Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrech­ten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrech­ten 2013
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012 van 15 december 2011.

Datum ingang van heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201201-01-2014nieuwe regeling

15-11-2012

Eemsbode, 28-11-2012

Geen
29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Eemsbode, 21-12-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrech­ten 2013

De raad van de gemeente Delfzijl;

gezien het voorstel van burgemeester en wet­houders van 2 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrech­ten 2013

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven terzake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in art. 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplicht meerdere be­last­bare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden gehe­ven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012" van 15 december 2011, nr. 11, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid ge­noemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belast­bare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken veror­dening gelden voor de in de tussenlig­gende periode plaatsvindende belast­bare feiten voorzover terzake daar­van de hef­fing van de brandweerrechten in die periode plaats­vindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Brandweerrechten 2013".

Delfzijl, 15 november 2012

 

De raad voornoemd,

 

voorzitter.

(E.A. Groot)

 

griffier.

(O. Rijkens)

TARIEVENTABELbehorende bij de

 

"VERORDENING BRANDWEERRECHTEN GEMEENTE DELF­ZIJL 2013"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelas­ting.

 

Hoofdstuk  1 Personele diensten

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.1

het verrichten van bewakingsdiensten per mensuur

€ 29,05

1.1.2

het verlenen van hulp in verband met liftstoringen, per hulpverlening met dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste uitruk geen rechten verschuldigd zijn.

 

 

€ 96,95

1.1.3

het uitrukken voor een automatische brandmelding veroorzaakt door onoplettendheid of een foutieve handeling, met dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste twee uitrukken naar een object geen rechten verschuldigd zijn.

 

 

 

€252,05

1.1.4

het verlenen van bijstand op aanvraag van derden buiten de gemeente Delfzijl met een minimum van 1uur per persoon.

 

€24,30

Hoofdstuk  2 Huur materiaal

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

2.1.1

een aanvraag tot het huren van een brandslang (inclusief reinigen), per dag

 

€ 26,40

2.1.2

een aanvraag tot de vervanging van een brand­slang, die wegens onoordeelkun­dig gebruik is be­schadigd

€239,25

Hoofdstuk 3 Persluchtapparatuur

3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.1.1

het controleren van persluchttoestellen, per toestel

€ 35,70

3.1.2

het reinigen, ontsmetten en controleren van een gelaatstuk

€ 16,20

3.1.3

het vullen van een persluchtcilinder tot en met 12 liter, per cilinder    

 

€ 8,25

3.1.4

het vullen van een persluchtcilinder boven 12 liter, per cilinder    

 

€ 15,55

Hoofdstuk 4  Materiële diensten

4.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten, ­per gebruiksuur met een:

 

4.1.1

tankautospuit

€182,30

4.1.2

draagbare of rijdende motorspuit

€ 51,75

4.1.3

hoogwerker

€220,40

4.1.4

manschappenwagen

€ 32,25

4.1.5

poederaanhangwagen (excl. vulling)

€ 32,25

4.1.6

watercontainer  

€ 51,75

4.2

Voor de tarieven onder 4.1 geldt, dat voor de chauffeurs en de bezetting van het betreffende voertuig/vaartuig, afzon­derlijk de mensuren in rekening worden gebracht, over­eenkom­stig het tarief als bedoeld onder 1.1 van deze tabel.

 

Hoofdstuk  5 Overige diensten

5.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: de dienstverlening bij toegangverschaffing van een perceel, per dienstverlening, inclusief het voertuig, chauffeur en de bezetting van het voertuig

 

 

 

€211,40

Hoofdstuk  6 Opleidingen

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

6.1.1

het gebruik van instructielokaal (exclusief koffieverstrekking), per uur

 

€ 16,10

6.1.2

het gebruik van audio-visuele hulpmiddelen, per cursusdag

€ 16,10

6.1.3

het gebruik van het oefenterrein, per uur

€ 16,10

Behoort bij raadsbesluit van 15 november 2012

 

De griffier van de gemeente Delfzijl,

 

O. Rijkens.