Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels subsidie ondersteunings innovatie gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie ondersteunings innovatie gemeente Delfzijl
CiteertitelNadere regels ondersteuningsinnovatie gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling eindigt van rechtswege op 31 december 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subisidieverordening gemeente Delfzijl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201531-12-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 28203

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ondersteuningsinnovatie gemeente Delfzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels subsidie ondersteunings innovatie gemeente Delfzijl

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Burgerinitiatief: Initiatieven van één of meer bewoners die zij onverplicht starten op het terrein van zorg en welzijn ten behoeve van de samenleving. 

 • Zorg- en Welzijnsinitiatief : Initiatief van een of meer instellingen die een contract hebben binnen het continuiteitarrangement 2015 AWBZ/Wmo en verbonden zijn aan het In voor Zorgtraject en hun activiteiten al minimaal een jaar binnen de gemeente uitvoeren.

 • Geografische reikwijdte: de subsidie aanvraag is gericht op projecten/activiteiten binnen de gemeente.

 • Doel: de subsidie aanvraag is gericht op projecten/activiteiten voor de leeftijdsgroep 18+ en die gericht zijn op duurzame innovatie van ondersteuning, die betrekking heeft op het goedkoper maken van zorg en ondersteuning zonder op kwaliteit in te leveren.

 • Nulde lijn: alle activiteiten gericht op het versterken van Eigen Kracht op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk gericht op ondersteuning en buurtactiviteiten.

 • Eerste lijn: professionele organisaties waar mensen zich zonder indicatie kunnen melden.

 • Tweede lijn: professionele hulp die pas beschikbaar is na een indicatie vanuit de eerste lijn.

 • Subsidiebeoordelingsgesprek: gesprek waarin het plan met de gemeente wordt besproken om te beoordelen of het plan geschikt is om als aanvraag in behandeling te nemen.

Artikel 2

Er worden twee soorten aanvragen onderscheiden:

 • ·

  aanvragen vanuit burgers/groepen burgers van de gemeente

 • ·

  organisaties en instellingen op het terrein van zorg en welzijn

Artikel 2.1 Burgerinitiatieven zorg en welzijn

Plannen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • ·

  zijn gericht op concrete activiteiten waardoor mensen geholpen worden die zonder het project naar een professioneel instelling zouden moeten en/of

 • ·

  zorgen ervoor dat mensen met beperkingen weer mee kunnen doen in de buurt en zich daar thuis voelen en

 • ·

  maken onderdeel uit van een groter geheel (aansluiten bij professionele instelling in de buurt, netwerkvorming) en

 • ·

  kunnen na de projectperiode laten zien wat de meerwaarde is van het project binnen de buurt en de keten van burgerinitiatieven en instellingen (hoe is er samengewerkt en welke besparingsmogelijkheden zijn gerealiseerd?) en

 • ·

  benoemen waarom dit een innovatief project is en beschrijven waarom dit project gaat bijdragen aan de doelstelling .

Artikel 2.2 Instellingsinitiatieven zorg en welzijn

 • ·

  zijn gericht op concrete activiteiten waardoor mensen geholpen worden die zonder het project zwaardere ondersteuning zouden krijgen en/of

 • ·

  zorgen ervoor dat mensen met zwaardere vormen van ondersteuning in lichtere vormen van ondersteuning kunnen participeren en

 • ·

  maken onderdeel uit van een groter geheel (aansluiten bij andere professionele instelling of lokaal burgerinitiatief, netwerkvorming) en

 • ·

  kunnen na de projectperiode laten zien wat de meerwaarde is van het voor de cliënt en de keten van burgerinitiatieven en andere instellingen (hoe is er samengewerkt en welke besparingsmogelijkheden zijn gerealiseerd?) en

 • ·

  worden door minimaal twee organisaties gezamenlijk ingediend of samen met een burgerinitiatief en

 • ·

  benoemen waarom dit een innovatief project is en beschrijven waarom dit project gaat helpen .

Artikel 3 Berekening voor de subsidie

Voor burgerinitiatieven kan maximaal € 5.000,- per project worden aangevraagd en voor een zorg- en welzijnsinitiatief maximaal € 10.000,-.

Bij de aanvragen voor burgerinitiatieven geldt een cofinancieringseis van 30%, voor een zorg- en welzijnsinitiatief geldt een cofinancieringseis van 50%. Cofinanciering mag in geld of ureninzet van vrijwilligers of personeel waarbij voor vrijwilligers met een uurprijs van € 20,- wordt gerekend en voor professionals maximaal € 55,- per uur.

Artikel 4 Verdeling van het subsidieplafond

Voor de aanvraag gelden twee tijdvakken:

 • ·

  1 april 2015 tot 1 september 2015

 • ·

  1 september 2015 tot en met 31 december 2015

 

Per tijdvak is de helft van het subsidieplafond burgerinitiatieven en instellingen beschikbaar. Niet besteed geld uit het eerste tijdvak wordt toegevoegd aan het tweede tijdvak. Niet besteed geld uit het tweede tijdvak valt terug aan de gemeente.

 

Aanvragen kunnen gedurende het tijdvak waar zij betrekking op hebben ( de startdatum van het project valt in dat tijdvak) worden ingediend en zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst waarbij de datum waarop de aanvraag bij de gemeente wordt geregistreerd leidend is.

 

Wanneer het subsidieplafond voor het eerste tijdvak is bereikt, worden aanvragen in volgorde van binnenkomst aan het tweede tijdvak toegewezen tenzij de aanvrager hier van af ziet.

 

Ingediende projecten starten maximaal zes weken na ontvangst van de beschikking.

 

Voor plannen boven de € 5.000,- wordt gewerkt met een subsidiebeoordelingsgesprek.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • ·

  Indirecte activiteiten worden niet gefinancierd (backoffice activiteiten/ICT/overhead ed).

 • ·

  De aanvraag wordt niet gehonoreerd indien deze niet beantwoordt aan het gestelde doel en/of aan de geformuleerde uitgangspunten conform artikel 2.1 of 2.2.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015 en eindigt van rechtswege op 31 december 2015.

 • 2.

  De regeling wordt nader aangehaald als: nadere regels ondersteuningsinnovatie gemeente Delfzijl.

Aldus besloten door het college van burgemeesters en wethouders op 3 februari 2015,

E.A. Groot

(burgemeester)

P. Leeuw

(secretaris)