Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Beleidsregel AV-Delft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel AV-Delft
CiteertitelBeleidsregel AV-Delft
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel AV-Delft.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 Participatiewet
 2. artikel 32 Participatiewet
 3. artikel 35 Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-201501-01-201510-05-2019nieuwe regeling

03-03-2015

Gemeenteblad 2015, 28222

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel AV-Delft

Met de AV-Delft biedt de gemeente een voorziening waarmee inwoners van Delft met een laag inkomen op een eenvoudige wijze een beroep kan doen op een vergoeding voor medische kosten. Om te bepalen wie deel kunnen nemen aan deze collectieve verzekering moeten nadere regels gesteld worden.

 

Het college houdt hierbij rekening met artikel 31, 32 en 35 van de Participatiewet,

 

En besluit vast te stellen:

 

 • -

  de Beleidsregel AV-Delft 2015,

 • -

  onder gelijktijdige intrekking van de huidige beleidsregel AV-Delft.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor zover in deze beleidsregel begrippen worden gebruikt hebben deze dezelfde betekenis als in de Participatiewet zoals deze per 1-1-2015 geldt.

Artikel 2 AV-Delft

 • a.

  De AV-Delft is een wijze om bijzondere bijstand ten behoeve van medische kosten eenvoudig en snel te verstrekken.

   

 • b.

  De gemeente Delft kan een financiële bijdrage voor (een deel van) de verschuldigde premie voor de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar.

   

 • c.

  De kosten waarvoor via deze voorziening bijzondere bijstand wordt verleend zijn vastgesteld en beschreven in een overeenkomst met drie verschillende zorgverzekeraars. De burger kan via de website gezondverzekerd.nl de inhoud van de verschillende verzekeringspakketten en de bijbehorende premies te vergelijken.

 

 • d.

  De kosten waarvoor via de collectieve verzekering een vergoeding wordt verstrekt zijn door het college aangemerkt als bijzondere en noodzakelijke kosten.

 

 • e.

  De kosten waarvoor op deze wijze een vergoeding wordt verstrekt zijn door de deelnemer werkelijk gemaakte kosten. De zorgverzekeraars bieden jaarlijks een overzicht van de door elke deelnemer gemaakte kosten.

 

 • f.

  Deelname aan de AV-Delft is mogelijk voor alle inwoners van Delft met een laag inkomen onder de voorwaarde dat zij een basisverzekering hebben afgesloten, -  plus een aanvullende verzekering bij DSW, -  of bij Zilveren kruis Achmea een door de gemeente Delft afgesproken aanvullende verzekering, - of VGZ een door de gemeente Delft afgesproken aanvullende verzekering.

 

 • g.

  Onder een laag inkomen wordt verstaan een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor de deelnemer, dan wel het gezin van toepassing is. Een uitzondering wordt gemaakt voor de alleenstaande of alleenstaande ouder die deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden waarop de kostendelersnorm van toepassing is, maar die een eigen inkomen heeft uit of in verband met arbeid. In die gevallen geldt als inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm die voor hem geldt als alleenstaande of alleenstaand ouder die niet met andere meerderjarige personen een woning deelt zoals bedoeld in artikel 21, onder a van de wet.

 

 • h.

  Er vindt geen toetsing plaats op een eventueel aanwezig vermogen.

 

 • i.

  Iedere inwoner van Delft die aan de voorwaarden voldoet kan een aanvraag indienen. In die gevallen dat de inkomensgegevens van de deelnemer bekend zijn wordt de deelname jaarlijks verlengd, tenzij de betrokkene aangeeft af te zien van verdere deelname. Zijn de inkomensgegevens niet bekend bij de gemeente dan wordt de betrokkene jaarlijks in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor deelname in te dienen.

 

 • j.

  Deelname aan de AV-Delft geldt in principe voor het gehele jaar, ook als gedurende dat jaar er sprake in van een inkomensstijging bijvoorbeeld door het aanvaarden van werk. Er zijn twee uitzondergingen namelijk:

  • -

   als de betrokkene gedurende het jaar verhuist naar een andere gemeente;

  • -

   in het geval van overlijden van de verzekerde.

  In deze gevallen  wordt de deelname aan de AV-Delft beëindigd op de laatste dag van de maand van verhuizing of het overlijden van de betrokkene.

Artikel 3 Geen deelname AV-Delft

 • a.

  Deelname aan de AV-Delft is niet verplicht.

 • b.

  De AV-Delft wordt voor de verlening van bijzondere bijstand aangemerkt als een voorliggende voorziening. Om die reden is individuele bijzondere bijstand niet nodig..

Artikel 4 Slotbepalingen

 • a.

  Deze beleidsregel kan worden geciteerd als de beleidsregel AV-Delft.

 • b.

  De beleidsregel treedt in werking op 1-4-2015, maar werkt terug vanaf 1 januari 2015.

Deze beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Delft op 3 maart 2015.

G.A.A. Verkerk , burgemeester

J. Krul , secretaris