Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening op de fractieondersteuning 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning 2015
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de fractieondersteuning 2009 van 17 december 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 79395

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning 2015

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 27 november 2014;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de fractieondersteuning 2015;

Artikel 1
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 500,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 170,00 per raadszetel van de betrokken fractie.

Artikel 2
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

 • 3.

  De vergoeding voor de diensten en onkosten van een fractieassistent bedraagt ten hoogste 25% van de vergoeding die een raadslid ontvangt, inclusief de onkostencomponent.

 • 4.

  De vergoeding voor de kosten en het beheer van de website bedraagt ten hoogste 50% van de aansluit- en abonnementskosten van een internetaansluiting.

Artikel 3
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in voorgaande jaren.

Artikel 4
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 5
 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 1.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 6 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voorzover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 6
 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verantwoordingsformulier voorzien van de volgende bewijsstukken: facturen, advertentieteksten, programma’s en uitnodigingen; bankafschriften en verklaringen van ontvangst. De fracties maken daarbij gebruik van het door de griffier verstrekte standaard-verantwoordingsformulier.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de griffier is samenwerking met een medewerker van de afdeling financiën. De griffier rapporteert aan het presidium, dat een voorstel tot vaststelling van de definitieve bedragen, voorlegt aan de raad.

 • 3.

  Indien in het presidium verschil van mening bestaat over de beoordeling van een of meer verantwoordingen, wordt het advies ingewonnen van de accountant die is belast met de controle van de jaarrekening van de gemeente.

 • 4.

  De raad stelt, met inachtneming van het eventuele van de accountant, de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voorzover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Artikel 7
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2.

  De verordening op de fractieondersteuning 2009 vastgesteld 17 december 2009 wordt ingetrokken.

Delfzijl, 18 december 2014,

De raad voornoemd,

voorzitter

(E.A. Groot)

griffier

(O. Rijkens)