Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Regeling outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996
CiteertitelRegeling outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-199618-10-2012nieuwe regeling

26-09-1996

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996

De raad van de gemeente Delft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 1996;

gelezen de ledenbrief van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 7 maart 1995;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

overwegende, dat outplacementfaciliteiten de mogelijkheid dat gewezen wethouders zich op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid een nieuwe functie verwerven kan vergroten;

dat het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor gewezen wethouders zowel in het belang is van de gewezen wethouders als van de gemeente;

dat naast outplacementactiviteiten ook andere vormen van loopbaanmanagement de kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

REGELING outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

belanghebbende:

hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders gemeente Delft 1992;

b.

outplacementbureau:

bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding;

c.

loopbaanmanagement:

de activiteiten, die een gewezen wethouder onderneemt om inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden, vaardigheden te verbeteren en dergelijke, gericht op het op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid verwerven van een nieuwe functie, anders dan als onderdeel van outplacement.

Artikel 2 toekenning van outplacementfaciliteiten

Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

Artikel 3 maximale toekenningsduur

Outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 toekenning van loopbaanmanagementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van andere faciliteiten dan bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Faciliteiten als bedoeld in dit artikel kunnen worden verleend ten behoeve van sterkte-/zwakteanalyses, sollicitatietrainingen en dergelijke, die er toe kunnen bijdragen de kans om op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid een nieuwe functie te verwerven te vergroten.

Artikel 5 omvang faciliteiten

 • 1.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten of loopbaanmanagementfaciliteiten als bedoeld in de artikelen 2 en 4 komen voor rekening van de gemeente. Wanneer het outplacementfaciliteiten betreft sluiten burgemeester en wethouders daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 2.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 6 uitleg regeling

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 7 slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling outplacement en loopbaanmanagementfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996" en treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 1996.

burgemeester

H.V.van Walsum

secretaris

U.Sijtema