Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent duurzaam bodembeheer Nota duurzaam bodembeheer gemeente Delft 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent duurzaam bodembeheer Nota duurzaam bodembeheer gemeente Delft 2018
CiteertitelNota duurzaam bodembeheer gemeente Delft 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2018nieuwe regeling

15-03-2018

gmb-2018-217512

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent duurzaam bodembeheer Nota duurzaam bodembeheer gemeente Delft 2018

 

1. Samenvatting

De gemeente Delft wil duurzaam omgaan met licht vervuilde grond door hiervoor meer en betere toepassingsmogelijkheden te creëren zonder risico’s voor mens en milieu. Op deze wijze wordt bij ontwikkelingen bijgedragen aan een toekomstgericht en duurzaam Delft. Het verlopen van overgangsregelingen voor Bodemkwaliteitskaarten, een toename van onderzoeksgegevens en inzicht in de bodemkwaliteit bood aanleiding het duurzaam bodembeleid te herzien.

 

Deze Nota Bodem geeft aan hoe vrijgekomen grond en baggerspecie op en in de landbodem van de gemeente Delft mag worden opgeslagen, hergebruikt of toegepast en welke regels en procedures gelden.

 

De beoogde effecten van de Nota zijn het behalen van milieuvoordeel door het toepassen van regionale circulariteit, klimaatmitigatie en het creëren van een bodem die een gezonde leefomgeving voor mens en dier biedt. Daarnaast zijn financieel voordeel, kortere doorlooptijden en het vergroten van aanbod en toepassingsmogelijkheden van grond beoogde effecten. Deze worden behaald doordat:

 • -

  gebruik gemaakt kan worden van de bodemkwaliteitskaart om de kwaliteit van de bodem te bepalen in plaats van deze per keer te moeten onderzoeken en keuren;

 • -

  licht verontreinigde grond vaker hergebruikt kan worden, waardoor deze minder vaak gereinigd of gestort wordt. Dit leidt tot een verandering van een lineaire economie naar een circulaire;

 • -

  gebiedseigen grond zoveel mogelijk weer toegepast kan worden;

 • -

  beter en sneller kan worden voorzien in de beoogde grondbehoefte bij locatieontwikkelingen in relatie tot de hoeveelheid vrijkomende grond; ̵ de aankoop van primaire grondstoffen (zoals zand uit zandwinputten) en secundaire grondstoffen (zoals grond van een grondbank) vermindert;

 • -

  de aankoop van primaire grondstoffen (zoals zand uit zandwinputten) en secundaire grondstoffen (zoals grond van een grondbank) vermindert;

 • -

  transportkosten en –afstanden geminimaliseerd worden (vermindering van energieverbruik en uitstoot van CO2 en fijnstof).

   

Gemeentelijk beleid

Als de landelijke generieke regels voor het toepassen van grond in Delft worden toegepast, blijken de volgende knelpunten op te treden:

 • -

  gebieds- of zone eigen grond kan onvoldoende ter plaatse worden hergebruikt;

 • -

  er zijn te weinig hergebruiks- en toepassingsmogelijkheden voor in de gemeente Delft vrijgekomen licht vervuilde grond.

   

Deze knelpunten zijn in deze Nota Bodem opgelost met eigen gebiedsspecifiek beleid. Randvoorwaarde hierbij is dat er geen risico’s optreden voor mens en milieu. De lokale gebiedsgerichte invulling sluit aan bij de functie, kwaliteit en ontwikkelingen van een gebied. Het gaat zowel om strenger beleid als soepeler beleid, dan de generieke normen en uitgangspunten van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast wil de gemeente meer werk-met-werk maken.

 

Het gebiedsspecifiek beleid bestaat uit:

 • -

  uitbreiding van het beheergebied en acceptatie van de waterbodemkwaliteitskaart van het Hoogheemraadschap van Delfland.

 • -

  lokale maximale waarden op gebiedsniveau om zo gebruik te maken van de toegestane kwaliteit die nog past bij de bodemfunctie. De lokale maximale waarden zijn een lichte versoepeling ten opzichte van de standaard landelijke waarden, zodat iets viezere grond, zonder risico’s, toch toegepast mag worden.

 • -

  een strengere eis met betrekking tot het gewichtspercentage bodemvreemd materiaal bij toe te passen van grond. Het betreft beleid voor het toepassen van grond in jongere woonwijken en in recreatie-landelijk gebied.

   

Daarnaast is in de Nota opgenomen hoe moet worden omgegaan met diverse specifieke of afwijkende situatie die kunnen voorkomen bij grondverzet. Verder gaat deze Nota in op veiligheid, bouwen en bouwstoffen, de procedures rondom grondverzet en wordt beknopt de toezicht en handhaving van grondstromen beschreven.

 

Interactieve website

Delft beschikt over een website om het grondverzet te vereenvoudigen. De mogelijkheden rondom grondstromen zijn interactief weergegeven. Daarnaast zijn de hoofdzaken van het grondstromenbeleid opgenomen en de belangrijkste regels die in acht moeten worden genomen.

 

De website is te vinden via https://delft-bbkweb.lievensecso.com/#