Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV
CiteertitelVerordening ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 78 RVV 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201101-01-2015gewijzigde regeling

24-11-2011

Stadskrant 7 december 2011

Onbekend
01-01-200606-01-2012nieuwe regeling

03-11-2005

Stadskrant 6-11-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 18 oktober 2005;

gelet op artikel 78 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot de wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 • b.

  Bebouwde kom: de bebouwde kom waarvan de gemeenteraad bij raadsbesluit van 24 juni 2004 de grenzen heeft vastgelegd overeenkomstig artikel 20a van de Wegenverkeerswet;

 • c.

  Binnenstad: het gebied, binnen (met de wijzers van de klok mee, beginnend bij de Reineveldbrug): Reineveldbrug midden, Rijn-Schiekanaal tot en met Zuidkolk, Westsingel, de as van het spoorviaduct tot en met Kampveldweg, de wegas Kampveldweg, de wegas Wateringsevest tot Reineveldbrug midden, met uitzondering van het voetgangersgebied “autoluw-plus”;

 • d.

  Gebied Rijksstraatweg: het gebied, zoals aangewezen in de bijlage, behorend bij deze verordening;

 • e.

  Voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV;

 • f.

  Laden en lossen: het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in - en uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

 • g.

  Halen en brengen: het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de brengplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring instappen of uitstappen van een of meerdere personen, die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

 • h.

  Brutovervangingswaarde: de waarde van een middel of voorwerp bepaald door de som van verwerving, gebruikgereed maken, verstrekking en alle daartoe strekkende administratieve handelingen;

 • i.

  RVV: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Artikel 2 Ontheffing

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen op grond van artikel 87 RVV;

 • 2.

  Ontheffing op grond van hetgeen in deze verordening is bepaald, wordt niet verleend in gebieden die in de ‘Verordening voor verlening van vrijstelling of ontheffing voor gebruik van het voetgangersgebied “autoluw-plus” en/of de bij die verordening behorende bijlage zijn aangemerkt als autoluw-plus.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het verlenen van ontheffing in het kader van artikel 87 RVV.

Artikel 4 Vrijstelling

De bebouwde kom is steeds vrijelijk toegankelijk voor motorvoertuigen van de hulpdiensten politie, brandweer dan wel de ambulance, mits het motorvoertuig als zodanig herkenbaar is en kennelijk gebruikt wordt ten behoeve van de rechtmatige uitoefening van de functie van de bij deze hulpdienst werkzame bestuurder of andere inzittende

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag dient, uiterlijk drie weken voordat de ontheffing is benodigd, schriftelijk te worden ingediend.

 • 2.

  Voor het indienen van de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het door het college vastgestelde formulier, dat volledig dient te worden ingevuld, ondertekend en van alle benodigde bewijzen moet zijn voorzien alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 3.

  De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

 • 4.

  De aanvraag heeft betrekking op maximaal 1 voertuig, uitgezonderd een bedrijfsontheffing.

 • 5.

  In het belang van orde, veiligheid, medische zorg of een andere dringende of bijzondere omstandigheid kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid.

 • 6.

  Het college kan op grond van artikel 10, zesde lid aan de houder van een voertuig maximaal zes incidentele ontheffingen per half jaar verlenen.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag binnen twee weken na de dag waarop de aanvraag volledig is vervangen.

 • 2.

  Het college kan haar beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van het besluit tot verdaging wordt voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 7 Karakter van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend voor een bepaalde of onbepaalde termijn. In geval van ontheffing voor bepaalde termijn, voor een zo kort mogelijke termijn met een maximale geldigheidsduur van een jaar.

 • 2.

  Ontheffing wordt verleend voor een bepaald, zo klein mogelijk, gebied.

 • 3.

  Ontheffing wordt niet verleend voor de binnenstad op donderdag en/of zaterdag en/of op overige dagen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur.

 • 4.

  In het belang van orde, veiligheid, medische zorg of een andere dringende of bijzondere omstandigheid kan worden afgeweken van het bepaalde in het vorige lid.

 • 5.

  De ontheffing is voertuiggebonden, tenzij in de ontheffing anders is bepaald.

 • 6.

  Er wordt maximaal één ontheffing verleend per bewoner en twee ontheffingen per bedrijf.

 • 7.

  Ontheffing, verleend aan een bewoner, geldt voor maximaal één voertuig.

 • 8.

  De ontheffing vermeldt in ieder geval:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   kenteken van het voertuig, waarvoor ontheffing is verleend, tenzij sprake is van een bedrijfsontheffing of een voertuig dat niet kentekenplichtig is;

  • c.

   omschrijving van het voertuig, waarvoor ontheffing is verleend;

  • d.

   tijdvak en gebied waarvoor de ontheffing is verleend;

  • e.

   geldigheidsduur van de ontheffing;

  • f.

   van welke verkeersregel en, indien van toepassing, welk verkeersteken ontheffing is verleend.

 • 1.

  De ontheffing gaat vergezeld van een bewijs van verlening, waarop in het vorige lid genoemde gegevens staan vermeld. Het originele bewijs van verlening dient op de voorgeschreven wijze zichtbaar in, op of aan het voertuig bevestigd te zijn.

 • 2.

  Het bewijs van verlening blijft eigendom van de gemeente Delft.

 • 3.

  Indien de ontheffing vergezeld gaat van een sleutel of ander voorwerp, kan hiervoor een borgsom in rekening worden gebracht.

  • a.

   De borgsom mag niet meer bedragen dan vijf keer de brutovervangingswaarde van het betreffende voorwerp;

  • b.

   Het college kan nadere regels vaststellen inzake het toepassen van een borgsom en het in rekening brengen van de kosten voor vervanging van het betreffende voorwerp.

  • c.

   Een door het college ter vervanging verleend voorwerp wordt niet eerder verleend dan nadat de borgsom en de leges, zoals eventueel in dit kader vastgesteld in de bij de Legesverordening behorende tarieventabel, zijn voldaan.

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een ingevolge deze verordening verleende ontheffing kunnen voorschriften en/of beperkingen worden verbonden. Deze mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie ingevolge deze verordening een ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en/of beperkingen na te komen.

Artikel 9 Ontheffing binnenstad

Het college kan de eigenaar of houder van een voertuig ontheffing verlenen ten behoeve van het:

 • a.

  verhuizen van en naar een woonadres in de binnenstad, dat is gelegen in een voor gemotoriseerd verkeer afgesloten gebied of straat;

 • b.

  bereiken van de eigen privé-parkeerplaats als deze is gelegen in een voor gemotoriseerd verkeer afgesloten gebied;

 • c.

  bereiken van zijn woonhuis door een persoon in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en woonachtig in een voor gemotoriseerd verkeer afgesloten gebied;

 • d.

  laden en/of lossen van materialen en/of gereedschappen bij een pand in een afgesloten gebied, als aangetoond wordt dat deze benodigd zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden en aangetoond wordt dat het laden/lossen niet binnen de eventueel geldende vensteruren mogelijk is en het, voor het bedrijf noodzakelijke, laden en/of lossen niet aan de rand van het afgesloten gebied kan plaatsvinden;

 • e

  . parkeren van een voertuig in directe nabijheid van te verrichten werkzaamheden, waarbij aangetoond wordt dat noodzakelijk is dat bij voortduring gebruik wordt gemaakt van apparatuur en/of gereedschappen uit dat voertuig, zonder de doorgang voor overig verkeer te hinderen. Aangetoond dient te worden dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de bij de werkzaamheden benodigde materialen op de betreffende locatie af te leveren, waarna het voertuig buiten het afgesloten gebied op een reguliere parkeerplaats wordt geparkeerd;

 • f.

  het dienen van een belang van orde, veiligheid, medische zorg of een andere dringende of bijzondere omstandigheid.

Artikel 10 Ontheffing Rijksstraatweg

Het college kan de eigenaar of houder van een voertuig in ieder geval ontheffing verlenen van het op de Rijksstraatweg aangeduide, op maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur geldende, verkeersteken C6:

 • 1.

  aan bewoners en bedrijven, zoals aangewezen in de bijlage, behorend bij deze verordening;

 • 2.

  ten behoeve van dienstwagens van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat, mits het betreffende motorvoertuig als zodanig herkenbaar is en gebruikt wordt ten behoeve van de rechtmatige uitoefening van de functie van de bij deze overheidsorganisaties werkzame bestuurder of andere inzittende en bij deze uitoefening gebruik van het motorvoertuig noodzakelijk is;

 • 3.

  aan eigenaren of pachters van een stuk grond, gelegen in het gebied Rijksstraatweg, zoals aangewezen in de bijlage, behorend bij deze verordening;

 • 4.

  aan leveranciers ten behoeve van het laden en/of lossen van goederen bij een pand, gelegen in het gebied Rijksstraatweg, zoals aangewezen in de bijlage, behorend bij deze verordening;

 • 5.

  ten behoeve van het halen en/of brengen van een persoon bij een pand, gelegen in het gebied Rijksstraatweg, zoals aangewezen in de bijlage, behorend bij deze verordening;

 • 6.

  aan de houder van een vrachtauto, die hoger is dan de doorrijhoogte van het viaduct ‘Pauwbrug’, die gelegen is ter hoogte van de Delfgauwseweg in Delft en waarvan de doorrijhoogte 3,80 meter bedraagt;

 • 7.

  aan andere belanghebbenden, in het kader van orde, veiligheid, medische zorg of een andere dringende of bijzondere omstandigheid.

Artikel 11 Bedrijfsontheffing

 • 1.

  Het college kan in ieder geval ontheffing verlenen aan een bedrijf ten behoeve van openbaar collectief personenvervoer, gehandicaptenvervoer, ouderenvervoer, taxi’s, vaste leveranciers en dierenambulances.

 • 2.

  Een bedrijfsontheffing is niet-voertuiggebonden en gaat vergezeld van maximaal tien bewijzen van verlening.

 • 3.

  Per bedrijf worden maximaal vier bedrijfsontheffingen verleend.

Artikel 12 Intrekking of wijziging van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing vereist is

  • c.

   indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen

  • d.

   indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij ontbreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • e.

   indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 • 2.

  De houder van een ontheffing dient wijziging van de gegevens, genoemd in artikel 7, achtste lid, schriftelijk kenbaar te maken aan het college, zodat de verleende ontheffing, indien mogelijk, kan worden gewijzigd.

Artikel 13 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de personen werkzaam in de functie van Controleur Openbare Ruimte van de Sector Toezicht Openbare Ruimte.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij het besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 3.

  Op deze datum wordt ingetrokken de Verordening Ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Delft 1996.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2005.

Bekendgemaakt: 6 november 2005.

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

griffier

drs. Y. van Delft

Gewijzigd bij raadsbesluit van 24 november 2011.

Bekendgemaakt: 7 december 1011.

Bijlage, behorend bij de Verordening ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft

Ingevolge artikel 1, onder d van de verordening wordt aangewezen als gebied Rijksstraatweg:

 • Ackerdijkseweg te Delfgauw en Delft

 • Hofweg te Rotterdam-Overschie

 • Rijksstraatweg te Delfgauw en Delft

 • Schieveensedijk te Rotterdam-Overschie

 • Zwethkade te Delfgauw en Delft

 • Overslagpad te Delft

Ingevolge artikel 10, eerste lid van de Verordening worden als bewoners en bedrijven aangewezen de bewoners van en de bedrijven gevestigd in de panden aan de:

 • Ackerdijkseweg te Delfgauw, voor zover het betreft de huisnummers: 16, 18, 20, 22, 24 en 26;

 • Delfgauwseweg te Delft, voor zover het betreft de huisnummers: 389, 391, 393, 395 en 397;

 • Hofweg te Rotterdam-Overschie, tussen Schieveensedijk en de Oude Bovendijk, voor zover het betreft de huisnummers: 51,63, 65, 71,81,92,93,101,149,150,151,163,165,300,301,320,321,322,324,325,326,331, 333 en 335;

 • Rijksstraatweg te Delfgauw, voor zover het betreft de huisnummers: 29, 49 en 51;

 • Rijksstraatweg te Delft, voor zover het betreft de huisnummers: 11, 35, 105, 107, 115, 117, 125, 132, 139, 141, 143 en 145;

 • Schieveensedijk te Rotterdam-Overschie, voor zover het betreft de huisnummers: 11, 13, 15, 23, 27, 29, 31, 31A en 51;

 • Zwethkade te Delfgauw, voor zover het betreft de huisnummers: 26, 28, 30, 32, 34 en 36;

 • Overslagpad te Delft, voor zover het betreft de huisnummers: 25 t/m 25 E.

Ingevolge artikel 5, tweede lid van de verordening is het volgende aanvraagformulier vastgesteld:

Aanvraagformulier voor ontheffing op grond van de Verordening ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft

Aanvrager:

 • Naam:

 • Contactpersoon (bij bedrijf):

 • Adres:

 • Postcode:

 • Woon- of vestigingsplaats:

 • Telefoonnummer:

 • Faxnummer:

 • E-mail:

Betreft:

 • 0

  Ontheffing doorgangsverbod bij voor gemotoriseerd verkeer afgesloten gebied/straat;

 • 0

  Ontheffing verplichting rijbaan te gebruiken;

 • 0

  Ontheffing parkeerverbod;

 • 0

  Ontheffing van andere verkeersregel of verkeersteken, namelijk:

Locatie/gebied/straat waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

Datum/periode en tijdsduur waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

 

 

 

 

[Leges conform tarieventabel, behorend bij Legesverordening: ontheffing voor één dag €... , ontheffing voor bewoner €... en overige ontheffingen €... .]

Reden aanvraag:

 • 0

  verhuizing van/naar afgesloten gebied;

 • 0

  bereiken privé-parkeerplaats in afgesloten gebied/straat;

 • 0

  bereiken woonadres door bewoner gebied Rijksstraatweg;

 • 0

  bereiken bedrijf in gebied Rijksstraatweg, namelijk (naam bedrijf):

 • 0

  bereiken eigen of gepachte grond (kopie pachtovereenkomst of eigendomsbewijs grond meezenden);

 • 0

  halen/brengen bewoner van afgesloten gebied in bezit van gehandicaptenparkeerkaart;

 • 0

  parkeren van bij werkzaamheden noodzakelijk voertuig;

 • 0

  laden/lossen tbv. werkzaamheden in afgesloten gebied (hierbij aantonen dat laden/lossen niet binnen vensteruren mogelijk is);

 • 0

  wettelijke bepaling, namelijk:

 • 0

  andere reden, namelijk:

Voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

Kenteken (niet bij aanvraag bedrijfsontheffing of niet-kentekenplichtig voertuig):

Type/omschrijving voertuig:

Opgaaf van zaken waarmee overlast voor derden wordt beperkt (indien van toepassing):

Dit aanvraagformulier kan (volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de benodigde documenten) worden afgeven of opgestuurd naar de Publieksbalie, Phoenixstraat 16, 2611 AL Delft (telefoonnummer: 015 – 260 22 22, faxnummer: 015 - 219 71 50). Openingstijden Publieksbalie: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur en vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Ik verklaar

 • -

  door ondertekening van deze aanvraag akkoord te gaan met de aan de ontheffing verbonden voorwaarden;

 • -

  wijziging van gegevens (zoals adres, eigenaar voertuig, kenteken en/of omschrijving voertuig) per ommegaande schriftelijk mede te delen aan het college, zodat de verleende ontheffing, indien mogelijk, kan worden gewijzigd;

 • -

  dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:…………………………Datum:……………………Handtekening:……………………