gevallen (UR 3:2:1, lid 6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

20.

Afwijkende overwerkvergoedingen (UR 3:2:1, lid 7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

21.

Toekennen gratificatie ambtsjubileum (UR 3:5:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

22.

Toelage buitengewone bekwaamheid e.d. (UR 3:7:8)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

wanneer het maximumsalaris van de functionele rang is bereikt kan een vaste toeslag tot maximaal 10% van het salaris worden toegekend, echter tot maximaal het maximumsalaris van de naast-hogere schaal; de toelage dient te worden ingetrokken wanneer de gronden daarvoor niet meer aanwezig zijn.

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK.

23.

Bepalen salarisschaal (NUR 3a:1:1:5)/toekennen salaris (NUR 3a:1:1:6, 3a:1:1:10 en 3a:1:1:11)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

deze bevoegdheid wordt gemandateerd voor zover het betreft een inschaling binnen de voor de bewuste functie geldende functiewaardering en voor zover het functies betreft, waarvoor ook de bevoegdheid tot het verlenen van een aanstelling (ad 1) is gemandateerd.

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

24.

Toekennen periodieke verhoging (NUR 3a:1:1:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

25.

Toekennen extra salarisanciënniteit (NUR 3a:1:1:8)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

26.

Achterwege laten salarisverhoging (NUR 3a:1:1:9)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

27.

Toekennen toelage wegens bijzondere functie-uitoefening (NUR 3a:1:1:12)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

28.

Toekennen tijdelijke toelage wegens bijzondere prestaties (NUR 3a:1:1:13)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

29.

Toekennen waardering wegens bijzondere prestaties (NUR 3a:1:1:13), in de vorm van een cadeaubon o.i.d.

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

30.

Toekennen uitkering om redenen van werving of behoud (NUR 3a:1:1:14)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met het hoofd kennisveld HRM; die zal bezien of bij verschillende clusters in vergelijkbare gevallen op de zelfde wijze wordt gehandeld.

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

31.

Toekennen toelage voor onregelmatige diensten (NUR 3a:1:1:17)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

32.

Treffen aanvullende of afwijkende regeling onregelmatigheidstoeslag (NUR 3a:1:1:17, lid 3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

33.

Treffen overgangsregeling t.o.d. (NUR 3a:1:1:18)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

34.

Vaststellen functiebeschrijvingen (NUR 3b:1:1:2, lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

-

-

35.

Vaststellen functiewaardering (NUR 3b:1:1:3, lid 4)

college

md

-

tot en met salarisschaal 16, mits in overeenstemming met het advies van de waarderingscommissie;

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

ondertekeningsmandaat gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft en directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK; allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO

36.

Vaststellen conversietabel (NUR 3b:1:1:4)

college

md

-

 

 

37.

Indelingsbesluit (NUR 3b:1:1:5)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

38.

Heroverweging indeling (NUR 3b:1:1:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

38a.

Wijziging functiebeschrijvingen

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-

39.

toekennen gratificatie wegens extra inzet of prestatie (NUR 3c:1:1:13)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

40.

Verlenen van verlof, opgebouwd als compensatie voor uren doorgebracht in wachtdienst (NUR 3d:1:1:3, lid 3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

41.

Toekenning vergoeding in geld voor uren doorgebracht in wachtdienst(NUR 3d:1:1:3,lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

42.

Verrichten van werkzaamheden tijdens de wachtdienst (NUR 3d:1:1:4, lid 1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan zij leiding geven

43.

Aanwijzen als EHBO’er, toekennen EHBO-toelage (NUR 3f:1:1:1, 3f:1:1:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

44.

Aanw. (adsp.)bedrijfshulpverlener, toekennen verg. BHV-act. (NUR 3f:1:1:4 t/m 3f:1:1:6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

Ondertekeningsmandaat hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

45.

Vaststellen feitelijke arbeidsduur (CAR 4:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

46.

Vaststellen werktijden, roosters en bepalen dienstbelang (CAR 4:2, UR 4:2:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

47.

Aanwijzen zogenaamde brugdagen (BR 9)

college

md

-

tot een maximum van drie dagen per jaar

mandaat niet verder dan t/m gemeentesecretaris/algemeen directeur

-

48.

Bepalen voor welke functies/bedrijfsonderdelen brugdagen niet zullen gelden (BR 9) en eventueel, in overleg met OR, aanwijzen van andere brugdagen dan de gemeentebreed vastgestelde dagen

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met de onderdeelcommissie (voor Werkse: OR), tot een maximum van drie dagen per jaar

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

49.

Spaaruren/uitbetalen niet genoten verlof (CAR 4:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

50.

Toewijzing, eventueel gedeeltelijk, verzoek uitwisselen vakantie-uren tegen geld (CAR 4a:1, lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van het bepaalde in Beleidsregel 11a

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

51.

Toewijzing, eventueel gedeeltelijk, verzoek uitwisselen geld tegen vakantie-uren (CAR 4a:2, lid 3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van het bepaalde in Beleidsregel 11a

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

52.

Inhouding op bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding voor door college vastgestelde bestedingsmogelijkheden (CAR 4a:3,lid 1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

52a.

Afsluiten overeenkomst fietsregeling

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

ondermandaat hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

53.

Terugbrengen arbeidsduur (CAR 5:1 en 5:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

54.

Doen verzoek gebruik maken van 60-jarigen regel. (CAR 5:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

55.

Weigeren verzoek gebruik te maken van 60-jarigen regeling (CAR 5:3)

college

md

-

rmandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

-

56.

Bepalen noodzaak inlichtingen (CAR 5:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

57.

Op lager percentage stellen doorbetaling bezoldiging (CAR 5:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

58.

In mindering brengen inkomsten (CAR 5:3, lid 5)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

59.

Mededeling doen inzake inkomsten aan.. (CAR 5:3, leden 8 en 9)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

60.

Verlenen verlof (UR 6:1:1, lid 2 en 6:2:6) en beslissen over tijdstippen waarop het verlof wordt verleend (UR 6:2:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof van een gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse; directeur Erfgoed Delft en directeur VAK, in dat geval mandaat gemeentesecretaris.

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

61.

Toewijzing verzoek overschrijding arbeidsduur per jaar (CAR 6:2, lid 3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

61a

Wettelijk verlof inzetten voor een langere periode (CAR 6:2a, lid 2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

62.

Verlenen vergoeding (NUR 6:2:1:2, lid 2); in bijzondere situaties ook uitbetaling "verlofstuwmeer"

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

63.

Toekennen extra vakantieverlof (NUR 6:2:1:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

64.

Verlengen vakantie bij niet kunnen opnemen (UR 6:2:4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

65.

Toekennen vergoeding wegens gederfde inkomsten (UR 6:2:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

66.

Toekennen buitengewoon verlof (CAR 6:4 UR 6:4:1, 6:4:1a, 6:4:3 en Waz)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK; in dat geval mandaat gemeentesecretaris

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

67.

Verlenen buitengewoon verlof anders dan op grond van artikel 6:4:1, 6:4:2 en 6:4:3 UR (UR 6:4:5, 6:4:5a en 6:4:5b)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK, in dat geval mandaat gemeentesecretaris/ algemeen directeur

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

68.

Toekennen buitengewoon verlof voor vakbondsactiviteiten (UR 6:4:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

69.

Verlenen ouderschapsverlof (CAR 6:5, UR 6:5:1 t/m 6:5:4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK, in dat geval mandaat gemeentesecretaris

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan zij leiding geven

70

verstrekken verklaring aan belastingdienst inzake genoten ouderschapsverlof, t.b.v. ouderschapsverlofkorting

college

md

hoofd kennisveld HRM

 

omd teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

71.

Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof (CAR 6:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK, in dat geval mandaat gemeentesecretaris

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

72.

Toekennen adoptieverlof (CAR 6:8)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur,voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK, in dat geval mandaat gemeentesecretaris

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

73.

Toepassen levensloopregeling (CAR 6:9 e.v. en hoofdstuk 6a)

afgeven "verklaring levensloop"

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

74.

verlenen onbetaald verlof in het kader van de levensloopregeling + uitvoering (CAR 6:9, 6:10, 6:11, 6:12 en hoofdstuk 6a)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

behoudens voor wat betreft het verlof aan een gemeente-directeur,voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Werkse, directeur Erfgoed Delft en directeur VAK; in dat geval mandaat gemeentesecretaris

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

75.

Periodiek geneeskundig onderzoek (UR 7:2:4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

76.

Opdracht geneeskundig onderzoek (UR 7:2:5)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

77.

Buitendienststelling i.v.m. gezondheid (UR 7:2:6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

78.

Verzoek UWV maatregelen of voorzieningen in belang van behoud, herstel of bevordering arbeidsgeschiktheid (UR 7:2:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

79.

vermindering salaris wegens langdurige ziekte (CAR 7:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

80.

Vaststellen of ongeschiktheid gevolg is van ziekte of gebrek en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid 'in en door de dienst'/schuld of nalatigheid (CAR 7:3, lid 3)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

met inachtneming van het gestelde in beleidsregel 16

 

81.

Aanvullende uitkering op WGA- of IVA- uitkering (CAR 7:5)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

met inachtneming van het bepaalde in beleidsregel 16

-

82.

Ziektekosten ten gevolge van de dienstuitoefening (CAR 7:7)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

met inachtneming van het bepaalde in beleidsregel 16

-

83.

Treffen maatregelen, inschakelen voor passende arbeid, opstellen plan van aanpak (CAR 7:9)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

84.

Verplichten passende of gangbare arbeid te verrichten/ verminderen/staken bezoldiging (CAR 7:11 en 7:14)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

85.

Beslissing niet betalen/staken bezoldiging (UR 7:13:1 en 7:13:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

86.

Uitbetaling bezoldiging aan derden (UR 7:15:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

87.

Opdragen passende arbeid (CAR 7:16)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

88.

Verlenen toestemming betrekking weer gaan vervullen (CAR 7:17)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

89.

Verrekenen inkomsten (UR 7:18:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

90.

Rekening houden met ZW-uitkering (CAR 7:19)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

91.

Rekening houden met WW-uitkering (CAR 7:20)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

92.

Uitgaan van onverminderde WGA-/IVA-uitkering (CAR 7:21, lid 5)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

93.

Rekening houden met uitkering WAJONG/WAZ (CAR 7:23)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

94.

Toekennen tegemoetkoming ziektekosten (CAR 7:24a en 7:25)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

95.

Toekenning garantie-uitkering (CAR 7:27, lid 1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

96.

Vaststellen duur arbeidsongeschiktheid (CAR 7:28, lid 5)

college.

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

97.

Verlenen ontslag op grond van CAR 8:1, 8:2, 8:4, 8:5, 8:6, 8:7, 8:10, 8:11 (incl. toepassing art. 8:2a en hoofdstuk 5a)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

98.

Het treffen van een ontslagregeling

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van de hiervoor door het GMT vastgestelde kaders

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

99.

Inwinnen advies (CAR 8:5, lid 6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

100.

Verlenen ontslag bij vervallen omstandigheid die leidde tot aanstelling of urenuitbreiding (CAR 8:12)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

101.

Schorsen als ordemaatregel (UR 8:15:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

102.

Inhouden bezoldiging tijdens schorsing (UR 8:15:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

103.

Uitkering bij overlijden (UR 8:16:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

104.

Voortijdig verlaten dienstwoning (UR 8:16:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

105.

Toepassing hoofdstuk 10d

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

106.

administratieve werkzaamheden rond reïntegratie van (gewezen) werknemers, zoals controle op sollicitatie-activiteiten

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld

107.

Afsluiten convenant medezeggenschap (CAR 14:1)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

 

108.

Toestemming laten verrichten diensten, gebruik gemeente-eigendom, kennis (CAR 15:1b)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met het hoofd kennisveld HRM; die zal bezien of bij verschillende clusters in vergelijkbare gevallen op de zelfde wijze wordt gehandeld

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

109.

Toestemming aannemen vergoedingen e.d. (CAR 15:1c)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met het hoofd kennisveld HRM; die zal bezien of bij verschillende clusters in vergelijkbare gevallen op de zelfde wijze wordt gehandeld

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

110.

Toestemming vervullen nevenbetrekking/-werkzaamheden (CAR 15:1e)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met het hoofd kennisveld HRM; die zal bezien of bij verschillende clusters in vergelijkbare gevallen op de zelfde wijze wordt gehandeld

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

111.

beoordelen toelaatbaarheid nevenwerkzaamheden (NUR 15:1e:1:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

112.

doen mededeling beëindiging nevenwerkzaamheden/bevestiging (NUR 15:1e:1:7)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

113.

Opdragen/aanvaarden andere betrekking (CAR 2:1b)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

voor zover het betreft een functie binnen de cluster/het organisatieonderdeel waar de betrokken ambtenaar al werkzaam was, en voor zover het een functie betreft, waarvoor ook de bevoegdheid tot het verlenen van een aanstelling (ad 1) is gemandateerd.

Wanneer er meerdere clusters bij zijn betrokken dan wordt de bevoegdheid, als beide betrokken gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan deze leiding geeft.en met de overplaatsing instemmen, uitgeoefend door de gemeente-directeur, voor zover het betreft het organisatie-onderdeel waaraan deze leiding geeft. waarbij de betrokken ambtenaar komt te werken.

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

114.

Tijdelijk andere werkzaamheden verrichten enz. (CAR 2:1b)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

115.

Verplichting (tijdelijk) verrichten andere werkzaamheden (CAR 2:1b), inclusief aangaan detacheringsovereenkomst

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

116.

Verrichten andere werkzaamheden in buitengewone omstandigheden (UR 15:1:11)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

117.

Verplichten vergoeden schade (UR 15:1:12)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

118.

Ontheffen verplichting tot aanzuivering tekort (UR 15:1:13)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

na overleg met het hoofd kennisveld HRM; die zal bezien of bij verschillende clusters in vergelijkbare gevallen op de zelfde wijze wordt gehandeld

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

119.

Afhandeling klacht

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

120.

Vaststellen beoordeling (NUR 15:1:15:12, lid 2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

121.

Dragen dienstkleding (UR 15:1:16, NUR art. 15:1:16:1 t/m 15:1:16:9)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

122.

Verplichting wonen in of nabij standplaats (UR 15:1:17)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

123.

Verplichting betrekken dienstwoning/naleving voorschriften (UR 15:1:18), inclusief alle daaruit voortvloeiende zaken, zoals huuraanpassing e.d.

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

124.

Ontzeggen toegang (UR 15:1:19)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

125.

Melding contact infectieziekte/ontzeggen toegang (UR 15:1:20)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

126.

Toekennen reiskostenvergoeding (UR 15:1:22, NUR 15:1:22:1 t/m 15:1:22:10)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

127.

Toestemming dienstreizen naar het buitenland (15:1:22:3, lid 1b NUR)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

reizen naar België worden in dit kader beschouwd als binnenlandse reizen

-

128.

Vergoeden schade (UR 15:1:23)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

129.

Vergoeden schade bij diefstal

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

130.

Verlenen toestemming gebruik motorrijtuig (UR 15:1:24)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van het bepaalde in Beleidsregel 25

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

131.

Verplichting volgen vakopleiding (UR 15:1:26)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

132.

Verlenen verlof voor volgen van lessen (UR 15:1:27)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

133.

Toekennen bijzondere beloning (UR 15:1:28)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

134.

In gelegenheid stellen borstvoeding te geven (UR 15:1:30)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

134a

Het nemen van besluiten over wijziging van de ambtelijke organisatie (NUR 15a:1:1:3)

college

mx

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

 

135.

Vaststellen plan van aanpak (NUR 15a:1:2:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

alleen indien de organisatiewijziging zich beperkt tot de cluster of het een organisatieonderdeel betreft waarvoor deze als GMT-lid verantwoordelijkheid draagt

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

136.

In het leven roepen herplaatingscommissie (NUR 15a:1:4:1

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

alleen indien de organisatiewijziging zich beperkt tot de cluster of het een organisatieonderdeel betreft waarvoor deze als GMT-lid verantwoordelijkheid draagt

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

137.

vervallen

 

 

 

 

 

138.

Opleggen disciplinaire straffen (UR 16:1:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

het betreft de maatregelen, genoemd in artikel 16:1:2, lid 1, sub a t/m i. De verantwoording als bedoeld in artikel 16:1:3 geschiedt daarbij ook ten overstaan van de directeur, dan wel aan degene aan wie omd is verleend

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

139.

Vaststellen POP (UR 17:1:1, lid 2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

140.

vergoeden kosten opleiding en activiteiten (UR 17:1:1, lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

141.

aanwijzen deskundige voor loopbaanadvies (CAR 17:2)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

142.

Beoordelen eigen huishouding/aanwijzen dienstwoning (UR 18:1:1)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

143.

Verlenen verplaatsingskostenvergoeding (verhuiskostenvergoeding (UR 18:1:2 en 18:1:4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

144.

Opdracht betrekken of verlaten dienstwoning (UR 18:1:3)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

145.

Verlenen vergoeding bij verlaten dienstwoning (UR 18:1:6)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

146.

Bepalen noodzaak verhuizing - inwinnen bedrijfsmaatschappelijk advies (UR 18:1:8)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

147.

Bij bijzondere omstandigheden tegemoetkoming verhuiskosten verlenen (UR 18:1:10)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

148.

Bepalen of dagelijks heen en weer reizen mogelijk is/bepalen of voldoende inspanningen getroost zijn om in standplaats te komen/bepalen redelijk gemaakte pensionkosten (UR 18:1:11)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

149.

toekennen reiskostenvergoeding

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

150.

Bepalen niet langer in aanmerking komen voor tegemoetkomingen (UR 18:1:11, lid 4)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

151.

Aanwijzen plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken (UR 18:1:12 en 18:1:14)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

152.

Vaststellen redelijke pensionprijzen (UR 18:1:14)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM

153.

Verlengen termijn van 6 maanden (UR 18:1:15)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

154.

Indienen declaratie bij .. (UR 18:1:15)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

155.

Indienen aanvraag verhuiskostenvergoeding bij.. (UR 18:1:16)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

156.

Verlenen voorschot (UR 18:1:17)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

omd hoofd kennisveld HRM (tot maximaal het bedrag, bedoeld in het derde resp. vierde lid van art. 18:1:10 UR) en teamleider PSA (personeels- en salarisadministratie)

157.

toepassing hoofdstuk 19b

college

md

directeur VAK

 

-

158.

Toekennen rijwiel-/bromfietsvergoeding

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

159.

Toekennen telefoonkostenvergoeding

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

met inachtneming van beleidsregel 26

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

160.

thuiswerkbesluit (aangaan en toepassen)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-hoofden van kennisvelden GBO

-teamleiders

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven

161.

Bekend maken standpunt aan OR inzake ontwerp-reglement (WOR 8)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

-

162.

Verzoek doen aan kantonrechter om OR-lid uit te sluiten van alle of bepaalde OR-werkzaamheden (WOR 13)

college

vm

-

volmacht niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur

-

163.

Bekend maken agenda OR-vergaderingen aan.. (WOR 14)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur,

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

164.

Voorleggen voornemen OR tot instellen commissie, aan.. (WOR 15)

college

md

-

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse)

-

165.

Toestaan gebruik voorzieningen (WOR 17)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur, (voor het Werkse: directeur Werkse)

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

166.

Tijdfaciliteiten bieden aan OR-leden (WOR 18)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse);

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

167.

Waken voor benadeling OR-leden of -kandidaten /ontslagbescherming (WOR 21)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse);

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

168.

Betalen noodzakelijke OR-kosten (WOR 22)

college

vm

 

volmacht niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse);

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

169.

Verstrekken inlichtingen, gegevens, algemene inlichtingen en voornemen externe adviesopdracht aan OR (WOR 31, 31a, 31b, 31c)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse);

voor onderdeelcommissie omd aan gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft., directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

-

170.

Toekennen verdere bevoegdheden aan OR (WOR 32)

college

md

 

mandaat niet verder toegestaan dan t/m gemeentesecretaris/ algemeen directeur (voor het Werkse: directeur Werkse)

-

171.

Desgevraagd verstrekken inlichtingen aan Arbeidsinspectie (WOR 49)

college

md

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en hoofd bedrijfsvoering GBO voor GBO.

 

directeur Erfgoed Delft en directeur VAK

 

Financiën

 

 

 

 

 

1.

Het beschikken over budgetten en het aangaan van financiele verplichtingen en rechten, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting is opgenomen.

college, burg.

vm

Gemeentedirecteuren en directeur Werkse!, allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven en Hoofd Bedrijfsvoering voor GBO voor GBO.

maximaal vier waarnemers per bevoegde functionaris toegestaan;

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-teamleiders

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven.

2.

Het betaalbaar/invorderbaar stellen van ingekomen facturen voor leveringen en diensten.

college, burg.

vm

idem

maximaal vier waarnemers per bevoegde functionaris toegestaan;

-afdelingshoofden

-onderafdelingshoofden

-teamleiders

-directeur Erfgoed Delft

-directeur VAK

allen voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan zij leiding geven.

3.

Het betalen en invorderen van facturen.

college, burg.

vm

idem

maximaal vier waarnemers per bevoegde functionaris toegestaan;

-kennisveldmanager Geld

-procuratiehouders

4.

Autorisatie van doorbetalingen aan derden van bijdragen van ministeries en de Provincie

college

vm

Gemeentedirecteuren, allen voorzover het een beleidsveld betreft waarover zij verantwoordelijkheid hebben.

 

 

B. Bevoegdheidsverdeling per organisatieonderdeel

(in samenhang met de door het organisatieonderdeel uit te voeren taken)

Cluster KCC

1.

Burgerzaken

 

 

 

 

 

1.1

Het uitoefenen van in de Kieswet aan burgemeester en wethouders en de burgmeester opgedragen taken met betrekking tot de verkiezingen met uitzondering van:

a)benoemen leden stembureau;

b)taken burgemeester als voorzitter hoofdstembureau en centraal stembureau;

c)vaststellen vergoeding voorzitter en leden stembureaus.

burg., b. en w.

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening KCC (uitvoering Kieswet)

1.2

Het op grond van de Kieswet benoemen van stembureauleden, uitsluitend voor zover het tussentijdse benoemnigen betreft.

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

1.3

Het verlenen, verlengen/wijzigen, intrekken of weigeren van reisdocumenten.

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn

-team 2A medewerkers Publiek1

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Paspoortwet)

-medewerkers KCCO1

1.4

Het verlenen, verlengen/wijzigen, intrekken of weigeren van rijbewijzen.

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn

-team 2A medewerkers Publiek 1

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Wegenverkeerswet 1994)

-medewerkers KCCO1

1.5

Het afgeven van de navolgende verklaringen:

a)attestatia de vita;

b)verklaring ter legalisatie van handtekening;

c)verklaring Nederlanderschap

burg., college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn KCC

-team2A medewerkers Publiek 1

-Medewerkers team KCCO2

-medewerkers KCCO1

1.6

Het verstrekken van kiezerspassen en volmachtbewijzen. Schriftelijke verstrekking door team Basisregistraties GBO

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1e lijn KCC

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Kieswet)

1.7

Verlof van de burgemeester tot het doen van lijkbezorging later dan na de 6e dag na het overlijden (art. 17 Wet op de Lijkbezorging).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team 2A medewerkers Publiek 1 die als ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoemd

-medewerkers KCCO2

1.8

Verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot (art. 68 Wet op de Lijkbezorging)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team2A medewerkers Publiek 1 (die als ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoemd)

-medewerkers KCCO2) ? (die als ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoemd)

1.9

Het adviseren van de Minister van Justitie op verzoeken tot naturalisatie en naamsverandering (circulaire 24 sept. 1987 nr. 509/187 Min. van Justitie).

burg.

mg

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team 2A medewerkers Publiek1

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Rijkswet op het Nederlanderschap en Richtlijnen Naamswijziging)

1.10

Bevestigen/weigeren van de verkrijging van het Nederlanderschap op grond van optieverklaring (Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en hierop gebaseerde regelgeving)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team2A medewerkers Publiek1

-medewerkers KCCO

1.11

In ontvangst nemen en in behandeling nemen van optieverklaringen op grond van de RWN en hierop gebaseerde regelgeving

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team 2A medewerkers Publiek1

-medewerkersKCCO2

1.12

Nemen van beslissingen, afdoen van stukken, ondertekenen van brieven in het kader van verschuldigde leges bij het in behandeling nemen van optieverklaringen / naturalisatieverzoeken (Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-team 2A medewerkers Publiek 1

-medewerkers KCCO2

1.13

Het uitvoeren van de aan het gemeentebestuur in de – Wet Basisregistraties Personen (BRP)opgelegde taken

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn KCC

-team 2A medewerkers Publiek 1

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

-medewerkers KCCO1

1.14

Het afgeven van verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie.

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn KCC

-team 2A medewerkers Publiek 1

-medewerkers KCCO2 (uitvoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

-medewerkers KCCO1

1.15

Het benoemen en ontslaan van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand (art. 16, lid 2, boek 1 BW) en het benoemen van ambtenaren Burgerzaken die op grond van art. 36, lid 1 onder e, van de wet GBA de bevoegdheid hebben een verklaring onder ede af te mogen nemen

college

md

idem

 

-hoofden KCC

teamleiders KCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

 

 

 

 

3.1

Beslissen omtrent verbinden van voorschriften en beperkingen aan verleende vergunning of ontheffing (artikel 1:4 APV)

college, burg.

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies, mederwekers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.2

Beslissen om een vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen (artikel 1:6 APV)

college, burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies, mederwekers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medwerkers KCCO2

3.3

Beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod om geschreven of gedrukte stukken te verspreiden ed. (artikel 2:5 lid 4 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.4

Beslissen op een verzoek om ontheffing (art. 2:6 lid 3 en 4)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.5

Vaststellen van een formulier voor het kennisgeven van het voornemen op of aan de weg vertoningen e.d. te geven (artikel 2.1.8, lid 2 jo 2.1.3, lid 2 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.6

Geven van voorschriften voor het geven van vertoningen e.d. op of aan de weg, waarvan kennis is gegeven (art. 2.1.8, lid 2 jo 2.1.3 lid 5 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies en medewerkers dienstverlening -

medewerkers KCCO2

3.7

Vaststellen van een formulier voor het kennisgeven van het voornemen om op of aan de weg als dienstverlener op te treden (artikel 2.1.9, lid 2 jo 2.1.3, lid 2 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

medewerkers dienstverlening -medewekers KCCO2

3.8

Geven van voorschriften voor het optreden als dienstverlener op of aan de weg, waarvan kennis is gegeven (2.1.9, lid 2 jo 2.1.3, lid 5 APV .

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.9

Beslissen op een verzoek om vergunning om de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan (art. 2:7 lid 1 APV).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies, medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.10

Beslissing op een verzoek om vergunning voor het organiseren van een groot evenement of evenement (artikel 2:18 lid 1 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.11

Beslissen een klein evenement binnen 10 dagen na ontvangst van de melding te verbieden (art. 2:18 lid 3)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.12

Gebieden en/of locaties aanwijzen en/of nadere regels stellen voor evenementen (art. 2:18 lid 4)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.13

Nadere regels vaststellen betreffende het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het houden van een evenement (art. 2:18 lid 5)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.14

Beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod om voertuigen te koop aan te bieden (artikel 5:3 lid 2 APV)

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies , medewerkers dienstverlening -

-medewererks KCCO2

3.15

Beslissen op een verzoek om ontheffing voor het parkeren langer dan 3 dagen van kampeermiddelen e.a. op de weg (art. 5:6 lid 4 APV).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies , medewerkers dienstverlening -

-medewererks KCCO2

3.16

Beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod tot het parkeren van grote voertuigen op wegen binnen de bebouwde kom (art. 5:7 lid 5 APV).

college

md

idem

advies politie vereist

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies , medewerkers dienstverlening -

-medewererks KCCO2

3.17

Beslissen op een verzoek om een vergunning voor het houden van een openbare inzameling (artikel 5:11 lid 1 APV).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies , medewerkers dienstverlening -

-medewererks KCCO2

3.18

Beslissen op een verzoek om een ventvergunning (artikel 5:13 APV).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.19

Beslissen op een verzoek om een vergunning om een standplaats in te nemen of anderszins goederen uit te stallen (artikel 5:16 lid 1 APV).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.20

Beslissen op een verzoek om vergunning voor het houden van snuffelmarkten e.d. (artikel 5:20 lid 1 APV).

burg.

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening -

-medewerkers KCCO2

3.20

Het nemen van handhavingsbesluiten wegens overtreding van de bepalingen van de APV, waarvan de voorbereiding en uitvoering organisatorisch zijn opgedragen aan de afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Veiligheid.

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en Handhaving

4.

Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

4.1

Verlenen vergunning (art. 3).

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

4.2

Beslissen omtrent verlenen ontheffing verbod verstrekken zwak-alcoholische drank (art. 35)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

5.

Drank- en Horecaverordening

 

 

 

 

 

5.1

Beslissen op een verzoek om ontheffing van de verboden gesteld in art. 2 en 3 (art. 4 lid 1 en 2)

burg.

Md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

5.2

Beslissen op een verzoek om verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse (art. 5)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

5.3

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van de Drank-en Horecaverordening, voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.

Horeca Exploitatieverordening voor Delft

 

 

 

 

 

6.1

Beslissen op een verzoek om een vergunning (art. 2 lid 1 t/m 6)

burg.

Md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.2

Het stellen van nadere regels met beterekking tot het toevoegen van een kwaliteitsstrook aan een terras (art. 2 lid 7)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.3

Vaststellen van een formulier voor het aanvragen van een exploitatievergunning (artikel 6, lid 1)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.4

Beslissen om een vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen (artikel 9)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.5

Beslissen omtrent het verlenen van een ontheffing sluitingsuur horecabedrijf (art. 11 lid 1 en 5 en art. 12 lid 1)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

6.6

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de Horeca Exploitatieverordening voor Delft, voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

7.

Zondagswet

 

 

 

 

 

7.1

Beslissen omtrent verlenen ontheffing verbod tot het verwekken van gerucht (art. 3, lid 3)

burg.

Md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening

7.2

Beslissen omtrent het verlenen van een ontheffing tot het verbod tot het verwekken van gerucht ivm openbare vermakelijkheden (art. 4, lid 3)

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 3de lijn KCC team Ondernemersplein en medewerkers dienstverlening

8.

Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

 

8.1

Beslissen omtrent verlenen vergunning voor het houden van een loterij (art. 3, lid 1)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

8.2

Beslissen omtrent de aanvraag om een vergunning voor speelautomaten c.a. (art. 30 b).

burg.

Md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO

8.3

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van de Wet op de Kansspelen, voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies en medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

9.

Parkeerverordening 2011

 

 

 

 

 

9.1

Tijdelijk afwijkende maatregelen treffen (art. 2 lid 4)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

9.2

Verlenen van een vergunning voor een belanghebbendenplaats (art. 4 lid 1)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

9.3

Besluiten het totaal aantal te verstrekken parkeervergunningen te binden aan een maximum, dan wel geen parkeervergunning te verstrekken, indien dit noodzakelijk is in het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. (art. 5 lid 1)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

9.4

Het intrekken van een parkeervergunning (art. 7 lid 1)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

9.5

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van de Parkeerverordening 2011, voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

10.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 

 

 

 

 

10.1

Beslissen omtrent het verlenen van ontheffingen ingevolge art. 87

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

10.2

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

11.

Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV voor Delft

 

 

 

 

 

11.1

Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verlenen van ontheffingen op grond van art. 87 RVV (art. 3)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

11.2

Beslissen op een verzoek om ontheffing Binnenstad (art. 9)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

11.3

Beslissen op een verzoek om ontheffing Rijksstraatweg (art.10)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

11.4

Beslissen omtrent verlenen ontheffing aan een bedrijf (art. 11)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO1

11.5

Beslissen omtrent intrekken of wijzigen van ontheffing (artikel 12)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO1

11.6

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van de Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV voor Delft voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO1

12.

Verordening ontheffingverlening autoluw-plusgebied

 

 

 

 

 

12.1

Beslissen omtrent verlenen, intrekken, schorsen of wijzigen van een ontheffing. Daarnaast onder meer het verbinden van nadere voorwaarden aan een ontheffing of het stellen van nadere regels. (artikel 2)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.2

Beslissen omtrent verlenen ontheffing (artikel 3)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.3

Beslissen omtrent aanwijzen voertuigen waarvoor autoluw-plus gebied vrijelijk toegankelijk is (artikel 4)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.4

Beslissen omtrent verlenen ontheffing aan eigenaar of huurder van parkeervoorziening op eigen terrein (artikel 5)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.5

Beslissen omtrent verlenen ontheffing aan bewoner of bedrijf (artikel 6)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.6

Beslissen omtrent verlenen ontheffing aan vaste leverancier (artikel 7)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.7

Beslissen omtrent verlenen éénmalige ontheffing voor halen/brengen of laden/lossen (artikel 8)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

12.8

Alle overige bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college in het kader van de Verordening ontheffingverlening autoluw-plusgebied voorzover in relatie tot het werkveld van het cluster KCC

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

13.

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

 

 

 

 

13.1

Beslissen omtrent het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (art. 49).

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

13.2

Beslissen omtrent ongeldig verklaren gehandicaptenparkeerkaart (artikel 53, lid 2 en 3).

College

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

--

-medewerkers KCCO1

 

 

 

 

 

 

 

14.

Reclameverordening 2005

 

 

 

 

 

14.1

Verbinden voorschriften en beperkingen aan vergunning (artikel 1.5)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

14.2

Beslissen omtrent het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing (artikel 1.7)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

14.3

Het beslissen op een aanvraag om vergunning/ ontheffing van het verbod, zoals bepaald in artikel 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 3.8, 3.9 en/of 3.10 (artikel 3.14)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

14.4

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het houden van een reclamecampagne op of aan de weg door met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel goederen aan te prijzen te verstrekken, aan te bieden om niet, uit te stallen of op andere wijze reclame te maken voor deze goederen (art. 3.12 en 3.13).

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

14.5

Het vaststellen van aanvraagformulieren voor vergunningen en ontheffingen ingevolge de Reclame- verordening 2005.

College

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

15.

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

15.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college.

College

md, mg, vm

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening –

-medewerkers KCCO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Volwasseneducatie 2003

 

 

 

 

 

18.1

Het sluiten van een scholingsovereenkomst met zelfmelders als bedoeld in de nota Volwasseneducatie 2003

college, burg.

Md, vm

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-integraal manager Werk

-teamleider

-consulent Inburgering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Diverse regelingen sociale zaken

 

 

 

 

 

21.1

Beschikkingen op grond van de Wet, werk en bijstand, incl. de op de WWB gebaseerde verordeningen en beleidsregels

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

Uitgezonderd van dit mandaat is het beschikken op bezwaarschriften en het instellen van beroep

-hoofden KCC en vakteamhoofd Werk

-teamleiders KCCen teamleiders vakteam Werk

-medewerkers 1ste lijn KCC team 1

-medewerkers dienstverlening 1ste lijn KCC team 2

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team Inkomen, medewerkers KCCO1

-medewerkers KCCO2

medewerkers KCCO3

21.2

Beschikkingen op grond van de WWB, incl., het Bbz

college

md

idem

idem

-hoofden KCC en vakteamhoofd Werk

-teamleiders KCCen teamleiders vakteam Werk

-medewerkers 1ste lijn KCC team 1

-mederkers dienstverlening 1ste lijn KCC team 2

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team Inkomen,

-medewerkers KCCO1

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO3

21.3

Beschikkingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verordening Wmo

college

md

idem

idem

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team WMO, V&O en Subsidies, medewerkers KCCO1

21.4

Beschikkingen op grond van de IOAZ en IOAW incl. de op de IOAZ en IOAW gebaseerde verordeningen en beleisdsregels.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

Idem

-hoofden KCC en vakteamhoofd Werk

-teamleiders KCC en teamleiders vakteam Werk

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team Inkomen,

-medewerkers KCCO1

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO3

21.5

Beschikkingen op aanvragen om een verstrekking in het kader van lokale inkomensondersteunende regelingen

college

md

idem

idem

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers dienstverlening 2de lijn KCC team Inkomen,

-medewerkers KCCO1

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO3

21.6

Besluiten inzake het instellen van, danwel het afzien van, terugvordering en verhaal, inzake het instellen van gerechtelijke invordering, inzake andere rechtshandelingen o.g.v. het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, zulks voorzover het betrekking heeft op de WWB (incl. BZ), IOAW, IOAZ, Zorgwet VVTV en WMO.

College

vm

idem

uitgezonderd van dit mandaat is het besluit tot het instellen van beroep

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers KCCO1

-medewerkers KCCO2

-medewerkers KCCO3

21.7

Het aanhangig maken van een verhaalsprocedure de vertegenwoordiging van de gemeente bij terugvorderings en verhaals procedures.

Burg.

Md, vm

idem

idem

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers KCCO3

21.8

Het verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van terug-/invordering.

Burg.

Md, vm

idem

idem

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers KCCO3

 

 

 

 

 

 

 

21.9

Afgeven van een verklaring ex art. 285 Faillisementswet in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd 2de lijn KCC en afdelingshoofd KCCO

-teamleider KCC team 2c en teamleider KCCO team 3

-budgetconsulent KCC team 2C en KCCO team 3

21.10

Beschikkingen inzake toekenningen vanuit het Schuldhulpverleningsfonds.

College

md

idem

Ondermandaat aan budgetconsulent tot €1000

-afdelingshoofd 2de lijn KCC en afdelingshoofd KCCO

-teamleider KCC 2e lijn en teamleider KCCO team 3

-budgetconsulent KCC team 2 C

21.11

Uitvoering van de Wet op de Schuldhulpverlening

college

md

idem

 

-afdelingshoofd 2de lijn KCC en afdelingshoofd KCCO

-teamleiders KCC 2de lijn en KCCO.

Budgetconsulent KCC team 2C en KCCO team 3.

21.12

Beschikkingen op grond van de Wet Inburgering (WI), inclusief de op de WI gebaseerde verordeningen

college

md, mg

idem

 

-integraal manager Werk en Afdelingshoofd KCC 2e lijn

-teamleider KCC team 2C

-consulent inburgering

21.13

Het sluiten en ondertekenen van individuele overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten voor een traject inburgering in het kader van de Wet Inburgering, en het sluiten en ondertekenen van individuele overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten voor reïntegratie of scholing op basis van de Wet werk en bijstand, of het Besluit Bijstand Zelfstandigen

College, burg.

Md, vm

idem

 

--integraal manager Werk Werk en Afdelingshoofd KCC 2e lijn

-teamleider

-consulenten inburgering.

-consulenten werk,

-werkcoaches,

-accountmanagers,

-consulenten BBZ.

22.

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

 

22.1

Beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het verbod tot het houden van wedstrijden op een weg (art. 10 Wegenverkeerswet).

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers 3de lijn KCC team Ondernemersplein

22.2

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ingevolge art. 149 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet.

College

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

-medewerkers 3de lijn KCC team Ondernemersplein

-medewerkers KCCO1

23.

Regionale Huisvestingsverordening van Stadsgewest Haaglanden 2005

 

 

 

 

 

23.1

Het beslissen op een aanvraag om een huisvestingsvergunning voor particulieren

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

23.2

Voor zover betrekking hebbend op woningen van individuele huishoudens:

-het verlenen c.q. weigeren van een vergunning tijdelijke verhuur, zoals omschreven in artikel 15 van de Leegstandwet, en artikel 17 van de Regionale huisvestingsverordening van het Stadsgewest Haaglanden 2005;

-het verlengen van afgegeven vergunningen tijdelijke verhuur

-het intrekken van een al toegekende vergunning

-tijdelijke verhuur voor woningen van individuele huishoudens

college

md

idem

 

-hoofden KCC

- teamleiders KCC

23.3

Alle bevoegdheden inzake vergunningen betrekking hebbende op woningen van professionele partijen (corporaties, instellingen, projectontwikkelaars, e.d.)

college

md

idem

 

-hoofden KCC

-teamleiders KCC

Cluster Ruimte

1.

Wegenverkeerswetgeving

 

 

 

 

 

1.1

Besluiten tot het nemen van verkeersmaatregelen als bedoeld in art. 18 lid 1 Wegenverkeerswet

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

1.2

Het verplaatsen van bushaltes

college

md

Idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

2.

Verordening Parkeerregulering 2012

 

 

 

 

 

2.1

Het vaststellen van het maximum aantal uit te geven vergunningen per houder op grond van artikel 3, lid 5 Verordening Parkeerregulering 2012

college

md,mg

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmeren Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO/Wro)

 

 

 

 

 

3.1

Bekendmaking en tervisielegging ontwerpstruktuurplan ex art. 8 WRO.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.2

Mededeling, bekendmaking en tervisielegging vastgesteld struktuurplan ex art. 9 WRO.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.3

Bekendmaking en tervisielegging voorbereidingsbesluit ex art. 22 WRO en 3.7 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.4

Bekendmaking en tervisielegging ontwerpbestemmingsplan ex art. 23 WRO en 3.8 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.5

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ex art. 26 WRO en 3.8 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.6

Mededeling aan bezwaarden ex art. 26 WRO.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.7

Bekendmaking en tervisielegging goedgekeurd bestemmingsplan ex art. 28 WRO.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.8

Bekendmaking en tervisielegging onherroepelijk geworden bestemmingsplan ex art. 31 WRO.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.9

Procedurele afwikkeling ten aanzien van uitwerking of wijziging bestemmingsplan ex art. 11 WRO en 3.6 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.10

Procedurele afwikkeling ten aanzien van bestemmingsplannen ex artikelen 23,26 28 en 31 WRO en 3.7 en 3.8 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.11

Procedurele afwikkeling van voorbereidingsbesluiten ex artikel 23 WRO en 3.7 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.12

Procedurele afwikkeling van planschadebesluiten ex artikel 49 WRO en 6.1 Wro.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

3.13

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform artikel 1.2.1 lid 1 Bro, artikel 1.2.2.Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

-teamleider advies Ruimte

4.

Wet geluidhinder

 

 

 

 

 

4.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders met betrekking tot zones langs wegen en zones langs spoor-, tram- en metrowegen (hoofdstuk 6 en 7), waaraan toegevoegd de bevoegdheid om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen, overeenkomstig artikel 110 a van de Wet geluidhinder.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

5.

Aansluitverordening Riolering gemeente Delft

 

 

 

 

 

5.1

Het verlenen van goedkeuring voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen de aansluitleiding en het openbaar riool als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening Riolering gemeente Delft

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd stadsbeheer Wijken

5.2

Het weigeren van goedkeuring ;het aangeven van nadere eisen waaraan voldaan moet worden om voor goedkeuring in aanmerking te komen één en ander als bedoeld in artikel 4 Aansluitverordening Riolering gemeente Delft.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

6.

Bomenverordening

 

 

 

 

 

6.1

Het, desnoods mondeling, toestemming geven tot het direct vellen van de houtopstand, indien sprake is van gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang (art. 12 eerste lid)).

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd stadsbeheer Wijken

6.2

Het beoordelen of iepen gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte en aanschrijven tot a) vellen, b) ontschorsen en de schors vernietigen of c) het vernietigen van niet ontschorste delen of het behandelen ervan (art. 12 eerste lid 2008).

College

mg, md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd stadsbeheer Wijken

6.3

Het verlenen en weigeren van ontheffing van het verbod gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren (art. 12, derde lid).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd stadsbeheer Wijken

7.

Beheersverordening Begraafplaatsen Delft

 

 

 

 

 

7.1

Het verlenen van ontheffing van het verbod om met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden. (artikel 4, lid 4)

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

-coördinator begraafplaatsen

7.2

Het in bijzondere gevallen afwijken van de tijd van begraven en het bezorgen van as. (artikel 9, lid 2)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.3

Het toewijzen van een particulier graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte. (artikel 11, lid 2)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

-coördinator begraafplaatsen

7.4

Het op aanvraag verlenen en verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf. (artikel 12 lid 1 en lid 2).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.5

Het op aanvraag verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf aan een ander dan de aanvrager. (artikel 12, lid 3)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.6

Het op aanvraag overschrijven van een uitsluitend recht en het vervallen verklaren van een uitsluitend recht. (artikel 13 lid 1 en lid 3)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.7

Het bevestigen van de ontvangst van een afstandsverklaring. (artikel 14).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.8

Het onder voorwaarden verlenen van een vergunning aan de rechthebbende op een particulier graf tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder. (artikel 15)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.9

Het verlenen, wijzigen en weigeren van een vergunnig voor grafbedekking. (artikel 16 lid 1 en lid 4)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.10

Het verwijderen van (delen van) grafbedekking bij veronachtzaming van de onderhoudsplicht of verstrijken van de uitgiftetermijn. (artikel 18 lid 3 en lid 4, artikel 19)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.11

Het bijhouden van een lijst van bijzondere graven en het verrrichten van onderzoek. (artikel 22 lid 1 en lid 2)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.15

Het verlenen, wijzigen en/of weigeren van een vergunning voor een grafbedekking dan wel het vaststellen van nadere regels c.q. het verlenen van ontheffing van deze regels (artikel 22)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.16

Het vaststellen van nadere regels omtrent de aard, de afmetingen en de wijze van aanbrengen van grafbeplanting (artikel 23, lid 1)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.17

Het verwijderen van grafbedekking na het verstrijken van de graftermijn, alsmede de bekendmaking van het voornemen daartoe (artikel 24, lid 1 en 2)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.18

Het verwijderen van voorwerpen c.q. de (gehele) grafbedekking indien de rechthebbende nalaat zorg te dragen voor behoorlijk onderhoud of herstel van de grafbedekking (artikel 25, lid 2)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.19

Het bekendmaken van het voornemen om eengraf te ruimen (artikel 26, lid 1)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

7.20

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het opsporen van in deze verordening strafbaar gestelde feiten c.q. met het toezicht op de naleving van deze verordening en de op grond daarvan genomen besluiten (artikel 28 en 29)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer locaties

8.

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

8.1

Het beslissen op een verzoek om vergunning om een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg (art. 2:8 APV).

b.en w.

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

Alleen bij vergunning die betrekking heeft op aanvragen van nutsbedrijven i.h.k.v. onderhoudswerkzaam-heden.

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer wijken

9.

Wet bodembescherming

 

 

 

 

 

9.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders.

College

md, mg, vm

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

9.2

Alle bevoegdheden,die op 24 april 2007 en op 21 mei 2008 door Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin zijn gedelegeerd dan wel gemandateerd aan het college of de burgemeester.

College, burg.

Md, mg, vm

idem

Met inachtneming van de voorwaarden, opgenomen in de delegatiebesluiten

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd advies Ruimte

10.

Vaststellen tarieven

 

 

 

 

 

10.1

Het vaststellen van tarieven voor veegwerkzaamheden en groenonderhoud voor derden

college

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Ruimte

-programmeur Ruimte

-afdelingshoofd Stadsbeheer Ruimte

-onderafdelingshoofd Stadsbeheer wijken

11.

Reclameobjecten in de openbare ruimte

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid gemotiveerd af te wijken van het beleid, zoals verwoord in de notitie Reclameobjecten in de openbare ruimte, vastgesteld door college op 17 januari 2012.

College

md

idem

 

 

Cluster Veiligheid

1.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

 

 

 

 

1.1

Beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod om zich te begeven of bevinden op afgezet terrein of weg(gedeelte) (art. 2:1lid 4.)

burg.

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Advies Veiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Geven van voorschriften voor het houden van een betoging op een openbare plaats, waarvan kennis is gegeven (art. 2:3 lid 5.

Burg.

md

idem

 

afdelingshoofd Advies Veiligheid

1.3

Het beslissen op een verzoek om vergunning om een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de weg te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg (art. 2:8 APV).

College

md

idem.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

1.4

Het aanschrijven van de rechthebbende op een boom of andere beplanting welke aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren om hem te verplichten deze beplanting te snoeien, te knotten, op te binden, te verwijderen of op te ruimen (art. 2:11, lid 1, APV

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving

1.5

Besluit tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening op of aan een bouwwerk (art. 2:14, leden 1 en 2)

college

mg

idem

 

-afdelingshoofd Vergunningen

-teamleider Vergunningen

1.6

Het aanwijzen van borden die als plakbord kunnen fungeren (art. 2:34lid 4 APV).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Vergunningen

-teamleider Vergunningen

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Beslissen omtrent het vaststellen van (tijdelijke) andere sluitingstijden (artikel 3:6 lid 2 en 3:7 lid 1)

burg.

md

idem

 

-afdelingshoofd Vergunningen

1.8

Beslissen omtrent intrekken vergunning (artikel 3:15)

burg.

md

idem

 

-afdelingshoofd Vergunningen

-afdelingshoofd Advies Veiligheid

1.9

Het nemen van handhavingsbesluiten wegens overtreding van de bepalingen In de Algemene Plaatselijke Verordening Delft, waarvan de voorbereiding en uitvoering organisatorisch zijn opgedragen aan de afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Veiligheid.

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving

2.

Drank- en Horecaverordening

 

 

 

 

 

2.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs-en/of srafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Drank-en Horecaverordening.

College, burg.

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

 

4.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs-en/of strafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Wet op de kansspelen.

College, burg

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

5.

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2013

 

 

 

 

 

5.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs- en /of strafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

6.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 

 

 

 

 

6.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs- en /of strafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

7.

Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV voor Delft

 

 

 

 

 

7.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs- en /of strafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Verordening ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

8.

Verordening ontheffingverlening autoluw-plusgebied

 

 

 

 

 

8.1

Het beslissen in het kader van de bestuurs- en /of strafrechtelijke handhaving bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Verordening ontheffingverlening autoluwplusgebied.

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Afvalstoffenverordening

 

 

 

 

 

10.1

Alle bevoegdheden op grond van de Afvalstoffenverordening, met uitzondering van de bevoedheden op grond van de artikelen 7, eerste lid en artikel 10, zesde lid van deze verordening.

College

md, mg,vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders Toezicht en handhaving

11.

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

en Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

 

 

 

 

11.1

Bekendmaking en tervisielegging als bedoeld in de artikelen:

-3.6, vijfde lid Wro;

3.11,eerste lid Wro

3.24, derde lid Wro

burg.

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.2

Reactie op bedenkingen c.q.zienswijzen ingekomen naar aanleiding van bekendmaking en tervisielegging van een ontwerpbesluit op grond van de WRO of Wro, alsmede toezending stukken aan Gedeputeerde Staten ter verkrijging verklaring van geen bezwaar.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.3

Het beslissen op een verzoek om ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.6, 3.22, 3.23 Wro

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.4

Het beslissen op verzoeken om ontheffingen die geregeld zijn in bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub c Wro.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.5

Het beslissen op verzoeken om vergunning als bedoeld in artikel 3.18 Wro (aanlegvergunning)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.6

Het beslissen in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro. (artikel 7.1 en volgende Wro)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.7

Besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wro (artikel 7.2. Wro)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.8

Het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 7.3, derde lid Wro.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.9

Het beslissen op een aanvraag om sloopvergunning als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid Wro.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

11.10

Het nemen van een besluit tot het intrekken van een sloopvergunning. (artikel 3.21 Wro)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

12.

Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht

(Wabo)

 

 

 

 

 

12.1

het beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a., b., c., d.,g. en i. , alsmede artikel 2.2, lid 1 onder a., d., e., f., g., h., en i, en voorzover in combinatie met de overige in artikel 2.1 en 2.2 bedoelde activiteiten tevens over al die genoemde activiteiten.

College

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

12.2

het beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e. en i.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft, en de bevoegdheid niet is opgedragen aan ODH

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.3

het beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder f. en h. en 2.2 lid 1 onder b. en c.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen   

12.4

het beslissen om een onder12.1 genoemde omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.5

het beslissen om een onder12.2 genoemde omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft, en de bevoegdheid niet is opgedragen aan ODH

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.6

het beslissen om een onder12.3 genoemde omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.7

het inwinnen en uitbrengen van adviezen en het aanvragen van een verklaring van geen bedenking voorzover het betrekking in onder12.1 genoemde gevallen

college

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.8

het inwinnen en uitbrengen van van adviezen en het aanvragen van een verklaring van geen bedenking voorzover het betrekking in onder 12.2 genoemde gevallen

college

md, mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft, en de bevoegdheid niet is opgedragen aan ODH

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen   

12.9

het inwinnen en uitbrengen van adviezen en het aanvragen van een verklaring van geen bedenking voorzover het betrekking in onder 12.3 genoemde gevallen

college

md, mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.10

het doorzenden van een aanvraag om omgevingsvergunning als genoemd in artikel 3.1

college

md, mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft, en de bevoegdheid niet is opgedragen aan ODH

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.11

het besluiten om een aanvraag om omgevingsvergunning aan te houden als genoemd in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.12

het doen van kennisgeving en mededeling als genoemd in artikel 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, en 3.15 van de indiening van een aanvraag om een omgevingsvergunning, tussenbesluiten en de besluiten op de aanvraag.

College

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.13

het verzoeken om aanvulling van de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb indien niet is voldaan aan de indieningsvereisten als genoemd in de Regeling omgevingsrecht, alsmede uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in artikel 4:15 van de Awb.

College

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen   

12.14

te beslissen om een aanvraag niet te behandelen op grond van artikel 4:5 Awb of 3.18 van de Wabo.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.15

ingeval een omgevingsvergunning wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb het ter inzage leggen van het (ontwerp)besluit met onderliggende stukken alsmede het kennisgeven en mededeling doen van het (ontwerp)besluit.

College

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.16

Het besluit tot het verlengen van de beslistermijn, als bedoeld in respectievelijk artikel 3.9 en 3.12

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.17

Alle andere in het kader van de beslissing op het verzoek om omgevingsvergunning te nemen tussenbesluiten en te verrichten handelingen

college

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.18

het besluiten tot overschrijving van een omgevingsvergunning op een andere naam

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.19

het aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn tot het uitvoeren van toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de Wabo.

College

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.20

Het, al dan niet op verzoek, besluiten tot het opleggen van een bestuursrechtelijke herstelsanctie, als bedoeld in paragraaf 5.4 van de Wabo, gericht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo gestelde.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

12.21

Alle in het kader van het toezicht en de handhaving van de bij of krachtens de Wabo te nemen tussenbesluiten en te verrichten handelingen.

College

md, mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

13.

Verordening benoeming openbare ruimte en toekenning huisnummering 2010

 

 

 

 

 

13.1

Vaststellen huisnummering op basis van de verordening.(art. 2 en art. 3)

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

14.

Huisvestingswet

 

 

 

 

 

14.1

Het verlenen en weigeren van een splitsingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 5, § 1 van de regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.

Woningwet

 

 

 

 

 

15.1

Het beslissen op een aanvraag om een bouwvergunning (art. 40 t/m 56b Woningwet).

College

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.2

Het verdagen van een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning (artikel 46 Woningwet

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.3

Het beslissen om een aanvraag om bouwvergunning buiten behandeling te stellen wegens onvolledigheid van bescheiden (art. 4:5 Awb)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.4

Het beslissen tot aanhouden van een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning (artikel 50 t/m 55 Woningwet)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.5

Het verlenen van vrijstelling van het Bouwbesluit als bedoeld in art. 6 Woningwet alsmede het verlenen van vrijstellingen en beschikken op gelijkwaardigheid als bedoeld in het Bouwbesluit

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.6

Het geven van een verklaring dat de desbetreffende bouwvergunning zal worden verleend als de Minister beslist tot vrijstelling van het Bouwbesluit als bedoeld in art. 7 Woningwet, het doen van een verzoek om vrijstelling daarbij begrepen..

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.7

Het vaststellen en uitvoeren van besluiten tot aanschrijving en bijbehorende bestuursdwang als bedoeld in art. 13 t/m 16 Woningwet.

College

mg, md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

15.8

Het besluiten tot overschrijving van een bouwvergunning op naam van een ander.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

16.

Handhaving Woningwet

 

 

 

 

 

16.1

Het, al dan niet op verzoek, beslissen om toepassing te geven aan de bevoegdheid ex artikel 125 van de Gemeentewet (dwangsom/bestuursdwang) bij gebleken strijdigheid met het bepaalde bij of krachtens de Woningwet

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

17.

Bouwverordening

 

 

 

 

 

17.1

Het verlenen van vrijstelling van voorschriften in de Bouwverordening.

College

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

17.2

Het beslissen op een aanvraag om sloopvergunning en op een sloopmelding (hoofdstuk 8 Bouwverordening).

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen   teamleider Vergunningen

17.3

Het, al dan niet op verzoek, besluiten tot intrekken van een verleende bouwvergunning (art. 59 Woningwet juncto artikel 4:1 van de Bouwverordening)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Bouwbesluit 2012

 

 

 

 

 

18.1

Alle bevoegdheden uit het Bouwbesluit 2012

college

md, mg vm

idem

 

afdelingshoofd vergunningen

teamleider Vergunningen

19

Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

 

 

 

 

 

19.1

Het kenbaar maken welke beschermde monumenten naar het oordeel van het gemeentebestuur in het restauratie-uitvoeringsprogramma opgenomen zouden moeten worden en in welke volgorde (art. 12, lid 2))

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Advies Veiligheid  

19.2

Het begeleiden van restauraties (art. 23).

College

mg

idem

 

afdelingshoofd Advies Veiligheid  

19.3

Het verklaren dat het werk naar behoren is uitgevoerd en het vaststellen van de definitieve subsidie, onder voorbehoud van goedkeuring minister (art. 31).

College

mg, md

idem

 

afdelingshoofd Advies Veiligheid  

20.

Monumentenwet 1988

 

 

 

 

 

20.1

Het beslissen op een verzoek tot het niet ter inzage leggen van gegevens, waarvan de geheimhouding met het oog op de bescherming van bedrijfsgegevens gerechtvaardigd is (art. 12, lid 8).

College

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

20.2

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in art. 12, lid 1 Monumentenwet 1988.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

20.3

Het adviseren van de minister ingevolge art. 17, lid 2 Monumentenwet 1988.

College

mg

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

20.4

Het beslissen op een aanvraag om sloopvergunning (art. 37 Monumentenwet 1988).

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

21.

Monumentenverordening 1989

 

 

 

 

 

21.1

Het beslissen op een aanvraag om vergunning (art. 10 lid 3)

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

Na advisering door de Monumenten-commissie

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

22.

Verordening duurzaam bouwen

 

 

 

 

 

22.1

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

23.

Reclameverordening 2005

 

 

 

 

 

23.1

Verbinden voorschriften en beperkingen aan een vergunning (artikel 1.5) als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.3

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

23.2

Beslissen omtrent het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing (artikel 1.7) als bedoeld in artikel 2.1

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

23.3

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor reclame op een onroerende zaak of een daarop aanwezige zaak (art. 2.1 en 2.3).

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

23.4

Het verlenen/weigeren van toestemming voor het overdragen van een vergunning ex art. 9 van de verordening (art. 19).

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen  

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Verordening openbaar gemeentewater Delft 1996

 

 

 

 

 

30.1

Advies inwinnen bij de commissie Welstand en monumenten met betrekking tot uiterlijk en inrichting van een seizoenontheffing voor een terrasboot (art. 13 onder c).

college

mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.2

Bekendmaken in Stadskrant en ter inzage leggen van seizoenontheffing terrasboot (art. 13 onder d).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.3

Het geven van aanwijzingen over het markeren van een gezonken vaartuig (art. 19, lid 2).

College

mg

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.4

Het meren, verhalen en/of in bewaring nemen van onbeheerde vaartuigen en/of objecten (art. 20).

College

mg, vm

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.5

Beslissen op de aanvraag om ontheffing voor het bevaren van openbaar gemeentewater (art. 4, lid 2).

College

md

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.6

Beslissen op de aanvraag om sneller te varen dan 6 km/uur (art. 5, lid 2).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.7

Beslissen op de aanvraag om ontheffing om af te meren (art. 6, lid 2 jº art. 9, 10, 11, 13, 14, of 15).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.8

Beslissen op de aanvraag om ontheffing met betrekking tot de afstand tussen twee vaartuigen (art. 8, lid 4 jº art. 8 lid 2).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.9

Beslissen op de aanvraag om ontheffing om af te meren aan andere dan daarvoor bestemde voorwerpen (art. 8, lid 4 jº art. 8, lid 3a).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.10

Beslissen op de aanvraag om ontheffing om een vaartuig onder of bij een brug af te meren (art. 8, lid 4 jº art. 8. Lid 3b).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.11

Beslissen op een aanvraag om ontheffing een vaartuig af te meren op de plaats waarvoor aan een ander ontheffing is verleend (art 8, lid 4 jº art. 8, lid 3c).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.12

Beslissen op de aanvraag om ontheffing een vaartuig af te meren zonder deugdelijk kenmerk/zonder jaarsticker (art. 8, lid 4 jº art. 8, lid 3d).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.13

Beslissen op de aanvraag om ontheffing af te meren in kennelijke verwaarloosde toestand (art. 8, lid 4, jº art. 8, lid 3e).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.14

Beslissen op een aanvraag om ontheffing om af te meren met twee of meer vaartuigen naast elkaar (art. 8, lid 4 j jº art. 8, lid 3f).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.15

Beslissen op een aanvraag om ontheffing om een vaartuig te (ver)bouwen etc. (art. 8, lid 4 jº art. 8, lid 3h).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

adjunct-havenmeester

30.16

Advies inwinnen bij de commissie Welstand en monumenten met betrekking tot uiterlijk van een woonschip.

College

mg

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.17

Beslissen op de aanvraag om ontheffing tot het exploiteren van rondvaartschepen of door spierkracht voortbewogen vaartuigen welke gebruik maken van openbaar gemeentewater (art. 16, lid 2).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.18

Beslissen op de aanvraag om ontheffing van het verbod tot baggeren, dreggen, etc. (art. 17, lid 2 jº art. 17, lid 1a).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.19

Beslissen op de aanvraag om ontheffing van het verbod tot enige verandering aan te brengen in of aan kaden, bermen, glooiingen of jaagpaden (art. 17, lid 2 jº art. 17, lid 1b).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.20

Beslissen op de aanvraag om ontheffing van het verbod een aanleg-, los of laadplaats, trap, stoep, steiger, voetpad, oprit of leuning te maken, te veranderen of op te ruimen (art. 17, lid 2 jº art. 17, lid 1c).

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.21

Beslissen op de aanvraag om ontheffing schade toe te brengen aan vegetatie op, of in het water of aan de kademuren (art. 17, lid 2 jº art. 17, lid 1).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.22

Beslissen op de aanvraag om ontheffing van het verbod een voorwerp over of boven openbaar gemeentewater te hebben (art. 18, lid 2).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.23

Het niet in behandeling nemen van te vroeg of te laat ingediende aanvragen (art. 21, lid 3).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.24

Het stellen van nadere eisen omtrent de wijze van indienen van een aanvraag (art. 21, lid 4).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.25

Beslissen omtrent het intrekken of wijzigen van een ontheffing.

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

30.26

Het in bijzondere omstandigheden afwijken van de verordening (art. 29)

college

md, mg, vm

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders toezicht en handhaving, gebiedsteam 1

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

31.

Wrakkenwet

 

 

 

 

 

31.1

Opruimen van vaartuigen en voorwerpen als genoemd in artikel 1.

College

mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

31.2

Kennisgeving van opruiming als genoemd in artikel 2 en 3.

College

mg

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

31.3

Vergunning voor toegang tot of verblijf op vaartuig of voorwerp waarvoor kennisgeving ingevolge artikel 3 is gedaan (artikel 4).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

31.4

Verkopen van geborgene (artikel 6)

college

vm

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

32.

Scheepvaartverkeerswet

 

 

 

 

 

32.1

Besluit tot het plaatsen dan wel verwijderen van verkeerstekens (art. 5).

College

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

32.2

Ontheffing verlenen van een gebod of verbod dat wordt aangegeven met een verkeersteken (art. 7).

College

md

idem

 

-afdelingshoofd Toezicht en handhaving

-teamleiders Toezicht en handhaving, gebiedsteam 2

-havenmeester

-adjunct-havenmeester

33.

Warenmarktverordening

 

 

 

 

 

33.1

Verbinden van voorschriften en/of beperkingen aan vergunning of ontheffing (artikel 3)

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.2

Beslissen over het inrichten van de warenmarkt (artikel 4)

college

md

idem

 

afdelingshoofd programmering Veiligheid

33.3

Vaststellen van de tekeningen, behorend bij de verordening

(artikel 5 lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd programmering Veiligheid

33.4

Bepalen dat warenmarkt tijdelijk op andere dag, tijd en/of locatie plaatsvindt (artikel 6)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.5

Instellen van een marktcommissie (artikel 7)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.6

Controleren of standplaatshouder nog beschikt over benodigde bescheiden (artikel 9 lid 3)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.7

Beslissen over het toewijzen van een vaste standplaats en het verlenen van een vergunning hiervoor (artikel 8 jo. 11 en 12, lid 1)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.8

Inschrijven standplaatshouder op anciënniteitenlijst (artikel 12, lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.9

Intrekken en/of doorhalen inschrijving anciënniteitenlijst of overschrijven van een vergunning (artikel 13, lid 1,2,3)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.10

Overschrijven vergunning (artikel 13, lid 4, 5, 6 en 7)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.11

Inschrijven gegadigde op meelooplijst (artikel 14, lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleider Toezicht en handhaving gebiedsteam 1

marktmeester  

33.12

Verlenen van een tijdelijke vergunning aan meeloper (artikel 14 lid 6)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleider Toezicht en handhaving gebiedsteam 1

marktmeester  

33.13

Toewijzen dagplaats (artikel 15, lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleider Toezicht en handhaving gebiedsteam 1

marktmeester  

33.14

Doorhalen inschrijving op meelooplijst (artikel 16)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.15

Toewijzen standwerkersplaats (artikel 17, lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleider Toezicht en handhaving gebiedsteam 1

marktmeester  

33.16

Vaststellen van nadere regels over toelating en loting (artikel 17 lid 5)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.17

Beslissen over ontheffing m.b.t. het overleggen van een geneeskundige verklaring (artikel 19, lid 3)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.18

Beslissen over ontheffing van de verplichting persoonlijk aanwezig te zijn dan wel mee te lopen (artikel 21)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.19

Beslissen over verzoek van standplaatshouder zich te laten vervangen (artikel 22)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.20

Beslissen over ontheffing van het bepaalde in artikel 23, lid 1, 3 en 6: tijdig innemen standplaats, vervroegd verlaten standplaats en vroeger goederen of waren aanvoeren (art. 24 lid 10)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht en handhaving  

33.21

Beslissen over ontheffing gebruik eigen materiaal (artikel 25, lid 3)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.22

Beperken gebruik elektriciteit (artikel 26, lid 4 en 5)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.23

Verbieden van het verhandelen van bepaalde artikelen (artikel 27)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.24

Beslissen over ontheffing als bedoeld in artikel 28 lid 2.

College

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.25

Beslissen over ontheffing voor de verkoop van geringe eet- en drinkwaren t.b.v. de standplaatshouders

(artikel 31, lid 2)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.26

Beslissen over (evt.voorwaardelijke) intrekking dan wel schorsing van de vergunning (artikel 33)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.27

Beslissen over het uitsluiten van een meeloper of een standwerker bij de toewijzing van een standplaats

(artikel 34)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.28

Beslissen over onmiddellijke verwijdering van de markt (artikel 35)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

33.29

Beslissen over het toepassen van de hardheidsclausule (artikel 36)

college

md

idem

 

afdelingshoofd Toezicht en handhaving

teamleiders toezicht handhaving  

34.

Bomenverordening

 

 

 

 

 

34.1

Het beslissen op een aanvraag om vergunning tot het vellen of doen vellen van een houtopstand (artikelen 2 en 7.)

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.2

Het, geven van toestemming tot direct vellen (noodkap), indien sprake is van acuut gevaar of een daarmee vergelijkbare situatie van spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid, als bedoeld in artikel 8 van de Bomenverordening Delft 2013.

burg

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.3

Het opleggen van een herplantplicht/storting herplantfonds, indien zonder vergunning is geveld, (art. 11 leden 1 en 2.).

college

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.4

Het opleggen van de verplichting om voorzieningen te treffen tot behoud van de houtopstand (art. 11, lid 4).

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.5

Beslissen tot aanschrijven in verband met boomziekte/ziekteverspreiders (art. 14 lid 1)

college

mg, md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.6

Het verlenen en weigeren van ontheffing van het verbod gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren indien het een boomsoort betreft die boomziekte kan verspreiden. (art. 14 leden 2 en 3).

College

md

idem

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

34.7

Beslissen over toepassing anti-hardheidsclausule (art. 18)

college

 

 

 

afdelingshoofd Vergunningen

teamleider Vergunningen

35.

Verordening ondergrondse infrastructuren Delft

 

 

 

 

 

35.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders.

college

md, mg, vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Veiligheid

-afdelingshoofd Vergunningen

36

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

 

 

 

 

36.1

Het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten voor de toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5.25, zesde lid, van de Awb

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

 

36.2

De beslissing omtrent de invoering van een verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 5:37, eerste en tweede lid van de Awb.

college

md

idem

 

 

Cluster Samenleving

1.

Verordening woninggebonden subsidies (Stadsgewest Haaglanden)

 

 

 

 

 

1.1

Het beslissen op aanvragen om het verlenen, vaststellen en uitbetalen van geldelijke steun voor

a)het bouwen van sociale huurwoningen;

b)het bouwen van huurstandplaatsen;

c)het bouwen van huurwoonwagens;

d)het bouwen van sociale koopwoningen;

e)het bouwen van koopstandplaatsen;

f)het bouwen van koopwoonwagens;

g)het treffen van ingrijpende voorzieningen aan huurwoningen;

h)het treffen van ingrijpende voorzieningen aan huurstandplaatsen;

i)het bouwen van huurwoningen van beleggers;

j)het bouwen van premiewoningen.

college (krachtens mandaat DB Haaglanden)

md, vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-programmeur Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

1.2

Het beslissen op aanvragen om het verlenen, vaststellen en uitbetalen in de vorm van een toeslag ten behoeve van plaatselijk verschillende omstandigheden voor het bouwen van woningen of standplaatsen of het treffen van ingrijpende voorzieningen aan huurwoningen of -standplaatsen.

college (krachtens mandaat DB Haaglanden)

md, vm

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-programmeur Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

1.3

Het beslissen op aanvragen om het verlenen, vaststellen en uitbetalen in de vorm van een toeslag ten behoeve van huurverlaging aan een toegelaten instelling die een sociale-huurwoning of huurstandplaats beheert:

a)die wordt gebouwd ter vervanging van een andere woning of standplaats, of

b)waaraan ingrijpende voorzieningen worden getroffen.

college (krachtens mandaat DB Haaglanden)

md, vm

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-programmeur Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

2.

Regionale Huisvestingsverordening van Stadsgewest Haaglanden 2005

 

 

 

 

 

2.1

Het verlenen c.q. weigeren van voorrang voor woonruimte, zoals omschreven in de artikelen 31 en 60 lid 2 ;

Het verlengen van afgegeven voorrangsverklaringen;

Het intrekken van een al toegekende voorrangsverklaring.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd uitvoering Samenleving

2.2.

Het voeren van correspondentie inzake het proces, het uitnodigen van bezwaarmakers voor hoorzittingen en het vragen van externe adviezen inzake de ambtelijke behandeling van de bezwaarschriften tegen afwijzing voorrangsverklaring.

college

mg

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd uitvoering samenleving

-teamleider afdeling uitvoering

-jurist samenleving

3.

Onderwijs

 

 

 

 

 

3.1

Het beslissen op materiële aanvragen voor gelden voor openbaar en bijzonder onderwijs, met een maximum van € 10.000,- waarvoor normbedragen worden gehanteerd en die binnen de begroting vallen.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

3.2

Voorschotten en afrekeningen subsidie godsdienstonderwijs openbare scholen (conform verordening)

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

3.3

Voorschotten en afrekeningen bijzonder onderwijs ingevolge rijks- en gemeentelijke regelingen.

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

3.4

Ingebruikgeving en verhuur schoollokalen.

college

vm

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

3.5

Uitvoering leerplichtwet

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Uitvoering Samenleving

4.

Welzijn

 

 

 

 

 

4.1

Verlening vergunning voor gebruik accomodaties voor kortere duur/tijdelijke aard die in beheer zijn bij Samenleving.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

4.2

Vaststellen of door instellingen te benoemen personeelsleden wel/niet tot de subsidiabele personeelsformatie gerekend kunnen worden, zowel t.a.v. getalsmatige criteria als t.a.v. benoembaarheidseisen.

college

md

idem.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd advies Samenleving

-teamleider Wijken en voorzieningen

-teamleider Stad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Diverse regelingen sociale zaken

 

 

 

 

 

6.1

Het indienen van aanvragen, tussentijdse declaraties en slotdeclaraties in het kader van de subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds.

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

uitgezonderd van dit mandaat is het indienen van een bezwaarschrift- of beroepschrift

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd uitvoering Samenleving

6.2

Beschikkingen tot schadevergoeding op grond van art. 28 BOPZ.

burg.

md

idem

idem

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd uitvoering Samenleving

-teamleider uitvoering Samenleving

6.3

Beschikkingen op grond van de Wet, werk en bijstand, incl. de op de WWB gebaseerde verordeningen en beleidsregels

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

-integraal manager

-consulent jongeren

-senior consulent jongeren

-senior consulent jongeren/teamleider a.i..

6.4

Beschikkingen op grond van de WWb, incl. het Bbz

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

-consulent jongeren

-senior consulent jongeren

-senior consulent jongeren/teamleider a.i.

6.5

Beschikkingen over de “participatieladder” (betreffende arbeidsinschakeling).

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

-integraal manager

-consulent jongeren

-senior consulent jongeren

-senior consulent jongeren/teamleider a.i.

6.6

Beschikkingen op grond van de IOAZ en IOAW incl.de op de IOAZ en IOAW gebaseerde verordeningen en beleidsregels.

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

6.7

Beschikkingen op aanvragen om een verstrekking in het kader van lokale inkomensondersteunende maatregelen

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

-consulent jongeren

-senior consulent jongeren

-senior consulent jongeren/teamleider a.i.

6.8

De toekenning van vervoersvoorzieningen op grond van art. 4 WPO, art. 4 WEC en art. 4 en art 127 WVO. (leerlingenvervoer)

college

md

idem

idem

-hoofd afdeling Uitvoering Samenleving

-integraal manager

-consulent jongeren

-senior consulent jongeren

-senior consulent jongeren/teamleider a.i.

7.

Verordening Kinderopvang

 

 

 

 

 

7.1

Het bijhouden van het register kinderopvang , het verwerken van wijzigingen , het handhaven en opsporen op basis van de wetgeving en sanctioneren van kindercentra die zich niet houden aan de kwaliteitseisen gesteld in de Wet Kinderopvang

college

md

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd uitvoering Samenleving

7.2

Het opleggen van sanctiemaatregelen in de eerste fase volgens de nota Handhavingsbeleid Kinderopvang

college

md

idem

 

-afdelingshoofd programmering Samenleving

-afdelingshoofd uitvoering Samenleving

8.

Wet Vavo

 

 

 

 

 

8.1

Beschikkingen op grond van de wet Vavo

college

md

idem

 

-afdelingshoofd Uitvoering Samenleving

Cluster GBO

1.

Riskmanagement

 

 

 

 

 

1.1

Sluiten en onderhouden van verzekeringscontracten ten behoeve van gemeentelijke instellingen met verzekeringsmaatschappijen

college, burg.

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

1.2

Aangaan van overeenkomsten ten behoeve van het beheer van de verzekeringsportefeuille

college, burg.

vm

idem

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

1.3

Doen van premiebetalingen aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen

college, burg.

vm

idem

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

1.4

Behandelen van schades en het doen van schade-uitkeringen aan gedupeerden

college, burg.

vm

idem

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

1.5

Aanstellen van externe adviseurs i.h.k.v. schadebehandeling, -begeleiding

college, burg.

md, vm

idem

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

1.6

Het verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering van de onder 8 t/m 12 genoemde besluiten

burg.

vm

idem

 

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager Facilitaire Dienstverlening

2.

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen

 

 

 

 

 

2.1

A.Het beheren van de basisregistraties adressen en gebouwen

B.Het mogen vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten. (artikel 8)

C.Het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG

D.Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

E.Het nemen van een formaliseringsbeslissing voor het uitvoeren van de wet BAG.

F. Het verrichten van de in de wet BAG genoemde overige feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet .

college

md, mg

Gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-Bronbeheerder BAG

-Teamleider Basisregistraties

-Sr registrator/gegevensbeheerder objecten

-Registrator/gegevensbeheerder objecten

3.

Diverse regelingen sociale zaken

 

 

 

 

 

3.1

Besluiten inzake het instellen van, danwel het afzien van, terugvordering en verhaal, inzake het instellen van gerechtelijke invordering, inzake andere rechtshandelingen o.g.v. het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, zulks voorzover het betrekking heeft op de WWB (incl. BZ), IOAW, IOAZ, Zorgwet VVTV en WMO.

college

vm

gemeentedirecteur, voor zover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

uitgezonderd van dit mandaat is het besluit tot het instellen van beroep

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager JZ

-juridisch medewerkers BVT KCC

3.2

Het aanhangig maken van een verhaalsprocedure de vertegenwoordiging van de gemeente bij terugvorderings en verhaals procedures.

burg.

md, vm

idem

idem

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager JZ

-juridisch medewerkers BVT KCC

3.3

Het verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van terug-/invordering.

burg.

md, vm

idem

idem

-hoofd Programmering GBO

-kennisveldmanager JZ

-juridisch medewerkers BVT KCC

Vastgoed

1.

Bedingen voor de uitgifte van gronden in erfpacht door de gemeente Delft (1976)

 

 

 

 

 

1.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van burgemeester en wethouders.

college

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

2.

Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Delft van 1988

 

 

 

 

 

2.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van burgemeester en wethouders.

college

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

3.

Algemene Erfpachtbepalingen der gemeente Delft 1993

 

 

 

 

 

3.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van burgemeester en wethouders.

college

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

4.

Algemene erfpachtbepalingen der gemeente Delft van 2012.

 

 

 

 

 

4.1

Alle bevoegdheden die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van burgemeester en wethouders

college

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

5.

Algemene Voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Delft van 1994 (AV 1994)

 

 

 

 

 

5.1

-Het geven van toestemming voor omzettingen van erfpachten, uitgegeven onder de erfpachtvoorwaarden 1988 (AE 1988) en 1993 (AE1993) in eigendom, met toepassing van de AV 1994;

-Het geven van toestemming voor omzettingen van erfpachten, uitgegeven onder de erfpachtsvoorwaarden 1929 (AE 1929) en 1976 (AE 1976) in eigendom, met toepassing van de AV 1994 en daarbij de grondwaarden te herzien dan wel de grondwaarden daarvan na ommekomst van de contractuele herzieningsperioden aan te passen, een en ander conform de daarvoor in de Nota Erfpacht 2005 vastgestelde systematiek.

college

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

5.2

De in de AV 1994 aan burgemeester en wethouders gedelegeerde bevoegdheden, waaronder:

a)het vorderen van een vergoeding voor het reserveren van grond (art. 3);

b)het eisen van het storten en tevens restitueren van de waarborgsom (art. 3);

c)het verlenen van ontheffing van inrichtingsplicht (art. 5);

d)gedoogplicht t.b.v. kabels en leidingen (art. 7);

e)vaststellen van de schadevergoeding (art. 7);

f)vaststellen wijze van beschoeiing (art. 11);

g)ingebrekestelling (art. 12);

h)het opleggen van een boete (art. 14).

college

md, vm

idem

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

6.

Vastgoed algemeen

 

 

 

 

 

6.1

Het (doen) uitoefenen van stemrecht in een Vereniging van Eigenaren waarbij al dan niet financiële verplichtingen worden aangegaan, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag in de begroting is opgenomen

burg.

vm

gemeentedirecteur,voorzover het betreft het organisatieonderdeel waaraan deze leiding geeft.

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

6.2

Aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het tijdelijk om niet in gebruik geven van gemeentelijke bebouwde onroerende zaken.

college, burg.

vm

idem

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

6.3

Aangaan van overeenkomsten ter verwerving of uitgifte van onroerende zaken en/of rechten daarop, het aangaan van huurovereenkomsten waarvoor nog geen toereikend bedrag in de begroting is opgenomen, alsmede het aangaan van intentieovereenkomsten en al dan niet anterieure overeenkomsten van kostenverhaal, een en ander onder voorbehoud van instemming door het college van burgemeester en wethouders.

college, burg.

vm

idem

 

-afdelingshoofd Vastgoed

-teamleiders Vastgoed

Cluster Besturing en Controlling

1.

Treasury

 

 

 

 

 

1.1

Liquiditeitssaldo beleggen c.q. financieren in rekening-courant en hiertoe aangaan van rekening-courant-overeenkomsten met in Nederland gevestigde bankinstellingen.

college, burg.

md, vm

Gemeentecontroller

De bevoegdheid onder 1 t/m 5 wordt uitgeoefend binnen het kader van het bij of krachtens de financiële verordeningen ex artt. 212, 213 en 213a Gemeentewet bepaalde.

-

1.2

Uitzetten bedragen op deposito’s, onderhandse geldleningen c.q. in schuldbewijzen in Nederlandse gulden en/of euro, voor zover deze impliciet een hoofdsomgarantie inhouden;

college, burg.

md, vm

Gemeentecontroller

 

-

1.3

Aantrekken geldleningen op de geld- en kapitaalmarkt.

college, burg.

md, vm

Gemeentecontroller

 

-

1.4

Bedragen beleggen in obligaties c.q. in schuldbewijzen in Nederlandse gulden en/of euro, voorzover hierbij impliciet een hoofdsomgarantie van kracht is.

college, burg.

md, vm

Gemeentecontroller

 

-

1.5

Met off-balance instrumenten de vaste rente op langlopende geldleningen wijzigen in variabele rente.

college, burg.

md, vm

Gemeentecontroller

 

-

1.6

Verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering van de onder 1 t/m 5 genoemde besluiten

burg.

md, vm

Gemeentecontroller

 

-

2.

Gemeentegaranties

 

 

 

 

 

2.1

Het aangaan van achtervangovereenkomsten, SVN-financieringen; overeenkomsten van borgtocht en het vestigen van hypotheekrecht in het kader van garantieverlening.

college, burg.

md,vm

Gemeentecontroller

de bevoegdheid als hier genoemd wordt uitgeoefend binnen het kader van het bij of krachtens de nota gemeentegaranties bepaalde.

 

Werkse!

1.

Wet sociale werkvoorziening

 

 

 

 

 

1.1

Beslissing omtrent indienstneming personen als bedoeld in art. 2 van de wet.

college

md

directeur Werkse!

 

 

1.2

Beëindiging dienstbetrekking personen als bedoeld in art. 6.

college

md

directeur Werkse!

 

 

1.3

Beslissen op aanvragen om indicatiestelling als bedoeld in artikel 11 van de wet

college

md

directeur Werkse!

 

 

2.

Regeling kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden

 

 

 

 

 

2.1

Beschikkingen op grond van de Regeling kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden

college

md

Directeur Werkse!

 

 

3.

Wet werk en bijstand

 

 

 

 

 

3.1

Beschikkingen op grond van de Wet werk en bijstand inclusief de op de Wwb gebaseerde verordeningen en beleidsregels.

college

md

Directeur Werkse!

 

 

4.

IOAZ en IOAW

 

 

 

 

 

4.1

Beschikkingen op grond van de IOAZ en IOAW, inclusief de op de IOAZ en IOAW gebaseerde verordeningen en beleidsregels

college

md

Directeur Werkse!

 

 

5.

.Volwasseneneducatie

 

 

 

 

 

5.1

Het sluiten van een scholingsovereenkomst met zelfmelders als bedoeld in de nota Volwasseneneducatie 2013

college

md

Directeur Werkse!

 

 

6.

Participatieladder

 

 

 

 

 

6.1

Beschikkingen over de “participatieladder”(betreffende arbeidsinschakeling)

 

 

Directeur Werkse!

 

 

Erfgoed Delft

 

Het (besluiten tot het) aanvaarden van aan de gemeente gemaakte erfstellingen en legaten.

college, burg.

md, vm

directeur Erfgoed Delft.

 

 

 

Het (besluiten tot het) aanvaarden van schenkingen.

college, burg.

md, vm

directeur Erfgoed Delft

 

 

 

Het (besluiten tot het) aangaan van overeenkomsten van bruikleen en ruil.

college, burg.

md, vm

directeur Erfgoed Delft

 

 

 

Het (besluiten tot het) kopen en verkopen van zaken ten behoeve van of uit de collectie van Erfgoed Delft

college, burg.

md, vm

directeur Erfgoed Delft

 

 

 

Het aangaan van sponsorverplichtingen voor Erfgoed Delft

college

vm

directeur Erfgoed Delft

 

 

 

Het nemen van beslissingen in het kader van de Monumentenwet 1988, hoofdstuk 5 (art.38-60, Archeologische Monumentenzorg.)

college

md, mg

Directeur Erfgoed Delft

 

-Teamleider Archeologie Delft

-Archeoloog, coördinator beleid

Vrije Akademie

 

Het aangaan van sponsorverplichtingen voor de VAK.

college

vm

directeur VAK

 

 

Actiecentrum Communicatie (ACC)

 

1

2

3

4

5

6

 

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

Mandaat (md)

Machtiging (mg)

Volmacht (vm)

Bevoegde functionaris

(art. 3, lid 1, sub b, voorschriften MMV-besluit)

Instructies als bedoeld in artikel 10:6 Awb

Ondermandaat (omd)

Ondermachtiging (omg)

Ondervolmacht (ovm)

(art. 3, lid 1, sub c, voorschriften MMV-besluit)

 

Het ACC kan zonder toestemming vooraf het onderstaande in gang zetten. De verantwoording vindt achteraf plaats.

A.Alarmeren en opstarten van de crisiscommunicatie organisatie

-alarmeren en opstarten ACC

-alarmeren benodigde professionals, zowel intern als extern

Alarmeren calamiteitenzender Omroep West

-alarmeren overige media

B..Activeren, inrichten en inzetten van kanalen en middelen

-websites

-publieksnummers

-social media

 

 

Directeur

GBO

 

 

 

C.Daadwerkelijk communiceren met media en publiek

-Bevestiging van het feit dat zich een groot incident heeft voorgedaan en feiten en omstandigheden die zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren zonder in te gaan op oorzaken en/of schuldvraag.

-Dat de hulpverlening is gealarmeerd en over verantwoordelijkheden, taken, werkzaamheden en processen van de diverse actoren binnen de crisisorganisatie.

-Dat nog geen indicatie van slachtoffers en omvang kan worden gegeven en de eerste prioriteit op hulpverlening en slachtoffers ligt.

-Dat de burgemeester is geïnformeerd, en dat hij zich over de ontstane situatie buigt en spoedig met een reactie komt.

-Nadere procesinformatie, toelichting op de momenten waarop en de middelen waarmee de crisisorganisatie communiceert.

burg.

vm

Directeur

GBO

 

Afdelingshoofd programmering GBO

C. Bevoegdheidsuitoefening Griffier

1.

Algemeen

 

 

 

 

 

1.1

Voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen e.d.).

college, burg.

md, mg, vm

griffier

Uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de instructies terzake van de gemeenteraad

 

1.2

Alle handelingen in het kader van de voorbereiding van door het bestuursorgaan te nemen besluiten.

college, burg.

md, mg, vm

griffier

idem

 

1.3

Beantwoording van verzoeken om informatie/deelneming aan enquêtes e.d.

college, burg.

mg

griffier

idem

 

1.4

Verstrekken van informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur betreffende aangelegenheden, waarvan de voorbereiding, c.q. uitvoering aan het betreffende dienstonderdeel is opgedragen.

college, burg.

md, mg

griffier

idem

 

1.5

Uitnodigingen voor bijeenkomsten, hoorzittingen e.d.

college, burg.

mg

griffier

idem

 

1.6

Treffen van maatregelen ter invordering van achterstallige betalingen aan de gemeente.

college, burg.

vm

griffier

idem

 

1.7

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, waarvan de kennisneming behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter.

college

vm

griffier

idem

 

1.8

Besluiten tot voeging als beledigde partij als bedoeld in art. 332 Wetboek van Strafvordering.

college

vm

griffier

idem

 

1.9

Verstrekken van gunningen voor onder toezicht van het betreffende organisatieonderdeel uit te voeren werken.

college, burg.

vm

griffier

idem

 

1.10

Vertegenwoordigen van de gemeente inzake alle buitengerechtelijke rechtshandelingen, voor zover betrekking hebbend op aangelegenheden, waarvan de uitvoering aan het betreffende organisatieonderdeel is opgedragen.

burg.

vm

griffier

idem

Ambtelijk secretaris van de Delftse rekenkamer vzv het de Delftse rekenkamer betreft en met inachtneming van instructies van de penningmeester van de Delftse rekenkamer.

1.11

Het uitnodigen voor hoorzittingen alsmede het horen i.h.k.v. bezwaar- of beroepschriftenprocedures in gevallen waarin het horen niet is opgedragen aan een commissie als bedoeld in de artikelen 7:13 en 7:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

college, burg.

md, mg

griffier

idem

 

1.12

Besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden.

college

md

griffier

idem

 

1.13

Het besluiten tot en het aangaan van overeenkomsten betrekking hebbend op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente, respectievelijk het betreffende organisatie-onderdeel, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting is opgenomen.

college, burg.

md, vm

griffier

idem

Ambtelijk secretaris van de Delftse rekenkamer vzv het de Delftse rekenkamer betreft en met inachtneming van instructies van de penningmeester van de Delftse rekenkamer

1.14

Het voeren van aanbestedingsprocedures en het aanbesteden van werken, leveringen en diensten op nationaal, Europees of enig ander niveau.

college, burg.

vm, mg

griffier

idem

 

1.15

Het instellen van bezwaar, beroep, hoger beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.16

Het aanhangig maken van een bodemprocedure alsmede het instellen van hoger beroep en cassatie.

college, burg.

vm

griffier

idem

 

1.17

Het indienen van een verzoek bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening op te heffen of te wijzigen (art. 8:87 lid 2 Awb).

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.18

Het indienen van een verzoek bij de rechtbank een onherroepelijk geworden uitspraak te herzien (art. 8:88 lid 1 Awb).

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.19

Het naar voren brengen van zienswijzen of bedenkingen voorzover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor de gemeente of het gemeentebestuur de mogelijkheid bestaat.

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.20

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en het melden van gegevensverwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens.

college

md

griffier

idem

 

1.21

het nemen van besluiten op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandig schadebesluit)

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.22

het beslissen omtrent klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Awb

college, burg.

md

griffier

idem

 

1.23

Het aanvragen van subsidies bij andere overheden.

college

mg

griffier

idem

 

2.

Financiën

 

 

 

 

 

2.1

Het beschikken over budgetten en het aangaan van financiele verplichtingen en rechten, voorzover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting is opgenomen

college, burg.

vm

griffier

Uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de instructies terzake van de gemeenteraad

Ambtelijk secretaris van de Delftse rekenkamer vzv het de Delftse rekenkamer betreft en met inachtneming van instructies van de penningmeester van de Delftse rekenkamer

2.2

Het betaalbaar/invorderbaar stellen van ingekomen facturen

Voor leveringen en diensten

college, burg.

vm

griffier

idem

Ambtelijk secretaris van de Delftse rekenkamer vzv het de Delftse rekenkamer betreft en met inachtneming van instructies van de penningmeester van de Delftse rekenkamer

2.3

Het betalen en invorderen van facturen

college, burg.

vm

griffier

idem

Ambtelijk secretaris van de Delftse rekenkamer vzv het de Delftse rekenkamer betreft en met inachtneming van instructies van de penningmeester van de Delftse rekenkamer

D. Externe mandaten / machtigingen / volmachten

behorend bij het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit (MMV-besluit)

1.

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

 

 

 

 

1.1

Toekennen, verminderen en beëindigen van aanvullende FPU-uitkering (CAR 5a:1 t/m 5a:6)

college

md

Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel (Vut-fonds)

ondermandaat toegestaan, met inachtneming van de algemene voorschriften in de artikelen 1 t/m 8 van het MMV-besluit

1.2

Toepassen hoofdstuk 10a CAR (bovenwettelijke werkloosheidsuitkering)

college

md

Loyalis Maatwerkadministratie

idem

1.3

Individuele ontslaguitkeringen

college

md

idem

idem

1.4

Toepassen hoofdstuk 11a (suppletieregeling)

college

md

idem

idem

1.5

Uitvoering verordening, regelende de toekenning van uitkering en pensioen aan gewezen wethouders der gemeente Delft en hun nabestaanden

college

md

Stichting Pensioenfonds ABP

idem

2.

Verzekeringen

 

 

 

 

2.1

Het voeren van buitengerechtelijke handelingen in het kader van schadezaken, conform de polisvoorwaarden.

college

mg, vm

De betreffende verzekeringsmaatschappij waarmee een overeenkomst is aangegaan

ondermachtiging, ondervolmacht toegestaan, met inachtneming van de algemene voorschriften in de artikelen 1 t/m 8 van het MMV-besluit

3.

Huisvestingsverordening c.a.

 

 

 

 

3.1

Het beslissen op een aanvraag om huisvestingsvergunning voor een corporatie huurwoning (art. 7 en 8).

college

md

directeuren Delftse woningcorporaties

Zie college besluit d.d. 23 juli 1996

4.

Aanwijzen toezichthouders

 

 

 

 

4.1

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 2:17 en 2:19 van de APV vzv betrekking hebbend op de brandveiligheid.

burg.

md

Regionaal brandweercommandant van de Veiligheidsregio Haaglanden

 

4.2

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de volgende voorschriften:

-de Woningwet (daarbij inbegrepen de Bouwverordening, het Bouwbesluit, Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken en ministeriële regelingen) voorzover betrekking hebbend op de brandveiligheid.

-de Brandveiligheidsverordening 2010.

college

md

Regionaal brandweercommandant van de Veiligheidsregio Haaglanden

 

5.

Wet op Huisverbod

 

 

 

 

5.1

Het vertenwoordigen van de burgemeester en zijn belangen toelichten bij de openbare zittingen, in het kader van de Wet op Huisverbod van

-de Sector Familie-en Jeugdrecht van de Rechtbank Den Haag en van de President van de Rechtbank;

-de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Voorzitter van deze afdeling.

burg

vm

afdelingshoofd programmering Samenleving

ovm

De volgende personen , werkzaam bij Vijverberg juristen:-

D.Kortleve;

S.C. Lap;

O.van Riel ;

A.Kosters;

J.M. Mulder;

C.L. Kuipers;

A.H.J. Visser;

A.H. van Soest ;

J.Zwennis;

P.Vriezen

6.

Verkeersbesluit Milieuzone Delft

 

 

 

 

6.1

Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van een ingestelde milieuzone, voor zover passend binnen artikel 4 van het Ontheffingenbeleid milieuzone en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding daarvan.

college

md, mg

Algemeen directeur van Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ontwikkeling Spoorzone Delft

 

 

 

 

7.1

1.Het verrichten van alle handelingen in het kader van de voorbereiding en uitvoering van door het bestuursorgaan te nemen besluiten in het kader van ontwikkeling spoorzone:

a.Het doen van beleidsvoorstellen, raadsvoorstellen, alsook het medeparaferen van voorstellen uit de gemeentelijke organisatie die betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de spoorzone en/of het project Het Nieuwe Kantoor.

b.het budgethouderschap voor al het vastgoed in de spoorzone.

c.het afstemmen met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

2.Het aangaan van overeenkomsten namens de gemeente Delft voor grondtransacties, die nodig zijn in het kader van de uitvoering van het project Spoorzone, en die gronden betreffen die gelegen zijn binnen de projectgrens van de Spoorzone, alsmede alle uitvoeringshandelingen, die uit de grondtransacties voortvloeien;

3.Het uitvoeren van de gemeentelijke rechtspositionele regelingen voor het bij OBS gedetacheerde gemeentepersoneel overeenkomstig de aan clusterdirecteuren gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van ontslag en beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een uit de gemeentelijke organisatie gedetacheerde medewerker. (CAR, NUR, WOR, Arbo)

college

md,mg

de (plv) directeur van OBS BV

de plaatsvervanger is bevoegd bij afwezigheid van de directeur.