Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 12

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 12
CiteertitelTwaalfde uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201029-01-2014Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Twaalfde uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft;

Overwegende dat op 24 februari 2005 is besloten de locatie Surinamestraat 1 te Delft aan te wijzen als locatie voor de dagopvang voor dak- en thuislozen en/of verslaafden (registratienummer 545930);

overwegende dat het openlijk gebruik van alcoholhoudende drank op de openbare weg in de omgeving van de dagopvang aan de Surinamestraat 1 tot overlast, die een inbreuk vormt op de rechten van anderen, kan leiden;

overwegende dat die inbreuk kan bestaan uit intimiderend of anderszins hinderlijk gedrag jegens voorbijgangers en bewoners in de betreffende gebieden, waardoor er sprake kan zijn van schending van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat;

overwegende dat op 19 december 2006, na kennisneming van het Beheerplan Surinamestraat e.o., is besloten de besluitvormingsprocedure tot een alcoholverbod in het kader van de APV voor het gebied bedrijventerrein Vrijenban en Oostsingel vanaf de Reineveldbrug tot voetgangers/fietsersbrug voor te bereiden en in gang te zetten (registratienummer 20191150);

gelet op artikel 2:33, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

b e s l u i t :

  • aan te wijzen het gebied: “bedrijventerrein Vrijenban en Oostsingel vanaf de Reineveldbrug tot voetgangers/fietsersbrug” als gebied waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

Delft, 16 februari 2010.

Het college voornoemd.

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps