Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gebruik van de gemeentelijke kaden Veror­dening kadegelden Delft 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gebruik van de gemeentelijke kaden Veror­dening kadegelden Delft 2018
CiteertitelVerordening kadegelden Delft 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kadegelden Delft 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201701-01-2019nieuwe regeling

09-11-2017

gmb-2017-203937

3113665

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gebruik van de gemeentelijke kaden Veror­dening kadegelden Delft 2018

De raad van de gemeente Delft;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Economie, Financiën en Bestuur;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2018

(Verordening kadegelden Delft 2018).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 00.00 uur;

 • b.

  Algemene termijnenwet: de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314);

 • c.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);

 • d.

  kade: de voor de openbare dienst bestemde plaats ingericht voor het aanleggen of aangelegd houden van vaartuigen en/of voor het opslaan van goederen ter lading in of gelost uit voer- of vaartuigen;

 • e.

  vaartuig: elk drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen van of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘kadegelden’ worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de gemeentelijke kaden en loswallen voor de overslag van goederen.

Artikel 3 Belastingplicht

De kadegelden worden geheven van degene die, al dan niet met vergunning of ontheffing, de gemeentelijke kaden of loswallen gebruikt.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

De kadegelden worden geheven naar de grondslag en maatstaven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De kadegelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel ge-noemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De tarieven worden verhoogd met omzetbelasting indien het gehanteerde tarief betrekking heeft op een activiteit die door het Ministerie van Financiën wordt aangemerkt als een belaste prestatie.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De kadegelden worden geheven bij wege van aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De kadegelden zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Vrijstelling

De kadegelden worden niet geheven ter zake van publieke werken die door of vanwege het gemeentebestuur worden uitgevoerd.

Artikel 10 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de kadegelden worden betaald ingeval een schriftelijke kennisgeving wordt uitgereikt: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de kadegelden worden betaald ingeval de aanslag of schriftelijke kennisgeving wordt toegezonden: binnen een maand na de dagtekening.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Niet opleggen van aanslagen

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen als één aanslag aangemerkt.

Artikel 12 Nadere regels door het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de kadegelden.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kadegelden Delft 2018".

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening kadegelden Delft 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekend-making.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2017.

,burgemeester.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.

Drs. R.G.R. Jeene CMC

Bijlage 1 Tarieventabel Kadegelden Delft 2018

 

Hoofdstuk 1

Laden en lossen

 

 

1

Het tarief bedraagt ter zake van het gebruik van de kade of loswal ten behoeve van het uit vaartuigen lossen of in vaartuigen laden van

 

 

1.1.1

bulkgoederen, waarvan de prijs in het economisch verkeer gewoonlijk naar inhoud wordt berekend, zoals zand en slakken; per kubieke meter geladen of gelost goed

     

     

0,16;

1.1.2

stukgoederen, waarvan de prijs in het economisch verkeer gewoonlijk naar aantal of gewicht wordt berekend, zoals werktuigen en containers; per 1000 kilo geladen of geloste goederen

     

     

0,76.

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 9 november 2017 tot vaststelling van de Verordening kadegelden Delft 2018.

 

Toelichting

op de Verordening kadegelden Delft 2018.

 

Tarieven

Het tarief voor stukgoed is verhoogd met het CPI inflatiecorrectiecijfer van 1,5% (€ 0,76259) en afgerond op hele centen. Het bulkgoedtarief is eveneens verhoogd met het CPI inflatiecorrectiecijfer van 1,5% (€ 0,1624) en afgerond op hele centen.

 

De jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met het groot en klein onderhoud van de kaden en loswallen in Delft worden in het Beheerplan waterwegen geraamd op €470.000. de geraamde opbrengst uit de kadegelden bedraagt €100.000, zodat de kostendekking niet meer dan 21,3% is.