Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019
CiteertitelNadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2020Nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad, 2017, 88819

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

besluiten vast te stellen de volgende:

nadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Dementie: de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Alzheimer is de meest bekende variant.

 • 2.

  Mantelzorgers: alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt ter uitvoering van activiteiten ten behoeve van mensen met dementie en/of hun mantelzorger(s) in de gemeente Delfzijl.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts verstrekt in overeenstemming met beleid dat geformuleerd is in het plan van aanpak voor de dementievriendelijke gemeente. Dit document is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 maart 2017.

Artikel 3 Doelgroep

Voor aanvragen komen burgerinitiatieven, lotgenoten/mantelzorggroepen en organisaties in aanmerking die direct ten goede komen aan mensen met dementie en/of hun mantelzorger.

Daarnaast wordt subsidie verstrekt aan:

• Het alzheimercafé

• Ontmoetingscafé dementie (ASWA)

Artikel 4 Berekening van de subsidie

• Het alzheimercafé: maximaal 500 euro per jaar

• Ontmoetingscafé dementie ( ASWA): maximaal 9000 per jaar

• Lotgenotengroepen/mantelzorggroepen dementie: maximaal 200 per groep, per jaar.

• Overige initiatieven: maximaal 200 euro per jaar.

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond

Voor de organisaties die met naam genoemd zijn in artikel 3, wordt het bedrag gereserveerd zoals genoemd in artikel 4. Voor het resterende bedrag geldt dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Als meerdere subsidie aanvragen op het zelfde tijdstip binnenkomen wordt er door middel van loting besloten aan welke subsidie aanvraag tegemoet wordt gekomen. Dit is alleen van belang wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer een van deze aanvragen het subsidieplafond zou overschrijden.

Artikel 6 Reservevorming en verrekening

 • 1.

  Voor de hoogte van de subsidie per kalenderjaar geldt de regel dat, voor zover de subsidie niet geheel is gebruikt, deze subsidie gereserveerd mag worden. Deze reservering mag echter niet meer bedragen dan 15% van de totale jaaromzet volgens de laatste exploitatierekening. Het meerdere wordt verrekend met de verstrekte subsidie.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie per kalenderjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de subsidieverlening met dien verstande dat voor zover de subsidie niet geheel gebruikt is voor de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, het bedrag van de niet gebruikte subsidie gereserveerd mag worden tot maximaal 15% van het maximale bedrag, waarvoor subsidie is verleend. Indien daarna nog een restbedrag van de niet gebruikte subsidie overblijft, wordt de subsidie dienovereenkomstig lager vastgesteld. In de situatie dat sprake is van meerdere subsidiegevers wordt het bedrag dat geacht wordt niet te zijn gebruikt door ons college bepaald op basis van een toerekening van de niet benodigde middelen aan de verschillende subsidiegevers naar rato van het door ieder verstrekte subsidiebedrag.

 • 3.

  Indien sprake is van een onverschuldigd betaald subsidiebedrag wordt dit verrekend met de aan dezelfde subsidieontvanger voor een ander tijdvak verstrekte subsidie voor dezelfde activiteiten.

   

Toelichting Voorbeeld

“Stel, aan een instelling is door ons college in een subsidieverleningbeschikking een bedrag van maximaal € 1.000,00 toegekend. Dit bedrag is via een voorschot betaald. Daarnaast heeft een andere subsidiegever de instelling een subsidie van € 500,00 toegekend. De verhouding is dus 2/3 gemeentelijke subsidie en 1/3 van de andere subsidiegever. De activiteiten hebben € 1.200,00 gekost. Het beoogde gemeentelijke aandeel daarin is 2/3 van € 1.200,00 is € 800,00. De niet gebruikte subsidie is in totaal € 300,00. Op basis van de aangegeven verhouding is het bedrag van de niet gebruikte gemeentelijke subsidie derhalve 2/3 van € 300,00 is € 200,00.

Van de niet gebruikte gemeentelijke subsidie mag maximaal 15% van het totale subsidiebedrag dat verleend is, gereserveerd worden. In dit geval maximaal 15% van € 1.000,00 is € 150,00.

Bij de vaststelling wordt vervolgens het definitieve subsidiebedrag bepaald op € 800,00 plus € 150,00 is € 950,00.

Het voorgaande houdt in dat € 1.000,00 (het voorschot) minus € 950,00 (de vastgestelde subsidie) is € 50,00 teveel is betaald. Dit bedrag wordt als onverschuldigd teruggevorderd en vervolgens verrekend met de subsidie voor een ander tijdvak.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2017.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: nadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019

 • 3.

  De regeling nadere regels subsidie voor omgaan met dementie 2017-2019 vervalt op 1 januari 2020 van rechtswege.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2017.

Gerard Beukema

(burgemeester)

Peter Leeuw

(secretaris)