Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201701-01-2019nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-219793

7D

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

De raad van de gemeente Delfzijl;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen “Begraafplaats Centrum”en “Maarhof” te Delfzijl en de algemene begraafplaats te Wagenborgen;

 • b.

  particulierkoopgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  particulierhuurgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor bepaalde tijd is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  particulierurnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • e.

  particulierurnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

 • h.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of verstrooiingsplaats;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

 • 1.

  Voorzover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de rechten genoemd in hoofdstuk 4.4 van de tabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4 van de tabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4 van de tabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belasting-tijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten onder 4.2 en 4.3 van de tabel verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor de rechten onder 4.2 en 4.3 van de tabel ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 5.

  Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 5,00 bedraagt.

Artikel 8 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in een kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 9 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 van 24 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

   

Delfzijl, 30 november 2017

De raad voornoemd,

griffier.

(O. Rijkens)

voorzitter.

(G. Beukema)

Bijlage 1: Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018.

 

Hoofdstuk 1. Begraafplaats Wagenborgen

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het 

doen begraven en begraven houden wordt geheven:

1.1.1.

voor een peri­ode van 10 jaar in een particulier huurgraf

€ 807,20

1.1.2.

voor een peri­ode van 20 jaar in een particulier huurgraf

€ 1.350,00

1.1.3.

voor onbepaalde tijd in een particulier koopgraf

€ 4.090,35

1.1.4.

Voor een kind beneden de 12 jaar:

1.1.4.1

voor een periode van 10 jaar in een particulier huurgraf

€ 413,65

1.1.4.2

voor een periode van 20 jaar in een particulier huurgraf

€ 688,70

1.1.4.3

voor onbepaalde tijd in een particulier koopgraf

€ 2.044,85

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen 

bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

1.2.1.

op of in een particulier huurgraf voor een periode van 10 jaar

€ 674,65

1.2.2.

op of in een particulier huurgraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.198,90

1.2.3.

op of in een particulier koopgraf voor onbepaalde tijd

€ 3.809,90

1.2.4.

in een urnennis voor een periode van 10 jaar

n.v.t.

1.2.5.

in een urnennis voor een periode van 20 jaar

n.v.t.

1.2.6.

in een urnennis voor onbepaalde tijd

n.v.t.

1.2.7.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 413,65

1.2.8.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 695,55

1.2.9.

op of in een particulier urnengraf voor onbepaalde tijd

€ 2.045,30

1.3.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen 

plaatsen en geplaatst houden van urnen wordt geheven:

1.3.1.

in een urnennis voor een periode van 10 jaar

n.v.t.

1.3.2.

in een urnennis voor een periode van 20 jaar

n.v.t.

1.3.3.

in een urnennis voor onbepaalde tijd

n.v.t.

1.3.4.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 413,65

1.3.5.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 695,55

1.3.6.

op of in een particulier urnengraf voor onbepaalde tijd

€ 2.045,30

1.4.

Voor het verlengen van een hiervoor vermelde periode met 

10 jaren wordt een recht geheven van

€ 487,60

Hoofdstuk 2. Begraven

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar

of ouder wordt geheven

€ 969,40

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar

wordt geheven

€ 142,40

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar

wordt geheven

€ 608,55

 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen

3.1.1.

in een particulier urnen­nis

n.v.t.

3.1.2.

op een particulier urnengraf

€ 192,65

3.1.3.

in een particulier urnengraf

€ 192,65

3.1.4.

op een particulier koopgraf

€ 192,65

3.1.5.

in een particulier koopgraf

€ 192,65

3.1.6.

op een particulier huurgraf

€ 192,65

3.1.7.

in een particulier huurgraf

€ 192,65

3.2.

Voor het bijzetten van een urn wordt geheven:

3.2.1.

in een particulier urnennis

n.v.t.

3.2.2.

op een particulier urnengraf

€ 192,65

3.2.3.

in een particulier urnengraf

€ 192,65

3.2.4.

op een particulier koopgraf

€ 192,65

3.2.5.

in een particulier koopgraf

€ 192,65

3.2.6.

op een particulier huurgraf

€ 192,65

3.2.7.

in een particulier huurgraf

€ 192,65

 

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud

 

4.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of

vernieuwen van de voorwerpen, wordt geheven:

4.1.1.

voor het stichten van een grafkelder

n.v.t.

4.1.2.

voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per

gedenkteken of kruis

€ 58,35

4.1.3.

voor het plaatsen van een zerk

n.v.t.

4.1.4.

voor het aanleggen van een graftuin

n.v.t.

4.1.5.

voor het planten van bomen, per boom

€ 147,00

4.1.6.

voor het planten van heesters en andere gewassen

n.v.t.

4.2.

Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden van de

voor­werpen, wordt geheven per jaar:

4.2.1.

voor een grafkelder

n.v.t.

4.2.2.

voor gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

n.v.t.

4.2.3.

voor een zerk

n.v.t.

4.2.4.

voor een graftuin of andere beplantingen

n.v.t.

4.3.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een

grafruimte, daaron­der niet begrepen het onderhoud van voor-

werpen, wordt geheven per grafruimte per jaar:

4.3.1.

voor een eigen graf

n.v.t.

4.3.2.

voor een eigen urnengraf

n.v.t.

4.3.3.

voor een eigen urnennis

n.v.t.

4.4.

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2. en 4.3. kunnen

worden afge­kocht:

- voor onbepaalde tijd door voldoening van een som ineens

van

n.v.t.

- voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag

bepaald vol­gens onder­staan­de tabel.

De afkoopsom bedraagt de contan­te waarde van de

op het tijd­stip van afkoop nog te ver­schij­nen belasting-

bedragen, verme­nigvuldigd met een hierna te noemen factor.

 

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigvuldigingsfactor

 

 

15

12

 

 

Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnenruimten

 

5.1.

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere koopgraven en huurgraven

 

in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 45,55

5.1.1.

voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnen­graven

in een daar­toe bestemd register wordt ge­heven

€ 45,55

5.1.2.

voor het inschrijven en overboeken van eigen particulier urnen­nissen

in een daar­toe be­stemd register wordt ge­heven

€ 45,55

 

Hoofdstuk 6. Lichten, ruimen, verstrooien

6.1.

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 969,40

6.2.

Voor het na lichting weer opnieuw begraven in het­zelfde

graf wordt geheven

€ 969,40

6.3.

Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt

geheven

€ 969,40

6.4.

Voor het lichten van een asbus wordt geheven:

6.4.1.

uit een particulier koopgraf

€ 124,70

6.4.2.

uit een particulier urnengraf

€ 124,70

6.4.3.

uit een particulier urnennis

n.v.t.

6.4.4.

uit een particulier huurgraf

€ 124,70

6.5.

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 124,70

6.6.

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belang-

hebbende wordt geheven

€ 969,40

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2017

 

De griffier van de gemeente Delfzijl,

 

 

 

 

O. Rijkens.

Bijlage 2 Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018.

 

 Hoofdstuk 1. Begraafplaats Delfzijl 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen

begraven en begra­ven houden wordt geheven:

1.1.1.

voor een periode van 10 jaar in een particulier huurgraf

€ 1.009,00

1.1.2.

voor een periode van 20 jaar in een particulier huurgraf

€ 1.793,15

1.1.3.

voor onbepaalde tijd in een particulier koopgraf

€ 5.881,70

1.1.4.

voor een kind beneden de 12 jaar

1.1.4.1

voor een periode van 10 jaar in een particulier huurgraf

€ 626,60

1.1.4.2

voor een periode van 20 jaar in een particulier huurgraf

€ 1.060,35

1.1.4.3

voor onbepaalde tijd in een particulier koopgraf

€ 2.940,65

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen

bijzetten en bijge­zet houden van asbussen wordt geheven:

1.2.1.

op of in een particulier huurgraf voor een periode van 10 jaar

€ 1.009,00

1.2.2.

op of in een particulier huurgraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.793,15

1.2.3.

op of in een particulier koopgraf voor onbepaalde tijd

€ 5.881,70

1.2.4.

in een particulier urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 507,10

1.2.5.

in een particulier urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 901,15

1.2.6.

in een particulier urnennis voor onbepaalde tijd

€ 1.414,40

1.2.7.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 626,60

1.2.8.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.060,35

1.2.9.

op of in een particulier urnengraf voor onbepaalde tijd

€ 2.940,65

1.3.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen

plaatsen en ge­plaatst houden van urnen wordt geheven:

1.3.1.

in een particulier urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 507,10

1.3.2.

in een particulier urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 901,15

1.3.3.

in een particulier urnennis voor onbepaalde tijd

€ 1.414,40

1.3.4.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 626,60

1.3.5.

op of in een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.060,35

1.3.6.

op of in een particulier urnengraf voor onbepaalde tijd

€ 2.940,65

1.4.

Voor het verlengen van een hiervoor vermelde periode met

10 jaren wordt een recht geheven van

€ 638,75

 

 Hoofdstuk 2. Begraven 

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar

of ouder wordt geheven

€ 969,40

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar

wordt geheven

€ 142,40

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar

wordt geheven

€ 608,55

 

 Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen 

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

3.1.1.

in een particulier urnennis

€ 86,20

3.1.2.

op een particulier urnengraf

€ 192,65

3.1.3.

in een particulier urnengraf

€ 192,65

3.1.4.

op een particulier eigen graf

€ 192,65

3.1.5.

in een particulier koopgraf

€ 192,65

3.1.6.

op een particulier huurgraf

€ 192,65

3.1.7.

in een particulier huurgraf

€ 192,65

3.2.

Voor het bijzetten van een urn wordt geheven:

3.2.1.

in een particulier urnennis

€ 86,20

3.2.2.

op een particulier urnengraf

€ 192,65

3.2.3.

in een particulier urnengraf

€ 192,65

3.2.4.

op een particulier koopgraf

€ 192,65

3.2.5.

in een particulier koopgraf

€ 192,65

3.2.6.

op een particulier huurgraf

€ 192,65

3.2.7.

in een particulier huurgraf

€ 192,65

 

 Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud 

  

4.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of

vernieuwen van de voorwerpen, wordt geheven:

4.1.1.

voor het stichten van een grafkelder

n.v.t.

4.1.2.

voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per

gedenkteken of kruis

€ 58,35

4.1.3.

voor het plaatsen van een zerk

n.v.t.

4.1.4.

voor het aanleggen van een graftuin

n.v.t.

4.1.5.

voor het planten van bomen, per boom

€ 147,00

4.1.6.

voor het planten van heesters en andere gewassen

n.v.t.

4.2.

Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden van de

voorwerpen, wordt geheven per jaar:

4.2.1.

voor een grafkelder

n.v.t.

4.2.2.

voor gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

n.v.t.

4.2.3.

voor een zerk

n.v.t.

4.2.4.

voor een graftuin of andere beplantingen

n.v.t.

4.3.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een

grafruimte, daaron­der niet begrepen het onderhoud van voor-

werpen, wordt geheven per grafruimte per jaar:

4.3.1.

voor een eigen graf

n.v.t.

4.3.2.

voor een eigen urnengraf

n.v.t.

4.3.3.

voor een eigen urnennis

n.v.t.

4.4.

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2. en 4.3. kunnen worden

afge­kocht:

 • -

  voor onbe­paalde tijd door voldoening van een som ineens van n.v.t.

 • -

  voor be­paalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald

volgens onder­staan­de tabel. De afkoopsom bedraagt de contante

waarde van de op het tijd­stip van afkoop nog te verschijnen

belas­tingbedra­gen, vermenigvuldigd met een hierna te noemen

factor.

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenig­vuldigingsfactor

15

12

 

 Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnenruim­ten 

 

5.1.

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere koopgraven en huurgraven

in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 57,55

5.1.1.

voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnen­graven

in een daar­toe be­stemd register wordt ge­heven

€ 57,55

5.1.2.

voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnen­nissen

in een daar­toe be­stemd register wordt ge­heven

€ 57,55

 

 Hoofdstuk 6. Lichten, ruimen, verstrooien 

  

6.1.

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 969,40

6.2.

Voor het na lichting weer opnieuw begraven in het­zelfde

graf wordt geheven

€ 969,40

6.3.

Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt

geheven

€ 969,40

6.4.

Voor het lichten van een asbus wordt geheven:

6.4.1.

uit een particulier koopgraf

€ 124,70

6.4.2.

uit een particulier urnengraf

€ 124,70

6.4.3.

uit een particulier urnennis

€ 53,20

6.4.4.

uit een particulier huurgraf

€ 124,70

6.4.5.

uit een particulier urnengraf

€ 124,70

6.4.6.

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 124,70

6.5.

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belang-

hebbende wordt geheven

€ 969,40

6.6

Voor het verstrooien van as op het daartoe aangewezen

asverstrooiingsveld/ - plaats wordt een recht geheven van

€ 46,10

 

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2017

 

De griffier van de gemeente Delfzijl,

   

griffier.

(O. Rijkens.)