Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Algemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke sportaccommodaties
CiteertitelAlgemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke sportaccomodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ingangsdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2000nieuwe regeling

22-02-2000

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke sportaccommodaties

De algemene voorwaarden voor gebruik overdekte gemeentelijke sportaccommodaties maken integraal deel uit van de Gebruiksovereenkomst overdekte gemeentelijke sportaccommodaties en zijn geldig met ingang van 4 juli 2006.

1. Definities

 • het Sportbedrijf: Vakteam Sportbedrijf van Cluster Wijk- en Stadszaken van de gemeente Delft.

 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Sportaccommodatie wil gebruiken.

 • Gebruiksovereenkomst: het geheel van de reservering door Gebruiker en de bevestiging hiervan door de gemeente, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 • Seizoen: tijdvak van 1 september tot en met 31 augustus.

 • Seizoensgebruik: cyclisch gebruik van een Sportaccommodatie of een gedeelte daarvan gedurende een Seizoen.

 • Sportaccommodatie: een sporthal, sportzaal of gymzaal die via de gemeente ter beschikking kan worden gesteld aan Gebruikers, bestaande uit één of meer sportruimten en bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, douches en toiletten.

2. Gebruikstarief en betaling

 • 2.1

  Gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de Gebruiksovereenkomst is omschreven

 • 2.2

  Het gebruikstarief omvat mede het normale gebruik van verwarming, elektra en water. Indien extra verlichting en/of verwarming wordt gevraagd en toegestaan, dan wordt dit aan Gebruiker apart in rekening gebracht.

 • 2.3

  Afhankelijk van de feiten en omstandigheden zal over het gebruikstarief al dan niet BTW in rekening worden gebracht.

 • 2.4

  Met uitzondering van incidenteel gebruik, geschiedt facturatie maandelijks achteraf. Gebruiker dient de rekening voor de vervaldatum te voldoen overeenkomstig de op de rekening aangegeven betaalwijze.

 • 2.5

  In geval van incidenteel gebruik geschiedt facturatie voorafgaand aan het gebruik. Het gebruikstarief dient vooraf (contant) te worden voldaan bij het Sportbedrijf tegen afgifte van een kasontvangstbewijs, voorzover Gebruiker niet aantoont dat het gebruikstarief uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van het gebruik reeds is voldaan door overschrijving op de door het Sportbedrijf aangegeven post- of bankrekening.

 • 2.6

  Het gebruikstarief wordt zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan.

 • 2.7

  Sportbedrijf behoudt zich het recht voor de Gebruiksovereenkomst te beëindigen indien Gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet. Voordat Sportbedrijf tot opzegging overgaat, stelt zij Gebruiker nog in de gelegenheid om het achterstallige bedrag in één keer over te maken.

 • 2.8

  In geval sprake is van een situatie als bedoeld in lid 7, is het voor Gebruiker niet mogelijk nieuwe overeenkomsten aan te gaan voor gebruik van Sportaccommodatie(s) van het Sportbedrijf.

 • 2.9

  Indien Gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt Sportbedrijf incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van Gebruiker.

3. Diensten

In het gebruikstarief zijn inbegrepen de volgende diensten die Sportbedrijf levert:

 • Het schoonhouden van de Sporthal;

 • Het openen en sluiten van de Sportaccommodatie, voorzover Gebruiker geen sleutel krijgt;

 • Het toezicht en beheer tijdens gebruiksuren;

 • Het beheer en toezicht op naleving van het huishoudelijk reglement;

 • De zorg voor verlichting, verwarming en (warm) water;

 • Het op peil houden van een goede luchtbehandeling;

 • Het beschikbaar hebben van sportmateriaal en sporttoestellen (korven, netten, tribunes en dergelijke);

 • Het onderhouden van contacten met verenigingen, scholen en andere gebruikers, alsmede advisering over de te verrichten activiteiten;

 • Het onderhouden en vervangen van materialen/inventaris.

4 Annulering

 • 4.1

  Indien Gebruiker de ter beschikking gestelde Sportaccommodatie niet gebruikt op de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijden, is Gebruiker verplicht om hiervan uiterlijk 1 maand voor de desbetreffende datum melding te doen aan het Sportbedrijf.

 • 4.2

  Indien tijdig melding is gedaan van de annulering door Gebruiker, zal het Sportbedrijf geen kosten in rekening brengen. Indien niet tijdig melding is gedaan, brengt het Sportbedrijf aan Gebruiker het volledige gebruikstarief in rekening.

 • 4.3

  Indien over het gebruikstarief BTW in rekening wordt gebracht, geldt dat ook voor het gebruikstarief dat conform het bepaalde in lid 4.2 in rekening wordt gebracht.

5 Duur en (tussentijdse) beëindiging

 • 5.1

  De Gebruiksovereenkomst geldt maximaal voor één Seizoen en wordt na afloop van het Seizoen niet stilzwijgend verlengd.

 • 5.2

  Tussentijdse wijziging en/of opzegging van de Gebruiksovereenkomst is wederzijds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 • 5.3

  Bij meer dan drie wijzigingen en/of opzeggingen van de Gebruiksovereenkomst kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht..

 • 5.4

  Het Sportbedrijf behoudt zich het recht voor de Sportaccommodatie (tijdelijk) vrij te maken in onder andere de hiernavolgende situaties:

  • Het plaatsvinden van (inter)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de Sportaccommodatie, waardoor deze niet door derden kan worden gebruikt (bijv. scholierentoernooien);

  • Noodzakelijke wijzigingen / (onderhouds)werkzaamheden aan de Sportaccommodatie;

  • Calamiteiten;

  • Het algemeen belang.

 • 5.5

  Indien zich een situatie als in 5.4 genoemd voordoet, zal het Sportbedrijf dit, voor zover mogelijk, tijdig, aankondigen en zich inspannen om vervangende sportruimte voor Gebruiker te vinden. Het Sportbedrijf zal aan Gebruiker eventuele reeds betaalde vergoeding voor het niet-genoten gebruik restitueren. Het Sportbedrijf is nimmer gehouden tot een vergoeding welke meer bedraagt dan het door Gebruiker betaalde gebruikstarief.

 • 5.6

  Het Sportbedrijf behoudt zich het recht voor om een Gebruiksovereenkomst voor Seizoensgebruik na schriftelijke waarschuwing te beëindigen in geval van overtreding door Gebruiker van bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. Het Sportbedrijf behoudt zich tevens het recht voor om één of meer personen wegens wangedrag de toegang tot de Sportaccommodatie te ontzeggen.

6 Staat bij aanvang en na afloop gebruik

 • 6.1

  Gebruiker dient iedere klacht over de staat van de Sportaccommodatie die hij gebruikt onmiddellijk aan het Sportbedrijf mondeling mede te delen, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering per brief, per mail of in het logboek te berichten aan het Sportbedrijf. Indien de Gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest.

 • 6.2

  De procedure voor het melden van storingen aan technische installaties, schade en/of calamiteiten anderszins is geregeld in de Gebruiksovereenkomst.

7 Gebruik

 • 7.1

  Gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde ruimte slechts te gebruiken voor de daarin toegestane activiteiten

 • 7.2

  Gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de Sportaccommodatie. Aanwijzingen van beherend en controlerend personeel, dat zich als zodanig kan legitimeren dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Gebruiker dient materialen ordelijk op te ruimen

 • 7.3

  De Sportaccommodatie mag niet eerder worden betreden dan een kwartier voor de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijd en een leider of bestuurslid van Gebruiker hierbij aanwezig is.

 • 7.4

  Overschrijding van de in de Gebruiksovereenkomst vastgestelde tijden is niet toegestaan, tenzij het Sportbedrijf hierin op voorhand heeft toegestemd. In dergelijke gevallen wordt een rekening verstrekt voor de extra gebruikstijd.

 • 7.5

  De kleed- en wasruimten mogen twintig minuten voor en na de in de Gebruiksovereenkomst vermelde tijden worden gebruikt.

 • 7.6

  De sportvloer mag slechts betreden worden met schoeisel dat geschikt is voor indoor-gebruik en geen schade veroorzaakt aan de sportvloer.

 • 7.7

  Het is in alle ruimten verboden om dranken, etenswaren of versnaperingen te nuttigen, en om te roken.

 • 7.8

  Bij overtreding van artikel 7.6 en 7.7 worden de extra kosten verbonden aan het schoonmaken van de betreffende sportvloer aan Gebruiker in rekening gebracht; Bij overtreding van het rookverbod van artikel 7.7 worden in verband hiermee ingevolge de Tabakswet opgelegde boete(s) door de Voedsel en Waren Autoriteit aan Gebruiker doorberekend.

 • 7.9

  Indien wordt geconstateerd dat de sportaccommodatie als gevolg van het huren door Gebruiker meer dan normaal is verontreinigd, worden de extra schoonmaakkosten in rekening gebracht aan Gebruiker.

 • 7.10

  Gebruiker is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sportbedrijf, de hem ter beschikking gestelde ruimte aan derden in gebruik te geven, dan wel gebruikstijden met derden te ruilen.

 • 7.11

  Rijwielen en andere vervoermiddelen dienen buiten het gebouw op de daartoe bestemde gelegenheden te worden geplaatst.

 • 7.12

  Dieren worden in de accommodatie niet toegelaten.

 • 7.13

  De sportaccommodatie wordt na 23.30 uur niet meer in gebruik gegeven.

 • 7.14

  Gebruiker dient aanwijzingen en voorschriften, gegeven door instanties met wettelijk vastgestelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals Brandweer, Politie, e.d. terstond op te volgen.

 • 7.15

  Het Sportbedrijf staat niet in voor de openstelling van horeca-faciliteiten in de Sportaccommodatie. Het is Gebruiker zonder toestemming van het Sportbedrijf verboden om in de Sportaccommodatie horeca-activiteiten te ontplooien.

 • 7.16

  Gebruiker is zonder toestemming van het Sportbedrijf niet bevoegd tot het aanbrengen van veranderingen, waaronder reclame, aan of in de Sportaccommodatie.

 • 7.17

  Gebruiker dient in het bezit van alle vereiste vergunningen en ontheffingen te zijn die van overheidswege vereist zijn.

8 Aansprakelijkheid

 • 8.1

  Gebruiker is tijdens het gebruik aansprakelijk voor aan de sportaccommodatie of aan de inventaris toegebrachte schade, tenzij Gebruiker aantoont dat de schade buiten zijn schuld of nalatigheid is veroorzaakt. Gebruiker stemt hierbij voor alsdan in met het besluit van het Sportbedrijf tot vaststelling van die schade

 • 8.2

  Het Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, vermissing, verlies of diefstal van zaken van Gebruiker en/of derden. Evenmin aanvaardt het Sportbedrijf enigerlei aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de sportaccommodatie, onverminderd de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 6:162 en volgende (onrechtmatige daad) van het Burgerlijk Wetboek. Het Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van derden. Gebruiker vrijwaart het Sportbedrijf voor alle aanspraken van derden terzake.

 • 8.3

  Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.

 • 8.4

  Gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Het Sportbedrijf kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht Gebruiker niet voldoen aan de verplichtingen terzake, dan zal het Sportbedrijf ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan

 • 8.5

  Indien de Sportaccommodatie op enigerlei wijze in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving wordt gebruikt, zal de dientengevolge opgelegde boete(s) worden (door)berekend aan Gebruiker.

 • 8.6

  Indien het Sportbedrijf door enige oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de Sportaccommodatie of het afgesproken gedeelte daarvan aan Gebruiker ter beschikking te stellen, dan zal het Sportbedrijf niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door Gebruiker reeds een aanvang is gemaakt met het gebruik van de ruimte. Gebruiker vrijwaart het Sportbedrijf van aanspraken van derden terzake.

 • 8.7

  Het Sportbedrijf heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de Sportaccommodatie bevindende personen of zaken uit de Sportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de Sportaccommodatie te (doen) toelaten. Het Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor Gebruiker hieruit mochten voortvloeien. Gebruiker vrijwaart het Sportbedrijf tegen alle aanspraken van derden terzake.

9 Gebruik als "sleutelgebouw".

 • 9.1

  De Sportaccommodatie kan als "sleutelgebouw" in gebruik worden gegeven.

 • 9.2

  Ingeval sprake is van ingebruikgeving als "sleutelgebouw" betekent dit voor Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Sportaccommodatie alsmede voor het openen en afsluiten van de Sportaccommodatie.

 • 9.3

  De kosten, welke het Sportbedrijf moet maken indien Gebruiker de Sportaccommodatie na het gebruik niet of niet naar behoren afsluit komen voor rekening van Gebruiker.

 • 9.4

  Aan Gebruiker wordt tegen betaling van een borgsom een sleutel van de Sportaccommodatie ter beschikking gesteld. Bij inlevering van de sleutel na het gebruik wordt de borgsom geretourneerd. Over de borgsom wordt geen rente vergoed.

 • 9.5

  Gebruiker dient de sleutel binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik te retourneren aan het Sportbedrijf. Indien Gebruiker de sleutel niet binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik de sleutel inlevert, verbeurt Gebruiker aan het Sportbedrijf een direct opeisbare boete van € 10,00 per dag voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is.

 • 9.6

  Het gestelde in lid 9.2 laat de in artikel 3 genoemde dienstverlening onverlet.

10 Inventaris

 • 10.1

  De inventaris mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe deze is bestemd. Gebruiker dient de door hem te gebruiken inventaris tijdens het gebruik zelf te installeren en na afloop op te bergen in de daarvoor bestemde ruimten.

 • 10.2

  Het is verboden zonder toestemming van het Sportbedrijf de tot de inventaris behorende voorwerpen uit de Sportaccommodatie te verwijderen of daarbuiten te gebruiken.

 • 10.3

  Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van het Sportbedrijf eigen toestellen te plaatsen in de Sportaccommodatie.

11 Entree, publiek en reclame.

 • 11.1

  Het is Gebruiker toegestaan bij de door hem te organiseren wedstrijden in de sportaccommodatie toeschouwers toe te laten en voor de ingang entreegelden te heffen, mits dit vooraf is gemeld bij het Sportbedrijf .

 • 11.2

  Gebruiker ziet erop toe dat de toeschouwers zich uitsluitend in de voor hen bestemde ruimten bevinden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van de toegelaten toeschouwers.

 • 11.3

  Het is Gebruiker niet toegestaan in de Sportaccommodatie reclame aan te brengen anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.

12 Andere activiteiten.

 • 12.1

  Het is Gebruiker niet toegestaan in de Sportaccommodatie andere dan de overeengekomen sportactiviteiten te organiseren of te laten plaatsvinden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Sportbedrijf.

 • 12.2

  Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteiten. Toestemming van het Sportbedrijf als bedoeld in het eerste lid houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen op grond van andere regelgeving.

 • 12.3

  Het Sportbedrijf kan de toestemming als bedoeld in het eerste lid met onmiddellijke ingang intrekken indien in strijd met de algemene voorwaarden en/of wet- en regelgeving wordt gehandeld.

13 Niet nakomen van de voorwaarden.

 • 13.1

  Indien Gebruiker handelt in strijd met de voorwaarden verbonden aan de Gebruiksovereenkomst, heeft het Sportbedrijf het recht nakoming van de Gebruiksovereenkomst te vorderen dan wel de Gebruiksovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder enige ingebrekestelling en Gebruiker tot ontruiming van de Sportaccommodatie te noodzaken, zonder tot restitutie van het gebruikstarief verplicht te zijn.

 • 13.2

  De kosten, zowel in als buiten rechte, ten laste van het Sportbedrijf door overtreding van Gebruiker van een der bepalingen van de voorwaarden, zijn voor rekening van Gebruiker.

14. Boeteclausule

Indien Gebruiker zich, na door het Sportbedrijf schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de gebruiksovereenkomst c.q. de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Gebruiker aan het Sportbedrijf, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 225,00 per dag voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van het Sportbedrijf op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Bijzondere bepalingen voor gebruik van gymnastieklokalen en sportzalen.

1. Toepasselijkheid

 • 1.1.

  Op het gebruik van gymnastieklokalen en sportzalen tijdens buitenschoolse uren zijn tevens de onderhavige bijzondere bepalingen van toepassing.

 • 1.2.

  Indien deze bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen, gaan deze bijzondere bepalingen voor.

2. Aanvragen gebruik

 • 2.1.

  Aanvragen tot het gebruiken van een gymnastieklokaal voor een minimumperiode van 13 weken achtereen of verlenging van de Gebruiksovereenkomst dienen schriftelijk en minimaal vijf werkdagen en maximaal een maand voor de aanvang van het gebruik in het bezit te zijn van het Sportbedrijf.

 • 2.2.

  Bij wijze van uitzondering kan worden overeengekomen om tegen contante betaling het gymnastieklokaal incidenteel te gebruiken.

3. Gebruik

 • 3.1.

  Het is verboden gebruik te maken van de in de gymnastieklokalen aanwezige kleinere materialen, zoals ballen, springtouwtjes, hoepels, stokken, knotsen, blokken en springlijnen en daartoe de kasten te openen.

 • 3.2.

  Het is onder voorwaarden toegestaan het gymnastieklokaal voor voetbalactiviteiten te gebruiken; een en ander ter beoordeling van het Sportbedrijf.

 • 3.3.

  De minimum duur van gebruik van een zaalruimte bedraagt één uur.

 • 3.4.

  Het is Gebruiker verboden om na 23.30 uur gebruik te maken van de hem ter beschikking gestelde ruimte.

4. Bergingen

Het gebruik van afsluitbare bergingen is niet in het gebruikstarief inbegrepen. Hiervoor dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten.

Bijzondere bepalingen voor gebruik van het gemeentelijk zwembad Kerkpolder.

1 Toepasselijkheid

 • 1.1

  Op het gebruik van het zwembad Kerkpolder zijn tevens de onderhavige bijzondere bepalingen van toepassing.

 • 1.2

  Indien deze bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen, gaan deze bijzondere bepalingen voor.

2. Gebruik zwemzalen

 • 2.1.

  Huisregels dienen onverkort nageleefd te worden.

 • 2.2.

  De zwemzaal mag slechts betreden worden met daarvoor bestemd schoeisel. Het betreden van de zwemzaal met straatschoeisel is verboden.

 • 2.3.

  Gebruiker is tijdens het gebruik van de hem ter beschikking gestelde ruimte verantwoordelijk voor het houden van toezicht volgens de daarvoor geldende wettelijke normen, waaronder artikel 25 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. Wat de vaardigheid van de toezichthoudende personen betreft betekent dit dat indien gezwommen wordt in water dat dieper is dan 1.40 meter, ten minste een van de toezichthouders dient te beschikken over de vaardigheid reddend zwemmen. Voorts dient in de zweminrichting één persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het aanwezig zijn van een verbandtrommel. Gebruiker vrijwaart het Sportbedrijf voor mogelijke aanspraken als gevolg van het niet naleven van de hiervoor genoemde vereisten.

 • 2.4.

  Gebruiker is verplicht de namen van in lid 3 bedoelde personen schriftelijk aan het Sportbedrijf door te geven.

 • 2.5.

  Mutaties van in voorgaand lid genoemd personeel meldt Gebruiker onmiddellijk schriftelijk aan het Sportbedrijf.

 • 2.6.

  Gebruiker dient het calamiteitenplan en toezichtplan van het zwembad Kerkpolder te kennen en te beheersen in die zin dat hij nauwkeurig weet wat hem te doen staat.

3. Gebruik kleedruimte

 • 3.1.

  In principe zijn de kleedruimten beschikbaar welke zich bevinden in de zogenaamde verenigingsvleugel.

 • 3.2.

  Uitbreiding van het gebruik van kleed- en nevenruimten is uitsluitend toegestaan door of na toestemming van het Sportbedrijf.

4. Melden schade/storingen

Storingen en schade aan technische installatie en/of calamiteiten dienen onmiddellijk gemeld te worden en door middel van een meldingsformulier in de hiervoor bestemde brievenbus in de hal van het zwembad gedeponeerd te worden.

5. Bergingen

 • 5.1.

  Het gebruik van afsluitbare bergingen is bij gebruikstarief inbegrepen.

 • 5.2.

  Het Sportbedrijf beslist over (de frequentie van) aanschaf, onderhoud en vervangen van materialen.

Tweede wijziging

De algemene voorwaarden voor gebruik van gemeentelijke overdekte sportaccommodaties, de bijzondere bepalingen voor gebruik gymnastieklokalen en sportzalen en de bijzondere bepalingen voor gebruik van het gemeentelijk zwembad Kerkpolder zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2007.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

burgemeester

secretaris

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 1994.

Gewijzigd bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2000 (als gevolg van toevoeging bepalingen ten behoeve van het zwembad Kerkpolder).