Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Starterslening verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStarterslening verordening
CiteertitelStarterslening verordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201725-01-2019Wijziging van de artikelen 1,2,3 en 4

01-12-2016

Gemeenteblad, 30 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Starterslening verordening

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Starterslening VERORDENING

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

 • c.

  Gemeenterekening: Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  Aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • f.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • g.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening;

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2 Budget

 • 1.

  De gemeente Delft heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 5 bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 5 bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000;

 • 3.

  De Starterslening en de eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Beide leningen mogen samen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De grens voor de verwervingskosten is de NHG- grens. Verbeterkosten, achterstallig onderhoud of  meerwerk (bij nieuwbouw) kunnen meegenomen worden in de financiering;

 • 4.

  Het College wijst een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 4 Limieten

 • 1.

  Het college bepaalt jaarlijks het voor Startersleningen beschikbare budget (toekenningsplafond) en maakt indien nodig het voor de Startersleningen benodigde budget over op de Gemeenterekening Starterslening van SVn;

 • 2.

  Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vastgestelde budget hiervoor toereikend is en tot uiterlijk 1 januari 2019;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 – Toepassingsbereik

Artikel 5 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van personen tussen de 18 en 35 jaar woonachtig in Delft of woonachtig elders in Nederland;

en:

 • b.

  die als starter op de woningmarkt een woning in Delft willen verwerven;

  • 2.

   De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 6
 • 1.

  Aanvragers die, op grond van artikel 5 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente, i.c. het Klantcontactcentrum (KCC), een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening);

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 – Afwijzen of intrekken van de Starterslening

Artikel 7 Afwijzen of intrekken aanvraag

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Voorwaarden SVn

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Hoofdstuk 7 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 5 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover de toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De Starterslening verordening treedt in werking 8 dagen nadat hij bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 29 maart 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Starterslening verordening’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2012;

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart ,burgemeester,

Drs. R.G.R. Jeene ,griffier,

 

Gewijzigd bij raadsbesluit van 29 november 2012.

In werking getreden 8 dagen na publicatie en werkt terug tot en met 29 november 2012.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 11 juli 2013.

In werking getreden 8 dagen na publicatie en werkt terug tot en met 11 juli 2013.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2013.

In werking getreden 8 dagen na publicatie en werkt terug tot en met 19 december 2013.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 6 november 2014.

In werking getreden 8 dagen na publicatie en werkt terug tot en met 6 november 2014.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 26 november 2015.

Treedt in werking op 1 januari 2016.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 1 december 2016.

Treedt in werking op 1 januari 2017 en na publicatie.