Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Delft 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Delft 2017
CiteertitelVerordening Toeristenbelasting Delft 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017reguliere actualisering

30-06-2016

Gemeenteblad 12 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Delft 2017

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 28 april 2016;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017. (Verordening Toeristenbelasting Delft 2017).

 

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

 • b.

  Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);

 • c.

  Huisvestingswet: de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548);

 • d.

  Algemene termijnenwet: de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314);

 • e.

  vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • f.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • g.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • h.

  vervallen.

 • i.

  vaste staanplaatsen: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

Artikel 2 AARD VAN DE HEFFING EN BELASTBAAR FEIT

Onder de naam "toeristenbelasting" wordt een belasting geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten of op vaste standplaatsen, tegen vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven.

Artikel 3 BELASTINGPLICHT

 • 1.

  De toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtige degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 GRONDSLAG EN MAATSTAF VAN HEFFING

De toeristenbelasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 5 TARIEVEN

De toeristenbelasting wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 6 BELASTINGTIJDVAK

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 7 WIJZE VAN HEFFING

 • 1.

  De toeristenbelasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 • 2.

  Geen toeristenbelasting wordt geheven indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het kalenderjaar minder dan 10 zal of heeft belopen.

Artikel 8 NACHTVERBLIJFREGISTER

 • 1.

  De belastingplichtige is gehouden per kalenderjaar een nachtverblijfregister bij te houden.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot over-

  nachten wordt verschaft gegevens tenminste betreffende:

  naam en woonplaats;

  datum van aankomst en datum van vertrek;

  het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen, zonodig onder door het college te stellen voorwaarden.

Artikel 9 TIJDSTIP VAN BETALING EN BETALING IN TERMIJNEN

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet de toeristenbelasting tegelijkertijd met het doen van aangifte worden betaald binnen een maand na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 VRIJSTELLING

 • 1.

  De toeristenbelasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degene die:

  • a.

   als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;

  • b.

   als gebruiker van een woonschip of een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, onderscheidenlijk onder f, van de Huisvestingswet, daarin overnacht;

  • c.

   op de dag waarop de eerste overnachting plaatsvindt, nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt.

 • 2.

  De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing ter zake van verblijf op campings binnen de gemeente op vaste standplaatsen, in mobiele kampeeronderkomens en in vakantie-onderkomens.

Artikel 11 NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 12 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toeristenbelasting Delft 2017".

Artikel 13 INWERKINGTREDING

 • 1.

  De Verordening toeristenbelasting gemeente Delft 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2016.

,burgemeester.

Mr. drs. G.A.A. Verkerk

,griffier.

Drs. R.G.R. Jeene CMC

 

TARIEVENTABEL TOERISTENBELASTING DELFT 2017

Hoofdstuk 1

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van een overnachting:

1.1.1 per persoon per overnachting € 2,90.

1.2 In afwijking van 1.1 bedraagt het tarief ter zake van

het houden van verblijf met overnachten op campings binnen de gemeente op vaste standplaatsen, in mobiele kampeeronderkomens en in vakantie-onderkomens:

1.2.1 per persoon per overnachting € 0,80.

1.3 vervallen

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 30 juni 2016 tot vaststelling van de Verordening toeristenbelastingen Delft 2017.

TOELICHTING

op de Verordening toeristenbelasting Delft 2017.

De tarieven zijn verhoogd met 1,1 %.

De tarieven zijn rekenkundig afgerond.