Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017
CiteertitelNadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 3 Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad 2016, 188122

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

 

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

nadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt onder culturele activiteiten verstaan: tentoonstellingen, openbare voorstellingen en concerten die een stimulans zijn voor het culturele leven in Delfzijl.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor culturele activiteiten of activiteiten die deze bevorderen.

 • 2.

  Indien van toepassing wordt subsidie slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met beleid dat in nota's of programma's door de raad of het college is vastgelegd. Bedoeld beleid is richtinggevend bij de beslissing omtrent subsidieverstrekking.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

 • a.

  jubilea;

 • b.

  een reünie;

 • c.

  de aanschaf van instrumenten en/of uniformen;

 • d.

  de uitgave van informatiedragers (boeken, dvd’s, tijdschriften ed.);

 • e.

  de aanschaf van inventaris.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De bijdrage is 10% van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. De uiteindelijke kosten van een culturele activiteit zijn bepalend voor de definitieve bijdrage van de subsidie. Deze kosten kunnen achteraf steekproefsgewijs worden opgevraagd.

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Als meerdere subsidie aanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen wordt er door middel van loting besloten aan welke subsidie aanvraag tegemoet wordt gekomen. Dit is alleen van belang wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer een van deze aanvragen het subsidieplafond zou overschrijden.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten 2017

 • 3.

  De regeling Nadere regels subsidie voor culturele activiteiten wordt op 1 januari 2017 ingetrokken

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 6 december 2016

Gerard Beukema

(burgemeester)

Peter Leeuw

(secretaris)