Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering bepaald.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201001-07-2008nieuwe regeling

30-10-2008

Eemsbode, 17-11-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid

De gemeenteraad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2008;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid.

Artikel 1 Algemene Bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop het Algemeen bestuur Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid.

 • b.

  beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop Fivelingo in al haar verantwoordelijkheden, werkt aan de verbeteringen van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig.

 • c.

  Cliëntenraad Wsw: De door het Dagelijks bestuur als zodanig erkende en in deze gemeenten actief zijnde Wsw-raad van Wsw-gerechtigden, hierna te noemen: Wsw-raad.

 • d.

  Algemeen bestuur: een vertegenwoordiging van het college en de raden van de deelnemende gemeenten.

 • e.

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

  • ·

   Wsw-gerechtigden op de wachtlijst

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer van Fivelingo

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever

  • ·

   En/ of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

Artikel 2 Doelstelling

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen: 

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid van Fivelingo inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntparticipatie wordt de Wsw-raad actief en tijdig betrokken bij het Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:

 • 1.

  visie van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de invulling van de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever’;

 • 2.

  verordeningen cliëntparticipatie en PGB, en eventuele andere verordeningen;

 • 3.

  wachtlijstbeheer;

 • 4.

  beleid van Fivelingo om werkgevers actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van werkplekken voor begeleid werken;

 • 5.

  beleid m.b.t. behoud verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden (sluitende aanpak);

 • 6.

  keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het PGB;

 • 7.

  beleid van de gemeenschappelijke regeling inzake de kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen; de OR van Fivelingo heeft hier ook een rol in de richting van de directie van Fivelingo;

 • 8.

  verantwoording van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot het Wsw beleid;

 • 9.

  beleid met betrekking tot het benutten van faciliteiten van Fivelingo voor andere groepen;

 • 10.

  de Wsw-raad mag adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en -regelingen.

Artikel 4 Werkwijze

4a.    Advies

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het Dagelijks bestuur, de Wsw-raad om advies. De raad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het Dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur vraagt de Wsw-raad om advies inzake beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie m.b.t. de Wsw.

 • 3.

  Het Dagelijks bestuur vraagt de Wsw-raad om haar advies als het gaat om het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen en van beleidsregels die betrekking hebben op de belanghebbenden.

 • 4.

  Het advies wordt op een dusdanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 5.

  Indien het Dagelijks bestuur in een voorstel aan het Algemeen bestuur afwijkt van het advies van de Wsw-raad wordt dit gemotiveerd bij het voorstel aangegeven.

 • 6.

  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen zes weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken heeft ontvangen.

 • 7.

  Het advies van de Wsw-raad wordt door het Dagelijks bestuur schriftelijk meegedeeld aan het Algemeen bestuur.

 • 8.

  De Wsw-raad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de Wsw-raad adviesrecht inzake het personeels- en organisatiebeleid.

 • 9.

  Fivelingo voorziet de Wsw-raad van de informatie ten behoeve het naar behoren kunnen functioneren van de raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd.

 

4b.    Overleg

 • 1.

  Van overleg en afspraken met de Wsw-raad doet het Dagelijks bestuur binnen een redelijke termijn schriftelijke rapportage aan de Wsw-raad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door de Wsw-raad gegeven adviezen is gedaan.

 • 2.

  Indien er geen Wsw-raad binnen Fivelingo functioneert zal het Dagelijks bestuur de totstand koming van een Wsw-raad actief bevorderen.

 • 3.

  De samenwerking tussen Fivelingo en de Wsw-raad wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden Wsw-raad en voorzitter

 • 1.

  De Wsw-raad telt maximaal zeven leden, die zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de verschillende doelgroepen. 

 • 2.

  Het Algemeen bestuur benoemt de leden en de voorzitter van de Wsw-raad voor een periode van vier jaar. Leden van de wachtlijst die zitting hebben in de Wsw-raad worden voor twee jaar benoemd. Verlenging met een gelijke periode is eenmalig mogelijk.

 • 3.

  Nieuwe leden van de Wsw-raad worden door het Algemeen bestuur benoemd op voordracht van de leden van de Wsw-raad.

 • 4.

  Voor elk lid wordt op dezelfde wijze een stemgerechtigde plaatsvervanger benoemd.

 • 5.

  De voorzitter van de Wsw-raad wordt benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van de Wsw-raad.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de Wsw-raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur van Fivelingo, en van de raden, raadscommissies en colleges van de deelnemende gemeenten.

 • 7.

  Een lid van het Dagelijks bestuur van Fivelingo, benoemd door het Dagelijks bestuur, woont in ieder geval het eerste gedeelte van de vergaderingen van de Wsw-raad bij, als adviseur en vraagbaak.

 • 8.

  De leden en de voorzitter van de Wsw-raad kunnen ontslag nemen door hiervan mededeling te doen aan het Algemeen bestuur.

 • 9.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de Wsw-raad te zijn.

 • 10.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 11.

  Het Dagelijks bestuur Fivelingo kan onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid, dan wel de voorzitter, van de Wsw-raad schorsen c.q. zijn lidmaatschap intrekken. Dit kan ook op verzoek van de Wsw-raad. Het betreffende lid, dan wel voorzitter, wordt vooraf door het bestuur gehoord. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

 • 12.

  De Wsw-raad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 6 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1.

  De Wsw-raad vergadert maximaal 4 keer per jaar. Hiervan zijn minimaal twee overlegvergaderingen met het Dagelijks bestuur, dat daartoe eveneens het initiatief kan nemen.

 • 2.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar. De Wsw-raad kan besluiten een besloten vergadering te houden. De vergaderingen van de Wsw-raad dienen publiekelijk, via de website, bekend gemaakt te worden.

 • 3.

  Financiële middelen worden door het bestuur beschikbaar gesteld binnen de begroting van Fivelingo ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4.

  De Wsw-raad levert jaarlijks voor 1 april van het nieuwe boekjaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag aan het bestuur over het voorafgaande jaar.

 • 5.

  Het Dagelijks bestuur stelt daarnaast vergaderaccommodatie en –faciliteiten beschikbaar voor de vergaderingen, evenals ruimte voor de overige werkzaamheden.

 • 6.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij het Dagelijks bestuur een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Het Algemeen Bestuur kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven, nadat de Wsw-raad daarover is gehoord.

Artikel 8 Wijziging, intrekking verordening Cliëntenparticipatie

Wijziging of intrekking van deze verordening door de gemeenteraden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Fivelingo deelnemende gemeenten, vindt niet plaats dan nadat de Wsw-raad daarover is gehoord.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:De Verordening cliëntenparticipatie Wsw”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van raad van de gemeente Delfzijl d.d. 30 oktober 2008.

plv. voorzitter.

(J.H. Menninga)

griffier.  

(O. Rijkens)