Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening alleenrecht Fivelingo 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Fivelingo 2015
CiteertitelAlleenrecht Fivelingo 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Europese Richtlijn 2004/18/EG, art. 18
 4. Aanbestedingswet, art. 2.24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2015nieuwe regeling

28-05-2015

Gemeenteblad, 2015, 48316

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Fivelingo 2015

De raad van de gemeenten Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2015;

gelet op artikel 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 Europese Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 Aanbestedingswet;

BESLUIT:

 

De Verordening alleenrecht Fivelingo 2015 vast te stellen

Artikel 1

Voor de uitvoering van de volgende categorieën van werkzaamheden:

Groenonderhoud.

 • ·

  Gebouwenbeheer en –onderhoud;

 • ·

  Bruggenonderhoud;

 • ·

  Schoonmaak gemeentelijke gebouwen;

 • ·

  Afvalinzameling;

 • ·

  Postbezorging;

 • ·

  Payrolling;

 • ·

  Facilitaire diensten en leveringen;

 • ·

  Digitalisering;

 • ·

  Wagenparkbeheer;

 • ·

  Re-integratie en activering;

 • ·

  Keuren elektrische apparaten en gereedschappen;

binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente Delfzijl maakt de gemeente Delfzijlgebruik van de mogelijkheden die de Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, de toepassingvan artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 Aanbestedingswet.

Artikel 2

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat (onderdelen van)van de onder artikel 1 genoemde categorieën rechtstreeks kunnen worden gegund aan het WSW-bedrijf, Fivelingo (alleenrechthouder). Het WSW-bedrijf Fivelingo wordt aangemerkt als een aanbestedende dienst en leeft de aanbestedingsregels na waar deze van toepassing zijn.

Artikel 3

Het vestigen van alleenrecht geeft geen garantie aan de alleenrechthouder met betrekking tot het daadwerkelijk verkrijgen van opdracht(en), als bedoeld onder artikel 1. De gemeente gaat op basis van het verstrekken van het alleenrecht geen verplichting aan om daadwerkelijk, opdrachten als bedoeld in de onder artikel 1 genoemde opdrachtcategorieën aan Fivelingo te verstrekken. De gemeente spreekt met het vestigen van alleenrecht ook niet automatisch de intentie uit om in alle onder artikel 1 genoemde opdrachtcategorieën opdrachten aan Fivelingo te verstrekken. Door het verlenen van alleenrecht wordt enkel de wettelijke en bestuursrechtelijke grondslag voor het rechtstreeks kunnen verlenen van opdrachten aan Fivelingo, zonder noodzakelijke aanbesteding, gelegd.

Artikel 4

Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar de toepassing van de mogelijkheden van "alleenrecht" in een duidelijk te specificeren geografisch gebied.

Artikel 5

Het college van burgemeester en wethouders kan voor de in de artikelen 1 en 2 genoemdecategorieën van werkzaamheden per categorie via een aanwijsbesluit het alleenrecht verlenen aan Fivelingo.

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleend aanwijsbesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van uitvoering van de gemeentelijke taak.

 • 2.

  De beperkingen betreffen in ieder geval:

  • a.

   en prijsstelling die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders;

  • b.

   die voldoet en blijft voldoen aan de in het aanwijsbesluit vastgelegde kwaliteitsnormen;

  • c.

   in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;

  • d.

   Het is niet toegestaan om derden, zoals freelancers, zzp-ers of ondernemingen, in te schakelen voor de uitvoering van opdrachten die op basis van onderhavige verordening aan Fivelingo worden verleend, behoudens hier door de gemeente uitdrukkelijk toestemming voor verleend is of tijdelijke onderaannemers indien de huidige bezetting tijdens de looptijd van het aanwijsbesluit ontoereikend blijkt dan wel in de gevallen dat bijzondere expertise noodzakelijk is waarover Fivelingo (op dat moment) niet beschikt c.q. kan beschikken.

 • 3.

  De voorschriften betreffen in ieder geval:

  • a.

   de vast te leggen kwaliteitsnormen;

  • b.

   de systematiek aan de hand waarvan de kwaliteitsnormen worden gemeten evenals de frequentie van de meting;

 • 4.

  De houder van het alleenrecht is verplicht deze voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 6

Aan het aanwijsbesluit (verleende alleenrecht voor een specifiek onderwerp) wordt een geldigheidsduur van maximaal vier jaar verbonden. Daarnaast kan het aanwijsbesluit worden ingetrokken of gewijzigd indien;

 • 1.

  Op grond van verandering van omstandigheden of inzichten dan wel wetswijziging opgetreden na aanwijzing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de uit te voeren werkzaamheden;

 • 2.

  Aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 3.

  Van de aanwijzing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;

 • 4.

  De houder van het alleenrecht dit verzoekt.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als "Alleenrecht Fivelingo 2015" en geldt voor onbepaalde tijd.

De toepassing van de verordening wordt tweejaarlijks geëvalueerd door het college van burgemeester en wethouders, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de marktconformiteit en effectiviteit van de verordening.

De uitkomsten van de evaluatie worden aan de raad ter kennis gebracht.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Delfzijl in de openbare vergadering van 28 mei 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter

(E.A. Groot)

griffier

(O. Rijkens)